Täysistunnon pöytäkirja 134/2004 vp

PTK 134/2004 vp

134. TIISTAINA 7. JOULUKUUTA 2004 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

12) Hallituksen esitys laiksi perhehoitajalain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

 

Aila  Paloniemi  /kesk:

Arvoisa puhemies! Esityksessä ehdotetaan perhehoitajille maksettava hoitopalkkio tarkistettavaksi vuonna 2005 työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 17 momentissa tarkoitetulla indeksillä korotettuna. Lisäksi muutkin hoitopalkkion perusteita ja määrää koskevat säännökset siirrettäisiin asetuksesta lain tasolle. Tämä laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2005 alusta ja olemaan voimassa saman vuoden loppuun saakka.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on marraskuussa 2004 käynnistetty perhehoitoa koskeva selvitys, jonka tarkoituksena on selvittää muun muassa perhehoitajalain muutostarpeet. Useassa yhteydessä on esitetty, että perhehoitajien hoitopalkkioiden tasoa tulisi tarkistaa. Lisäksi hallituksen tavoitteena on parantaa hoitopalkkioiden indeksisuojaa vuoden 2006 alusta, mikä toteutettaisiin vuonna 2005 valmisteltavalla perhehoitajalain muutoksella.

Perhehoitajien asema maan eri osissa ei ole tällä hetkellä tasa-arvoinen, koska perhehoitajalaki on vanhentunut ja liian väljä. Kunnat ovat voineet mennä siitä yli, missä aita on matalin, kun puhutaan perhehoitajien palkkioista muun muassa. Perhehoitajia kuitenkin tälläkin hetkellä tarvittaisiin runsaasti lisää. Perhehoitoon sijoitettujen lasten määrä on kymmenessä vuodessa laskenut rajusti. Samalla laitossijoitusten määrä tietysti lastensuojelun sijaishuollossa on lisääntynyt, toisin kuin muissa Pohjoismaissa ja toisin kuin on ollut suuntaus meidän muissa sosiaalipalveluissamme.

Lasten ja nuorten oikeus perheenomaiseen hoitoon on suorastaan vaarantunut. Laitossijoitukset ovat nostaneet kunnissa sijaishuollon kustannuksia aivan räjähdysmäisesti. Onkin syytä vahvistaa yhdennellätoista hetkellä perhehoidon asemaa ja toteuttaa perhehoitajalakiin nuo tarpeelliset muutokset, mutta ennen sitä on ilman muuta syytä hyväksyä nyt käsillä oleva lakiesitys perhehoitajalain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.

Yleiskeskustelu päättyy.