LAKIALOITE 155/2005 vp

LA 155/2005 vp - Paula Risikko /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki perusopetuslain 37 §:n ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Eduskunnalle

Suomen tulevaisuus rakentuu korkeatasoisen ja kattavan koulutuksen sekä osaamisen varaan. Koulutukseen investointi on aina varma sijoitus. Osaamista syntyy parhaiten ammattitaitoisten ja korkeasti koulutettujen opettajien avulla. Suomen menestyminen esim. Pisa-selvityksessä on suurelta osalta korkeatasoisen ja yliopistossa suoritetun opettajankoulutuksen ansiota.

Yhteiskunnan muutokset ja uudistukset koulutuksen kentässä tapahtuvat nopealla aikavälillä. Tämän seurauksena opettajiin kohdistuvat uudet vaatimukset lisääntyvät kaiken aikaa. Maahanmuutto lisääntyy, ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä kasvaa yhteiskunnallisten ongelmien lisääntyessä. Opettajat tarvitsevat tietoja ja taitoja havaita oppilaiden yksilölliset tarpeet.

Opettajien odotetaan avautuvan yhä lisääntyvässä määrin ympäröivään yhteiskuntaan. Opettajilta edellytetään aikaisempaa enemmän kykyä tehdä yhteistyötä toisten opettajien ja muiden koulussa toimivien aikuisten kanssa. Tämä vaatii yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Suomessa, kuten muuallakin Euroopassa, opettajakunta on ikääntynyttä. Näin ollen opettajien peruskoulutuksesta on kulunut paljon aikaa. Ammattitaidon ylläpitämiseen tulee kiinnittää huomiota, samoin ikääntyvän opettajan jaksamiseen työssään.

Monien kuntien taloustilanne on ajautunut kriisiin, jonka seurauksena kunnat ovat joutuneet leikkaamaan peruspalveluistaan. Opettajien täydennyskoulutus on monesti ensimmäinen asia, josta leikataan. Opettajilla tulisi kuitenkin olla tasapuoliset mahdollisuudet pitää tietojaan ja taitojaan ajan tasalla. Opettajat eivät saa myöskään joutua eriarvoiseen asemaan riippuen koulutuksen järjestäjän varallisuudesta tai hyvästä tahdosta.

Täydennyskoulutuksesta tehdyt selvitykset osoittavat, että erityisesti yleissivistävän koulun opettajat osallistuvat täydennyskoulutukseen hyvin vähän. Vaikka opettajalle tarjottaisiinkin mahdollisuus täydennyskoulutukseen, koulutuksen järjestäjä ei palkkaa sijaista koulutuksen ajaksi.

Koulutuksen järjestäjälle tulee säätää lain tasoinen velvoite vakinaisten opettajien ja rehtoreiden täydennyskoulutuksen järjestämiseen. Perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammattikorkeakoululain henkilöstöpykälään tulee lisätä työnantajalle velvollisuus järjestää esimerkiksi yli viisi vuotta vakinaisessa virka- tai työsuhteessa toimineelle opettajalle ja rehtorille mahdollisuus joka kolmas vuosi viikon kestävään täydennyskoulutusjaksoon. Koulutuksen tulee tapahtua työajalla ja täysin palkkaeduin.

Täydennyskoulutuksen kustannukset tulee ottaa huomioon koulutuksen rahoitusta säätelevässä lainsäädännössä ja valtion budjetissa. Valtion budjetissa tulee varata määräraha myös yliopistojen opetushenkilöstön täydennyskoulutukseen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavat lakiehdotukset:

1.

Laki

perusopetuslain 37 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun perusopetuslain (628/1998) 37 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 516/2000, uusi 4 momentti seuraavasti:

37 §

Henkilöstö

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Opetuksen järjestäjän tulee huolehtia siitä, että rehtori ja opettajat saavat säännöllisesti ja riittävästi ammatillista osaamista parantavaa täydennyskoulutusta. Täydennyskoulutuksen sisällöstä, laadusta, järjestämisestä, seurannasta ja arvioinnista säädetään valtioneuvoston asetuksella.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2006.

_______________

2.

Laki

lukiolain 30 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) 30 §:ään, sellaisena kun se on osaksi laissa 517/2000, uusi 4 momentti seuraavasti:

30 §

Henkilöstö

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Koulutuksen järjestäjän tulee huolehtia siitä, että rehtori ja opettajat saavat säännöllisesti ja riittävästi ammatillista osaamista parantavaa täydennyskoulutusta. Täydennyskoulutuksen sisällöstä, laadusta, järjestämisestä, seurannasta ja arvioinnista säädetään valtioneuvoston asetuksella.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2006.

_______________

3.

Laki

ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 40 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) 40 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

40 §

Henkilöstö

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Koulutuksen järjestäjän tulee huolehtia siitä, että rehtori ja opettajat saavat säännöllisesti ja riittävästi ammatillista osaamista parantavaa täydennyskoulutusta. Täydennyskoulutuksen sisällöstä, laadusta, järjestämisestä, seurannasta ja arvioinnista säädetään valtioneuvoston asetuksella.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2006.

_______________

4.

Laki

taiteen perusopetuksesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään taiteen perusopetuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (633/1998) 9 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

9 §

Henkilöstö

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Koulutuksen järjestäjän tulee huolehtia siitä, että rehtori ja opettajat saavat säännöllisesti ja riittävästi ammatillista osaamista parantavaa täydennyskoulutusta. Täydennyskoulutuksen sisällöstä, laadusta, järjestämisestä, seurannasta ja arvioinnista säädetään valtioneuvoston asetuksella.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2006.

_______________

5.

Laki

vapaasta sivistystyöstä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään vapaasta sivistystyöstä 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (632/1998) 5 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

5 §

Henkilöstö

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Oppilaitoksen ylläpitäjän tulee huolehtia siitä, että rehtori ja opettajat saavat säännöllisesti ja riittävästi ammatillista osaamista parantavaa täydennyskoulutusta. Täydennyskoulutuksen sisällöstä, laadusta, järjestämisestä, seurannasta ja arvioinnista säädetään valtioneuvoston asetuksella.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2006.

_______________

6.

Laki

ammattikorkeakoululain 30 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 9 päivänä toukokuuta 2003 annetun ammattikorkeakoululain (351/2003) 30 §:n otsikko sekä

lisätään 30 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

30 §

Opettajien kelpoisuusvaatimukset, tehtävät ja henkilöstökoulutus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ammattikorkeakoulun tulee huolehtia siitä, että rehtori ja opettajat saavat säännöllisesti ja riittävästi ammatillista osaamista parantavaa täydennyskoulutusta. Täydennyskoulutuksen sisällöstä, laadusta, järjestämisestä, seurannasta ja arvioinnista säädetään valtioneuvoston asetuksella.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2006.

_______________

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2005

 • Paula Risikko /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Maija Perho /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Leena Harkimo /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Jere Lahti /kok
 • Martin Saarikangas /kok
 • Petri Salo /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Ahti Vielma /kok
 • Jouko Laxell /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Esko Kurvinen /kok