Täysistunnon pöytäkirja 68/2009 vp

PTK 68/2009 vp

68. MAANANTAINA 15. KESÄKUUTA 2009 kello 12.01

Tarkistettu veriso 2.0

10) Hallituksen esitys kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirtämistä käräjäoikeuksilta maanmittauslaitokselle koskevaksi lainsäädännöksi

 

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Nyt on käsittelyssä nykyisen hallituksen hallitusohjelman mukainen hallituksen esitys, jolla siirretään kiinteistöjen kirjaamisasiat käräjäoikeuksilta Maanmittauslaitoksille. Hallituksen esityksessä korostetaan sitä, että tällä halutaan parantaa julkishallinnon toimintaa ja kohdentaa käräjäoikeuksien resursseja riita- ja rikos-asioiden ratkaisemiseen. En tiedä, kuinka pitkälle tämä voi pitää paikkansa, koska sitä henkilöstöä siirretään maanmittaustoimistoihin, jotka ovat nimenomaan näitä lainhuuto- ja kiinnitysasioita käsitelleet. Sen näyttää tulevaisuus sitten ja sehän on henkilöstöresursseista pääasiassa kiinni, mitä käräjäoikeuksille annetaan.

Valiokunta on mielestäni aivan oikein korostanut sitä, että näillä rekisteritiedoilla on julkinen luotettavuus ja niillä on erittäin keskeinen merkitys kiinteistöjen vaihdannassa ja kiinteistöjen käytössä vakuutena. Tämä kiinteistöjärjestelmä on sellainen keskeinen osa, joka muodostaa sitten nämä kirjaamisasiat ja se on sitten perusedellytys, että henkilöt pystyvät saamaan lainoja pankista, kun nämä asiakirjat ovat vakuutena kiinteistöjen osalta.

Valiokunnan mietinnön mukaan sen hankkimassa selvityksessä todetaan, että näitä henkilöitä sijoitetaan Maanmittauslaitoksen 33 toimipisteeseen, jolloin kaksi toimipistettä, eli Alajärven ja Saarijärven toimipisteet jäisivät ilman näitä palveluja. Tältä osin mielestäni valiokunta on varsin perustellusti omassa lausumaehdotuksessaan numero 1 todennut sen, että: "Eduskunta edellyttää, että Maanmittauslaitoksen kaikkien toimipisteiden tulee tarjota samantasoisia palveluita uudistuksen kohteena olevissa kiinteistöjen kirjaamisasioissa."

Arvoisa puhemies! Pidän tätä lausumaa erittäin perusteltuna ja järkevänä siltä osin, että jos kerran paikkakunnalla on maanmittaustoimisto, niin tuntuu aika oudolta se, että sinne ei siirrettäisi tai siellä ei annettaisi niitä palveluja, mitä periaatteessa nyt on tarkoitus ollut siirtää käräjäoikeuksilta maanmittauslaitoksille.

Jotenkin tuntuu oudolta, arvoisa puhemies, kun luin mietintöä siltä osin, taikka täällä todetaan nimenomaan se, että maanmittaustoimistossa kirjaamisasian ratkaisisi toimiston palveluksessa oleva lakimies tai maanmittaustoimiston henkilökuntaan kuuluva muu virkamies ja lakimiehen tehtävänä olisi ratkaista vaikeat kirjaamisasiat. Kun mietinnön mukaan maanmittauslaitoksiin tullaan palkkaamaan kirjaamisasioita varten noin 15 lakimiestä ja alkuvaiheessa 18, jäin pohtimaan ja etsimään tästä mietinnöstä sitä, että millä tavoin jokaisessa toimipisteessä, jossa näitä lainhuuto- ja kiinnitysasioita ratkaistaan, on tarjolla lakimiespalveluita. Koska tämän mukaan niitä tulee olemaan kaiken kaikkiaan noin 15. Ilmeisesti, uskon näin, tarkoitus on se, että nämä lakimiehet sitten saavat oman alueensa ja heidän velvollisuutensa on kiertää sen oman toimipisteensä ulkopuolella olevassa maanmittaustoimistossa, jossa hän ratkaisee niitä vaikeampia kirjaamisasioita. Muuten en tätä tekstiä oikein pysty ymmärtämään.

