EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 55/2003

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2004

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 19.12.2003

Lähetetty valtioneuvostolle: 22.12.2003

Lausumat

HE 55/2003 - Lausuma 1

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Pääluokka 27
Eduskunta edellyttää, että puolustushallinnon kumppanuusohjelma tuodaan pilotointivaiheen jälkeen vielä erikseen eduskunnan arvioitavaksi.

HE 55/2003 - Lausuma 2

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Momentti 29.69.50
Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää erityiskansanopistojen rahoitusjärjestelmän toimivuuden ja tekee tarvittavat muutosehdotukset niin, että vammaisten koulutustarpeen kannalta tärkeä toiminta voidaan turvata.

HE 55/2003 - Lausuma 3

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Momentti 29.90.30
Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistellessaan vuoden 2005 talousarviota nopeuttaa merkittävästi kirjastojen lakisääteisten valtionosuuksien siirtämistä rahoitettavaksi kokonaan yleisillä budjettivaroilla.

HE 55/2003 - Lausuma 4

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Luku 30.01
Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo hallitusohjelman mukaisen esityksen eläinsuojelujärjestöille annettavaksi valtionavuksi vuoden 2004 lisätalousarviossa.

HE 55/2003 - Lausuma 5

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Momentti 30.31.45
Eduskunta edellyttää, että metsien monimuotoisuusohjelman jatkaminen turvataan siten, että myös maa- ja metsätalousministeriö voi osallistua siihen täysimittaisesti.

HE 55/2003 - Lausuma 6

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Luku 30.41
Eduskunta edellyttää, että hallitus käynnistää EU-komission kanssa neuvottelut vuosien 2000 ja 2001 hyljevahinkokorvausten loppuerien maksatuksesta ja esittää tarvittavat lisämäärärahat tarkoitukseen lisätalousarviossa.

HE 55/2003 - Lausuma 7

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Momentti 31.40.21
Eduskunta edellyttää, että liikenneväyläpolitiikkaa selvittävän ministerityöryhmän työn valmistuttua hallituksen tulee arvioida perusradanpidon todellinen määrärahatarve ensi vuodelle ja osoittaa tarvittavat määrärahat vuoden 2004 ensimmäisessä lisätalousarviossa.

HE 55/2003 - Lausuma 8

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Luku 33.15
Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy mahdollisimman pian toimenpiteisiin köyhimpien lapsiperheiden toimeentulon parantamiseksi ja että erityistä huomiota kiinnitetään toimeentulotukea saavien lapsiperheiden aseman parantamiseen.

HE 55/2003 - Lausuma 9

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Momentti 33.32.30
Eduskunta edellyttää, että vammaispalvelujen parantamiseksi hallitus kiirehtii toimenpiteitä palveluohjauksen toimivuuden kehittämiseksi sekä vaikeavammaisten henkilökohtaisen avustajajärjestelmän toteuttamiseksi.

HE 55/2003 - Lausuma 10

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Momentti 35.30.60
Eduskunta edellyttää, että perusparantamiseen myönnettävien aravalainojen lainaehtoja uudistetaan niin, että ne ovat nykyistä kilpailukykyisempiä markkinaehtoisiin lainoihin verrattuna ja että lainavaltuuksiin tarvittavat muutokset otetaan huomioon vuoden 2004 ensimmäisessä lisätalousarviossa.

HE 55/2003 - Lausuma 11

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Momentti 35.30.60
Eduskunta edellyttää, että viimeistään vuoden 2005 talousarviossa uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen tarkoitetun avustuksen käyttöä laajennetaan pääkaupunkiseudun ja sen kehyskuntien lisäksi myös muihin kasvukeskuksiin ja että avustuksen kokonaismäärää nostetaan tuntuvasti.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
09.12.2003

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2003 vp

Pvm

22.12.2003

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan kirjelmä EK 44/2003 vp