Siirry eduskunnan kotisivulle svenska

ASIAKIRJA KK 656/1992 vp


     VEPS-tunnus KK 656/1992
                Valtiopäivät 1992

     Kirjallinen kysymys 656

         Kohijoki: Sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä annettujen
         tuomioiden uudelleen arvioimisesta


             Eduskunnan Herra Puhemiehelle

      Suomen kansan valtaenemmistö ei milloinkaan ole hyväksynyt
     sitä tapahtumakokonaisuutta, mikä liittyy
     sotasyyllisyysoikeudenkäyntiin, sitä koskeneen lain säätämiseen
     sekä oikeudenkäynnin päätöksiin 21.2.1946. Heti alun perin on
     ollut yleisesti vallitsevana se käsitys, että taannehtivana
     lakina ''laki sotaan syyllisten rankaisemisesta'' on sitä
     valmisteltaessa ja siitä päätettäessä tiedetty länsimaisen
     oikeusjärjestyksen vastaiseksi samaten kuin
     ''sotasyyllisyystuomioistuimenkin'' perustaminen
     erikoistuomioistuimena Suomen oikeusjärjestyksen vastaiseksi.
      Aikanaan näillä toimenpiteillä perusteellisesti järkytettiin
     käsityksiä Suomesta länsimaisena oikeusvaltiona. Näistä
     menneisyyden painolasteista ei vieläkään ole päästy.
      Nyt on nyky-Venäjän korkeimman johdon taholta myös
     ''Mainilan laukaukset'' marraskuun lopulla vuonna 1939
     myönnetty kommunistidiktaattori Stalinin johtaman silloisen
     Neuvostoliiton keksimäksi tekosyyksi - valheen varjossa Suomen
     valloittamiseksi aloitetulle talvisodalle. Tästä
     tapahtumakokonaisuudesta Suomessa jouduttiin sittemmin tyystin
     vaikenemaan - myös silloin, kun sotasyyllisyyslakia
     valmisteltiin, säädettiin ja sovellettiin.
      Yleisesti on tiedossa, että maamme hallitus tuolloin
     kyseistä lakiesitystä valmistellessaan ja sitä eduskunnalle
     esitettäväksi antaessaan, samaten kuin itse eduskunta tuota
     lakia säätäessään, tunsi toimineensa pelon ja pakon alaisena -
     kokonaan vailla vapaata harkintamahdollisuutta. Kommunistisen
     silloisen Neuvostoliiton Suomessa silloin olleiden edustajien
     taholta samaten kuin suomalaistenkin kommunistien taholta ja
     heidän ''tilauksestaan'' tulleen jatkuvan painostuksen, pakon
     ja pelon alaisena joutui toimimaan myös itse
     sotasyyllisyystuomioistuin asiaa käsitellessään ja
     rangaistustuomioita määrätessään.
      Koko edellä hyvin lyhyesti kuvattu tapahtumakokonaisuus on
     niin räikeä oikeudenloukkaus, että sellaisenaan se ei saa jäädä
     kansalaisten omaatuntoa ja tulevia sukupolvia rasittamaan eikä
     Suomen mainetta vahingoittamaan.
      Sotaan syyllisinä tulivat tuomituiksi maamme johtopaikoilla
     toisen maailmansodan aikana toimineet henkilöt, jotka Suomen
     kansan valitsemina luottamusmiehinä olivat uhranneet elämänsä
     parhaat vuodet isänmaan parhaaksi - sitä varten, että Suomi
     olisi myös tuleville sukupolville vapaa isänmaa.
      Oikeuskansleri, antaessaan äskettäin lausunnon, ettei hän
     ryhdy toimenpiteisiin sotasyyllisyystuomioiden purkamiseksi,
     näyttää keskittyneen tapahtumien aikaisten ''ulkopoliittisten
     velvoitteiden ja niiden täyttämisen merkityksellisyyteen''. Sen
     kaltaista painoarvoa, mitä oikeuskansleri nyt on korostanut, ei
     käsitykseni mukaan nyky-Venäjän korkein johtokaan näille
     asioille aseta. Ilmoittihan Venäjän päämies täällä viime kesänä
     vieraillessaan, ettei Venäjä enää koskaan tule sekaantumaan
     Suomen sisäisiin asioihin. Julkisuuteen annettu lausunto
     silloin oli tulkittavissa ainakin osittain myös katumukseksi
     Venäjää edeltäneen valtion puolesta.
      Sotaan syyllisinä tuomitut ovat päässeet lepoon eivätkä
     sanamme enää saavuta heitä. Heillä on aina ollut ja tulee aina
     olemaan kunnia Suomen kansan tietoisuudessa. Heidän takiaan ei
     oikeudenloukkausten oikaisemista tarvita. Mutta maamme ja
     maineemme takia sitä tarvitaan. Sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä
     määrätyt tuomiot purkamalla kansamme ja myös tulevat sukupolvet
     tulee vapauttaa nyt kysymyksessä olevasta historiallisten
     vääryyksien painolastista.
      Valmistelutoimenpiteet sotasyyllisyystuomioiden purkamiseksi
     kuuluvat maamme hallitukselle - valtioneuvostohan aikanaan on
     määrännyt syytteidenkin nostamisesta.
      Ratkaisut tässä asiassa hallitus voisi niin halutessaan
     ehtiä tehdä vielä itsenäisyytemme juhlavuoden kuluessa.
      Edellä olevan perusteella ja valtiopäiväjärjestyksen 37 §:n
     1 momenttiin viitaten esitän kunnioittavasti valtioneuvoston
     asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
         Aikooko Hallitus joutuisasti ryhtyä toimenpiteisiin
         sotasyyllisyystuomioiden purkamiseksi?
      Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 1992

