Täysistunnon pöytäkirja 72/2013 vp

PTK 72/2013 vp

72. TIISTAINA 18. KESÄKUUTA 2013 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kilpailulain ja oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 4 ja 16 §:n muuttamisesta

 

Arto  Pirttilahti  /kesk:

Arvoisa puhemies! Esityksen tavoitteena on tehostaa julkisen sektorin harjoittaman elinkeinotoiminnan valvontaa lisäämällä Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintavaltuuksia. Se on iso rooli kohtuullisen uudelle virastolle, ja lisäksi pitää huolehtia siitä, että Kilpailu- ja kuluttajavirastolla on riittävät resurssit tämän toiminnan vastaanottamiseen, mutta lisäksi myös riittävä ammattitaito hoitaa sitten, koska tämä toimivallan kate on aika laaja ja jossain määrin myös täsmentymätön.

Yhdyn tässä talousvaliokunnan mietinnössä myös siihen, kuten lausuntonsa antaneet valiokunnat ja myös talousvaliokunta painottavat, että neuvonnan, ohjauksen rooli tulee olla yhtä lailla keskeinen julkisen sektorin toiminnassa. Meillä on aika lailla kilpailuosaamisen vajetta julkisella sektorilla, ja sitä kautta me saamme kilpailutuksen ja yhtä lailla tämän yritystoiminnan suhteen ja kehittämisen tätä kautta paremmaksi.

Eli hyväksyn tämän lakiesityksen, mutta haluan korostaa talousvaliokunnan mietinnön osia.

Keskustelu päättyi.