LAKIALOITE  13/2006 vp

LA 13/2006 vp - Jouko Laxell /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki ajoneuvoverolain 12 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Suomessa harrasteautoja verotetaan samoin kuin käyttöautojakin, elleivät ne kuulu museoajoneuvojen luokkaan. Museoajoneuvot on vapautettu ajoneuvoverosta eli niin sanotusta käyttömaksusta, ja niillä saa ajaa vain 30 päivää vuodessa. Kaikki vanhat harrasteautot eivät ole museoautoja. Suomessa autoveroa maksetaan kaikista vuonna 1959 valmistetuista tai uudemmista autoista. Harrasteautot tulevat erittäin kalliiksi johtuen kovasta verotuksesta.

Lakialoitteessa esitetään, että harrasteautot vapautetaan kokonaan ajoneuvoverosta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

ajoneuvoverolain 12 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 30 päivänä joulukuuta 2003 annetun ajoneuvoverolain (1281/2003) 12 §:n 1 momenttiin uusi 4 kohta, jolloin nykyinen 4—12 kohta siirtyvät 5—13 kohdaksi, seuraavasti:

12 §

Verosta vapaat ajoneuvot

Ajoneuvoverosta ovat vapaat:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) ajoneuvot, jotka on katsastettu ja rekisteröity harrasteajoneuvoiksi. Harrasteajoneuvoja ovat autot, jotka ovat vähintään 15 vuotta vanhoja, joita on merkittävästi muunneltu tai rakennettu uudelleen tai entisöity alkuperäiseen kuntoonsa ja joita käytetään enintään 6 kuukautta vuodessa;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

_______________

Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 2006

  • Jouko Laxell /kok
  • Marjukka Karttunen /kok
  • Arto Satonen /kok