Täysistunnon pöytäkirja 103/2003 vp

PTK 103/2003 vp

103. TIISTAINA 2. JOULUKUUTA 2003 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

6) Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä sekä eduskunnan päätöksiksi eduskunnan kanslian ohjesäännön ja valtiontilintarkastajien johtosäännön muuttamisesta

 

Matti  Väistö  /kesk(esittelypuheenvuoro):

Herra puhemies! Puhemiesneuvosto ehdottaa uuden eduskunnan virkamieslain säätämistä. Lakiehdotukseen sisältyy yhtenä kokonaisuutena eduskunnan virkamiehiä, virkasuhteita ja virkoja sekä virkaehtosopimuksia, työrauhaa ja työriitoja koskevat säännökset. Merkittävin uudistus liittyy virkaehtosopimusjärjestelmän käyttöönottoon. Jatkossa palvelussuhteen ehdoista sovitaan työnantajan ja virkamiesyhdistyksen kesken nykyisen neuvottelumenettelyn sijaan.

Lakiehdotus parantaa osaltaan myös virkamiesten oikeusturvaa. Virkamieslain uudistamista edellyttää uusi perustuslaki. Sen mukaanhan on lailla säädettävä muun muassa yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista.

Arvoisa puhemies! Hallintovaliokunta on tehnyt lakiehdotukseen sekä eduskunnan kanslian ohjesääntöön eräitä tarkennuksia.

Tähän kokonaisuuteen liittyy myös päiväjärjestyksen seuraavassa kohdassa käsittelyyn tuleva lakialoite.

Valiokunta on ollut mietinnössään yksimielinen. Valiokunta ehdottaa, että ehdotukset tulevat voimaan ensi vuoden alusta.

Erkki  Pulliainen  /vihr:

Arvoisa puhemies! Puhemiesneuvoston ehdotuksen lähetekeskustelussa jo kävin läpi sen, minkälainen historia näillä virkaehtosopimusasioilla Suomessa on. Valtion virkamiehet saivat lakko-oikeuden ja virkaehtosopimuskäytäntöön osallistumisen oikeuden vuonna 1970 Ruotsista kopioidulla mallilla. Se on semmoinen yksi yhteen Ruotsin jo silloin voimassa olleen lainsäädännön kanssa.

On erinomainen hyvä, että nyt 33 vuotta myöhemmin tämä käytäntö siirtyy myöskin eduskuntaan. Eduskuntaa ei voi syyttää tässä asiassa liian edistykselliseksi. Mutta tämä on varmasti nyt, kun vielä mietintökin on yksimielinen, harvinaisen harkittu teko. Toivoa vain sopii, että kun näistä virkaehtosopimuksista neuvotellaan, silloin myöskin käytännössä otetaan huomioon se, että tämä on varsin poikkeuksellinen työpaikka. Kun lakko-oikeutta ei ole, se pitää myöskin ottaa erityisen merkittävänä asiana pisteytyksessä huomioon, kun virkaehtosopimuksen sisällöstä sovitaan.

Yleiskeskustelu päättyy.