Arvoisa puhemies! Yksi asia, joka on jäänyt minun mielestäni hieman ilmaan tässä, on nimenomaan tuomioistuinharjoitteluun liittyvät kirjaamisasiat, jotka aikaisemmin on suoritettu käräjäoikeuksissa. Tämän mietinnön mukaan se asia on jäänyt hieman auki. Käytännön elämästä vaan toteaisin sen, että on aika vaikea ajatella, että maanmittaustoimistoon tuleva lakimies pystyisi suorittamaan kylmiltään niitä vaikeita lainhuutoasioitten ratkaisemisia, jos ei ole jo ollut harjoittelemassa tuomioistuinharjoittelun tai minkä niminen harjoittelu sitten onkaan. Koska tiedän sen, että esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, joissa on kolme, neljä kuolinpesää peräjälkeen ja ensimmäisessä kuolinpesässä on esimerkiksi henkilöitä, jotka ovat muuttaneet Yhdysvaltoihin tai Kanadaan vuosisadan alkupuolella, sellaisten asioitten ratkaiseminen tänä päivänä, kun yritetään selvittää kuolinpesiä jonkun kiinteistön saamiseksi esimerkiksi yhden henkilön nimiin, niin siinä vaaditaan kyllä aika tavalla monenlaista asiantuntemusta, myös juridista asiantuntemusta.

Siltä osin toivon, että tämä valiokunnan toivomus, joka ei ole lausumassa, mutta jossa valiokunta on todennut, että se pitää tärkeänä, että mahdollisuuteen sisällyttää kirjaamisasiat tuomioistuinharjoittelun piiriin palataan jatkossa. Toivon, että tämä palaaminen tapahtuu aika nopeasti, ettei synny sellaista tilannetta, että lakimiespiireihin tulee henkilöitä, jotka eivät ole olleet hankkimassa esimerkiksi tuomioistuinharjoittelun yhteydessä kokemusta kirjaamisasioista ja lainhuutojen käsittelystä.

Arvoisa puhemies! Ihan lopuksi haluan vaan todeta, että minun mielestäni tämä lausumaehdotus 2 nyt ei ole kovinkaan tarpeellinen, koska minun mielestäni se eriävä mielipide, jonka edustajat Ruohonen-Lerner ja Rajala ovat liittäneet lakivaliokunnan lausuntoon, se teksti olisi kyllä varmasti riittänyt. Näitä kielellisten asioitten ylikorostamisia minun mielestäni ei tarvitsisi tehdä.

Sanna Lauslahti /kok:

Arvoisa puhemies! On varmasti toiminnallisesti hyvä, että kirjaamisasiat siirretään käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokselle. Esimerkiksi kiinteistöä koskevan tiedon keskittäminen yhteen paikkaan parantaa varmasti mahdollisuuksia pitkällä tähtäimellä kehittää kiinteistöä koskevia tietojärjestelmiä ja myös sähköistä asiointia.

Se, miksi tulin tähän puhumaan, liittyy itse asiassa näihin taloudellisiin vaikutuksiin. On huolestuttavaa, että meillä alkaa olla suurimmassa osassa näitä hallituksen esityksiä, itse asiassa kustannusten kasvattamisia, kun sen sijaan pitäisi kustannuksia pienentää, niin kuin tässäkin esityksessä. Esityksen taloudelliset vaikutukset ovat 1,3 miljoonaa kustannuksia kohottavia, ja samaan aikaan jää oikeusministeriön alalle 0,9 miljoonaa euroa toimitilamenoja katettavaksi oikeusministeriön sisältä, joka tarkoittaa lähinnä, että jostain resurssikuluista se otetaan.