                 Maunu Kohijoki

             Eduskunnan Herra Puhemiehelle

      Valtiopäiväjärjestyksen 37 §:n 1 momentissa mainitussa
     tarkoituksessa Te, Herra Puhemies, olette toimittanut
     valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi
     kansanedustaja Maunu Kohijoen näin kuuluvan kirjallisen
     kysymyksen n:o 656:
         Aikooko Hallitus joutuisasti ryhtyä toimenpiteisiin
         sotasyyllisyystuomioiden purkamiseksi?
      Vastauksena kysymykseen esitän kunnioittavasti seuraavaa:
      Helmikuussa 1946 julistetut niin sanotut
     sotasyyllisyystuomiot, joilla muun muassa tasavallan entinen
     presidentti Risto Ryti ja entinen pääministeri Edwin Linkomies
     sekä eräät muut entiset valtioneuvoston jäsenet tuomittiin
     eripituisiin kuritushuonerangaistuksiin, perustuivat sotaan
     syyllisten rankaisemisesta annettuun lakiin (890/45). Lain 1
     §:ssä säädettiin, että ''joka ratkaisevalla tavalla oli
     vaikuttanut Suomen joutumiseen sotaan vuonna 1941
     Sosialististen Neuvostotasavaltain Liittoa taikka Ison-
     Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhtynyttä Kuningaskuntaa vastaan
     tai estänyt sodan aikana rauhan aikaansaamista, tuomittakoon
     virka-aseman väärinkäyttämisestä valtakunnan vahingoksi enintään
     kahdeksaksi vuodeksi taikka, jos asianhaarat ovat raskauttavat,
     kuritushuoneeseen määräajaksi tai elinkaudeksi.''
      Laki säädettiin 23.9.1944 voimaan saatetun
     välirauhansopimuksen 13 artiklan velvoitteiden täyttämiseksi.
     Tuon artiklan mukaan ''Suomi sitoutuu yhteistoimintaan
     Liittoutuneiden Valtioiden kanssa sotarikoksista syytettävien
     henkilöiden pidättämiseksi ja tuomitsemiseksi''. Laki oli
     taannehtiva, ja se säädettiin sen vuoksi perustuslain
     säätämisjärjestyksessä. Muodollisesti laki siten oli
     oikeusjärjestyksemme mukaisesti säädetty. Siitä ei kuitenkaan
     missään vaiheessa ollut epäselvyyttä, että laki
     säätämisjärjestyksestä huolimatta asiallisesti monessa kohdin
     poikkesi oikeudellisen järjestelmämme perusperiaatteista.
     Oikeudellisesti laki oli sisältönsä puolesta kestämättömällä
     pohjalla. Tiedetään myös, että liittoutuneiden valtioiden ja
     erityisesti Neuvostoliiton taholta painostettiin
     sotasyyllisyysoikeutta ja että painostuksen vuoksi tuomioita
     ankaroitettiin.
      On ymmärrettävää, että lakia ei hyväksytty ja julistettuja
     tuomioita pidettiin epäoikeudenmukaisina. Tänä päivänä
     mielletään kuitenkin, että lain säätäminen ja sen ankara
     soveltaminen silloisessa historiallisessa tilanteessa oli
     välttämätöntä maan ulkopoliittisen aseman turvaamiseksi. Laki
     ja sen nojalla käyty oikeudenkäynti on myös nähtävä yhtenä
     historiallisena kokonaisuutena eikä siten, että itse
     tuomitsemistoimintaa arvioidaan irrallaan laista ja sen
     taustalla olleesta välirauhansopimuksesta. Vaatimukset
     tuomioiden purkamisesta eivät niinkään näytä perustuvan siihen,
     että lakia olisi sovellettu virheellisesti, vaan siihen, että
     itse laki oli oikeusjärjestyksemme perusteiden vastainen. Lain
     kumoaminen olisi kuitenkin tarkoitukseton toimenpide.
      On myös selvää, ettei sotasyyllisyyslain nojalla
     rangaistuksiin tuomittujen poliittisen toiminnan arviointi
     riipu siitä, että heidät välirauhansopimuksen velvoitteiden
     täyttämiseksi oli tuomittava rangaistukseen sodanjälkeisissä
     poikkeuksellisissa olosuhteissa. Heidän toimintansa arvioidaan
     tänä päivänä sen perusteella, mitä historiallisen tutkimuksen
     perusteella tiedetään tuon ajan tapahtumista ja olosuhteista.
     Näin ollen tuomioiden purkamista ei myöskään voida pitää
     oikeana eikä välttämättömänäkään keinona mahdollisten
     virheellisten käsityksien oikaisemiseksi. Ylipäänsä kunnian
     palauttaminen oikeudellisin tai muuten julkisen vallan
     toimenpitein on vierasta suomalaiselle yhteiskunnalliselle ja
     oikeudelliselle perinteelle. Sotasyyllisyysoikeudenkäynnin niin
     kuin muidenkin lähihistoriamme tapahtumien arviointi kuuluu
     historiankirjoitukselle ja julkiselle keskustelulle.
      Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1992

