Täysistunnon pöytäkirja 27/2006 vp

PTK 27/2006 vp

27. KESKIVIIKKONA 22. MAALISKUUTA 2006 kello 15 (15.06)

Tarkistettu versio 2.0

5) Laki yritystoiminnan tukemisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

 

Jouko Laxell /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Aloitteen tarkoituksena on kiinnittää kansanedustajien huomiota investointituen epätasavertaiseen aluejakoon. Lakialoitteessa ei ole lähdetty muuttamaan alueiden kehittämistä koskevaa lakia, vaan muutos on yritystoiminnan tukemista koskevan lain 8 §:ään, joka alkuperäiseltä sisällöltään on seuraava: "Investointitukea voidaan myöntää alueiden kehittämisestä annetun lain 1135/1933 7 §:ssä tarkoitetulla kehitysalueella myös suurten yritysten hankkeisiin sekä sellaiselle kiinteistöyhteisölle tai kunnalle, joka tarjoaa toimitiloja tässä laissa tarkoitettua yritystoimintaa varten." Pykälästä on siis poistettu viittaus aluekehityslakiin ja suuriin yrityksiin.

Investointituen jaossa on epätasa-arvoisuutta. Aiheellisista syistä taantuvassakin kunnassa toimiva yritys ei voi saada tukea, mutta parin kilometrin päässä viereisestä kunnasta voi yritys jo saada tukea. Selvää on, että investointituen epätasainen jakautuminen vääristää kilpailua, koska tukea saavien kilpailijoiden on mahdollista investoida koneisiin.

Arvoisa herra puhemies! Investointituki on budjettiperusteinen määräraha ja sen jakoperusteita voidaan muuttaa kansallisella lainsäädännöllä. On välttämätöntä, että yritysten välistä kilpailua vääristävä ja epätasa-arvoa aiheuttava tukijärjestelmä on muutettava oikeudenmukaisemmaksi.

Asian on ottanut esille Anssi Paasivirran johtama Rakennemuutokseen reagointi -työryhmä, joka esittää, että koko valtakunta määritellään nykykaudesta poiketen tukialueeksi. Paasivirran työryhmän ja oma ehdotukseni siis merkitsee sitä, että uudella kolmostukialueella pienet ja keskisuuret yritykset saisivat ylipäätään investointitukea ja huomattavasti enemmän investointitukea kuin nykyisin.

Keskustelu päättyy.