Täysistunnon pöytäkirja 103/2003 vp

PTK 103/2003 vp

103. TIISTAINA 2. JOULUKUUTA 2003 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

17) Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

 

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kuten lain ensimmäisen käsittelyn aikana useampaan otteeseen salissa kerrottiin, lakiehdotus on erittäin tarpeellinen, erityisesti kun takana on huoli tämän päivän avainkaulalapsista ja lastensuojelutapausten lisääntymisestä.

Pääministeri Vanhanen on useampaan otteeseen sekä täällä salissa että salin ulkopuolella kertonut, että aamu- ja iltapäivätoiminta tulevaisuudessa kohdistuu kaikkiin lapsiin. No, nyt lain ollessa tässä vaiheessa on jo selvää, että tätä subjektiivista oikeutta lapsille ei anneta.

Valitettavaa on myös, että pääministeri Vanhanen ei taannut sitä kaikille lapsille myöskään oman hallituksensa esittämän rahoituksen puitteissa. Hallituksen esittämä rahoitus tämän toiminnan käynnistämiselle ei vastaa niitä odotuksia eikä välttämättä vastaa sitä, että lapset tulevaisuudessa saisivat yhdenvertaiset oikeudet toteutettavaan aamu- ja iltapäivätoimintaan.

Kuntien osalta lakiin ja sen toteuttamiseen liittyy useita taloudellisia epävarmuustekijöitä, joiden vaikutusta kuntien käyttömenoihin ei vielä tässä vaiheessa voida arvioida. Siksi ei ole varmuutta, lisääkö ja kuinka paljon aamupäivä- ja iltapäivätoiminnan toteuttaminen kuntien käyttömenoja.

Katsomme, että julkinen valta yhdessä kantaa vastuun lasten yhdenvertaisuuden toteuttamisesta sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan laadusta. Kiristyvä kuntatalous kuitenkin saattaa aiheuttaa sen, että kunnat priorisoivat ja asettavat vain lakisääteiset palvelut keskeiseksi toimintatavoitteekseen ja joutuvat kunnan taloudellisesti heikosta tilanteesta johtuen jättämään tämän erittäin arvokkaan aamu- ja iltapäivätoiminnan aloittamisen johonkin toiseen vuoteen. Siksi takuuna hyvän asian toteuttamiseksi ehdotan vastalauseen 1 mukaisen lausuman: "Eduskunta edellyttää, että hallitusohjelman hengen mukaisesti aamu- ja iltapäivätoiminnasta aiheutuvat lisäkustannukset kompensoidaan kunnille."

Unto Valpas /vas:

Arvoisa puhemies! Meidän ryhmämme mielestä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisessä pitää ottaa huomioon erilaiset järjestäjätahot.

Kun on kysymys tällaisesta uudesta toiminnasta, jossa varmasti on hyvin erilaisia mahdollisuuksia järjestää tämä hyvin tärkeä toiminta, niin silloin meidän pitää pitää huoli myös siitä, ettei kunnissa käy niin, että tästä toiminnasta tulee esimerkiksi jonkin järjestäjän, aatesuunnan, uskontosuunnan, yksinoikeus. Sen takia on tärkeää huomioida riittävästi tämä laaja-alaisuus, ja ehdotankin, että eduskunnassa hyväksytään lausuma, joka on tässä meidän vastalauseessamme 2. Siinähän todetaan: "Eduskunta edellyttää, että monipuolisessa ilta- ja aamupäivätoiminnassa kuntien tulee huomioida erilaiset toimintaan halukkaat järjestäjätahot tasapuolisesti." Siis ne tahot, jotka haluavat tätä järjestää, huomioidaan kunnissa tasapuolisesti. Meillähän on kuntia, joissa saattaa olla ihan yhdellä puolueella yksinvalta päättää näistä asioista, ja senkin takia tämmöinen lausumaehdotus, joka ei muuten mitään maksa, olisi varmasti ihan paikallaan tässä.

Mutta, arvoisa puhemies, toinen asia. Kannatan myöskin ed. Sirnön tekemää lausumaehdotusta, jonka vastalauseen takana ovat myöskin muut oppositiopuolueet ainakin sivistysvaliokunnassa. Se lähtee siitä, että me varmistamme sen, mitä hallitusohjelmassakin todetaan, eli kunnat eivät saa tästä toiminnasta lisärasitteita. Hallitusohjelmassahan todetaan, että jos uusia toimintoja tulee, ne sitten kompensoidaan kunnille. Kuitenkin tämä selvitys, mikä tästä on tehty, osoittaa, että ei tämä uusi, sinänsä tärkeä toiminta toimi ilman lisäpanostuksia monissa kunnissa. Siinä mielessä tällainen lausumaehdotus on hyvin tärkeä.

Sitten on myöskin varoitettu monilta tahoilta, että aamu- ja iltapäivätoiminta vie varoja perusopetuksesta. Näin ei kyllä saa olla. Kyllä perusopetus on meille niin tärkeä asia, että jos tämä uusi toiminta nyt tulee, on väärin, että se sitten maksatetaan perusopetuksen kustannuksia leikkaamalla. Elikkä kun kunnille varmistetaan kompensointi näistä lisäkustannuksista, silloin me turvaamme myös sen, että laadukas perusopetus edelleen voi jatkua kunnissa, aivan niin kuin Sirnön esittämässä hyvässä vastalauseessa, joka nyt sitten on lausumaehdotukseksi esitetty, todetaan.

Erkki  Virtanen  /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan sekä ed. Valppaan että ed. Sirnön tekemiä ehdotuksia.

Keskustelu päättyy.