      Oikeusministeri Hannele Pokka


              Till Riksdagens Herr Talman

      I det syfte 37 § 1 mom. riksdagsordningen anger har Ni, Herr
     Talman, till vederbörande medlem av statsrådet översänt
     följande av riksdagsman Maunu Kohijoki undertecknade spörsmål
     nr 656:
         Ämnar Regeringen i brådskande ordning vidta åtgärder
         för att återbryta de s.k. krigsansvarighetsdomarna?
      Som svar på detta spörsmål får jag vördsamt anföra följande:
      De s.k. krigsansvarighetsdomarna som avkunnades i februari
     1946, genom vilka bl.a. republikens f.d. president Risto Ryti
     och f.d. statsminister Edwin Linkomies samt vissa andra
     statsrådsmedlemmar dömdes till tukthusstraff av olika längd,
     grundade sig på lagen om bestraffning av de krigsansvariga
     (890/45). Lagens 1 § stadgar att ''den, som på ett avgörande
     sätt medverkat till att Finland år 1941 råkade i krig med
     Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund eller Förenade
     Konungariket Storbritannien och Nord-Irland eller under krigets
     fortgång förhindrat åstadkommande av fred, må för missbruk av
     tjänsteställning till rikets skada ådömas fängelse ej över åtta
     år eller, därest omständigheterna äro försvårande, tukthus för
     viss tid eller på livstid.''
      Lagen stiftades för att förpliktelserna i artikel 13 i
     vapenstilleståndsavtalet av den 23 september 1944 skulle
     fullgöras. Artikel 13 lyder: ''Finland förbinder sig att
     samarbeta med de Allierade makterna med avseende å anhållande
     och dömande av personer, som komma att åtalas för
     krigsförbrytelser.'' Lagen var retroaktiv och den stiftades
     därför i grundlagsordning. Formellt sett stiftades lagen därmed
     i enlighet med vår rättsordning. Det har emellertid inte i
     något skede rått ovisshet om att lagen, oberoende av hur den
     stiftades, i sak på många punkter avvek från de grundläggande
     principerna i vårt rättssystem. Juridiskt sett stod lagen
     innehållsmässigt på en ohållbar grund. Det är också känt att de
     Allierade makterna och i synnerhet Sovjetunionen utövade
     påtryckning på krigsansvarighetsdomstolen och att domarna
     därför skärptes.
      Det är förståeligt att lagen inte godkändes och att de domar
     som avkunnades ansågs vara orättvisa. I dag förstår man
     emellertid att det under de dåvarande historiska förhållandena
     var nödvändigt att stifta lagen och att den måste tillämpas
     strikt för att landets utrikespolitiska ställning skulle
     säkerställas. Lagen och den rättegång som fördes med stöd av
     den måste också ses som en historisk helhet och inte så att
     själva den dömande verksamheten bedöms separat från lagen och
     det vapenstilleståndsavtal som låg till grund för den. Kraven
     på att domarna återbryts tycks inte heller grunda sig på att
     lagen skulle ha tillämpats felaktigt, utan på att själva lagen
     stred mot grunderna för vårt rättssystem. Att upphäva lagen
     skulle dock vara meningslöst.
      Det är också klart att bedömningen av den politiska
     verksamhet de som dömdes till straff med stöd av
     krigsansvarighetslagen utövade inte är beroende av att de för
     att förpliktelserna i vapenstilleståndsavtalet skulle fullgöras
     måste dömas till straff under de exceptionella förhållanden som
     rådde efter krigen. Deras verksamhet bedöms i dag på grundval
     av vad man genom historisk forskning fått reda på om
     händelserna och förhållandena under den tiden. Därmed kan det
     inte heller anses vara rätt att återbryta domarna och inte
     heller en nödvändig metod för att rätta till eventuella
     felaktiga uppfattningar. Att genom rättsliga åtgärder eller
     åtgärder av den offentliga makten ge någon återupprättelse är
     främmande för den samhälleliga och juridiska tradition som
     råder i Finland. En bedömning av krigsansvarighetsrättegången,
     liksom också av andra händelser i vår närhistoria, är en
     uppgift som ankommer på historieskrivningen och den offentliga
     debatten.
      Helsingfors den 21 december 1992

      Justitieminister Hannele Pokka