Eli näiden muutosten osalta puuttuu täysin analyysi siitä, millä tavalla kustannukset sopeutuvat useamman vuoden aikana meille asetettuihin raameihin ja tuottavuustavoitteisiin. Tältä osin toivoisikin, että meillä kiinnitettäisiin jatkossa huomiota siihen, että nämä laskenta-asiat saadaan kuntoon myös näissä hallituksen esityksissä. Tämä on oikeastaan useamman ministeriön alalla oleva ongelma. Ongelma lienee siinä, että kun rahaa on vähäsen ja nämä rahat täytyy kuitenkin näistä samoista kehyksistä kattaa, niin todennäköistä on se, että joudutaan ydintehtävistä ne rahat sitten ottamaan, jolloin se tarkoittaa näiden meidän palveluiden osalta pahimmillaan myös heikennyksiä. Tässä kohden meillä jää 0,9 miljoonaa kattamatonta toimitilamenoa. Samaan aikaan oikeusministeriön alalla tiedetään, että vankeinhoidossa rahasta on tiukkaa. Tietenkin tämä on kysymys, mistä tämä 0,9 miljoonaa euroa sitten otetaan.

Toisaalta voi sanoa, että Maanmittauslaitokselle siirtyvä kustannusosuus, tietenkin näiden hakemusmaksutulojen osalta, asiakas maksaa sen lisäkustannuksen, joka tästä aiheutuu.

Klaus Pentti /kesk:

Arvoisa puhemies! Kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirtäminen käräjäoikeuksilta Maanmittauslaitokselle on haastava uudistus. Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnössäkin todetaan tämän hetken kiinnitetyn varallisuuden arvoksi 260 miljardia euroa. Elikkä talouselämän kannalta on todella tärkeää, että kirjaamisasioiden siirrossa onnistutaan ja voidaan olla vakuuttuneita lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin merkittyjen tietojen luotettavuudesta.

Sähköinen kiinteistöjen vaihdanta tulee lisääntymään ja asettaa myös omat haasteensa, ja onkin tärkeää, että henkilöstöresurssien, erityisesti lakimiesten, riittävyyden ohella varmistetaan ensi vuoden budjettiin riittävät määrärahat, kuten valiokunnan mietinnössä todetaan.

Tämä valiokunnan mietintö pitää sisällään kolme lausumaehdotusta, joissa todetaan, että kaikissa toimipisteissä tarjotaan saman tasoiset palvelut ja kiireellisten oikeuksien toteutuminen turvataan, ja että maa- ja metsätalousvaliokunnalle annetaan vuoden 2010 loppuun mennessä selvitys uudistuksen toimivuudesta.

Oiva Kaltiokumpu /kesk:

Arvoisa puhemies! Tämä hallituksen esitys kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirtämisestä käräjäoikeuksilta Maanmittauslaitokselle on varmaan perusteltu tämmöinen hallinnon uudistamisprosessi.

Kun lakivaliokunta käsitteli tätä asiaa, niin siellä tuli esille sellaisia epäilyjä toisaalta tämän oikeusvarmuuden toteutumiseksi, minkälaiset valmiudet ehkä Maanmittauslaitoksella on ottaa vastaan nämä kaikki juridisesti hyvin vaikeiden asioiden käsittelyt, kuten ed. Vistbacka täällä aikaisemmin totesi. Tässä mielessä on huolehdittava siitä, että myöskin lakimiehiä ja juristeja siirtyy riittävä määrä tuonne Maanmittauslaitoksen puolelle, tai siellä — en epäile sitä ollenkaan, mutta valiokuntakäsittelyssä tämä tuli esille — tämmöinen oikeusvarmuus voi vaarantua, jos siellä ei ole riittävästi heti aluksi juridista osaamista. Toisaalta nämä keskeiset asiat otetaan sillä tavalla, että niitä ei kovin delegoida suoraan tuonne toimistohenkilöstön tasolle.

Tämä on erittäin tärkeä asia, koska kansalaisilla on luottamus siihen, että kiinteistön kirjaamisasiat on käsitelty varmasti luotettavalla tavalla ja niin, että ei tule myöhemmin epäselvyyksiä näistä mahdollisista virheistä, mitä sitten näissä ratkaisuissa tehdään. Tämän vuoksihan lakivaliokunta lausunnossaan toteaa, että se pitää tärkeänä, että mahdollisuuteen sisällyttää kirjaamisasiat tuomioistuinharjoittelun piiriin, valiokunta aikoo palata myöhemmin.

Keskustelu päättyi.