LAKIALOITE  14/2006 vp

LA 14/2006 vp - Jouko Laxell /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Laki yritystoiminnan tukemisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Investointituen jaossa on epätasa-arvoisuutta. Alueellisista syistä taantuvassakaan kunnassa toimiva yritys ei voi saada tukea, mutta parin kilometrin päässä viereisessä kunnassa oleva yritys voi saada tukea. Selvää on, että investointituen epätasainen jakautuminen vääristää kilpailua, koska tukea saavien kilpailijoiden on mahdollista investoida koneisiin.

Investointituki on budjettiperusteinen määräraha, ja sen jakoperusteita voidaan muuttaa kansallisella lainsäädännöllä. On välttämätöntä, että yritysten välistä kilpailua vääristävää ja epätasa-arvoa aiheuttavaa tukijärjestelmää on muutettava oikeudenmukaisemmaksi.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

yritystoiminnan tukemisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan yritystoiminnan tukemisesta 15 päivänä joulukuuta 2000 annetun lain (1068/2000) 8 § seuraavasti:

8 §

Investointitukea voidaan myöntää sellaiselle kiinteistöyhteisölle tai kunnalle, joka tarjoaa toimitiloja tässä laissa tarkoitettua yritystoimintaa varten.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

_______________

Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 2006

  • Jouko Laxell /kok