Täysistunnon pöytäkirja 72/2013 vp

PTK 72/2013 vp

72. TIISTAINA 18. KESÄKUUTA 2013 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta

 

Kauko Tuupainen /ps:

Arvoisa puheenjohtaja! Kuten olemme todenneet ainakin täällä oppositiossa, niin EU:n erilaiset direktiivit kaventavat myöskin tämän salin eli eduskunnan päätösvaltaa. Viittaan lähinnä viime viikolla esillä olleeseen budjettivaltaan, ja tässä tapauksessa tämä hallituksen esitys 32 on hieman samankaltainen. Jos ja kun se toteutuu ehdotuksen edellyttämällä tavalla, niin peruskuntien valtuutettujen valta kapenee jatkuvasti. Meillähän on 320 kuntaa täällä Suomenmaassa Ahvenanmaan 17 kuntaa mukaan lukien ja kaikkiaan 9 674 valtuutettua tällä hetkellä.

Kotikylässäni Jyväskylässä olemme lähteneet takavuosina a) liikelaitostamaan ja b) yhtiöittämään erilaisia toimintoja, jotka periaatteessa ovat ihan hyviä asioita sinänsä. Meillä on tällä hetkellä ja tänä vuonna 24 osakeyhtiötä. Suurimmat ovat tietysti Jyväskylän Energia ja Jyväskylän Vuokra-asunnot, ja näillä 24 osakeyhtiöllä on 29 tytäryhtiötä ja sen lisäksi vielä 7 säätiötä. Tämähän tarkoittaa sitä, että on 60 yksityisoikeudellista yhteisöä, jotka käyttävät sitä valtaa, mikä normaalioloissa kuuluisi kunnanvaltuutetuille, kaupunginvaltuutetuille. Eikö niin?

Tässä minusta on tämä heikkous, tässä koko yhtiöittämisessä, kuntalaisen ja kunnanvaltuutetun kannalta, että periaatteessa kunnanvaltuutetulla ei ole minkäänlaista asiaa tutustua näitten yhtiöiden — niin kuin Jyväskylässä on 60 näitä — pöytäkirjoihin, tositteisiin ja näin poispäin. Se on näitten yhtiöitten hallituksen jäsenillä, joilla on tietty osakeyhtiölain mukainen vaitiolovelvollisuus. Eli tässäkin tapauksessa tämä EU-direktiivi, niin kuin äsken totesin, sen määräykset kun toteutetaan tässä eduskunnassa, niin meidän kuntalaisten luottamushenkilöiden valinnat peruskunnissa entisestään vähenevät.

Toinen asia, arvoisa puhemies, tässä hallituksen esityksessä 32 löytyy sivuilta 20 ja 21, mitä tässä vähän ihmettelen. Kun tässä kerrotaan, että toiminnan hinnoittelun olisi oltava markkinaperusteista, kun kunta näitä yhteisöjä perustaa taikka ei perusta, ja tässä tapauksessa, kun kunta ei perusta, niin kuitenkin kunnan toiminnan pitää olla markkinaperusteista. Ymmärränkö minä tämän niin, että osakeyhtiön tärkein tehtävä on tuottaa omistajilleen voittoa? Sehän lähtee osakeyhtiölaista. Nyt tämmöisten yhteisöjen, jotka hoitavat näitä asioita peruskunnissa, pitää hinnoitella tuotteensa, joita he myyvät ja markkinoivat, samaan hintatasoon kuin yksittäisten yksityisoikeudellisten osakeyhtiöiden. Tähän minä haluaisin joltakin viisaalta vastauksen, tässä salissa on niitä paljon, tällä hetkellä ei ole kuin pari kolme. Mutta tämä on kummallista: kyllähän peruskuntakin tuottaa palveluja, ja kun se ei tavoittele voittoa, niin monessa tapauksessa, ainakin Jyväskylän esimerkki on sellainen, se on pystynyt tuottamaan nämä palvelut edullisemmin kuin meidän mahdollinen yhtiö.

Nämä muutamat asiat, arvoisa puhemies, olivat minulla sydämellä, ja olen nyt saanut itseäni tässä näillä sanoilla purettua.

Kaj Turunen /ps:

Arvoisa puhemies! Edustaja Tuupainen toi tärkeitä asioita tuossa omassa puheenvuorossaan esille, mutta täytyy muistaa, että tämä hallituksen esitys 32 liittyy olennaisena osana hallituksen esitykseen 40/2013, joka puhuu kilpailuneutraliteetista. Nämä täytyy minun mielestäni mieltää kokonaisuutena, ja kun nämä lukee, niin sitten varmaan edustaja Tuupainenkin saa vastaukset noihin esittämiinsä kysymyksiin.

Minun mielestäni — tämä on henkilökohtainen mielipide — tämä lakiesitys on pääpiirteissään oikein hyvä. Mutta tämä lakiesitys kuitenkin lisää Kilpailu- ja kuluttajaviraston tehtäviä merkittävästi. Nyt tässä yhteydessä on selvitettävä, ja se on ilmeisesti selvittämättäkin selvää, että viraston resursseja täytyy kasvattaa sillä tavalla, että se mahdollisimman hyvin selviytyisi sille asetetuista lisätehtävistä. Tämä on myös tärkeää tämän lain käytännön toteuttamisen kannalta. Tähän hallituksen esitykseen, niin kuin sanoin, liittyy olennaisena osana tämä hallituksen esitys 40/2013 kilpailuneutraliteetista, ja yhteydenotot varmastikin tulevat kentältä merkittävästi lisääntymään Kilpailuvirastoon, minkä takia on tärkeätä, että Kuluttaja- ja kilpailuvirastolla löytyy sitten resursseja palvella ja hoitaa sen viraston tehtävää, mikä sille näittenkin lakiesityksien kautta sitten annetaan.

Keskustelu päättyi.