LAKIALOITE 25/2009 vp

LA 25/2009 vp - Erkki Pulliainen /vihr 

Tarkistettu versio 2.0

Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Itella (Suomen Posti Oy) lähetti 20.1.2009 maaseudulla aamuöisin (n. klo 02.15—07.00) postia jakaville työntekijöilleen yleiskirjeen, jossa se ilmoitti mm. seuraavan:

"Ohje jakajien omista autoista, joiden kokonaismassa ylittää 2 000 kg. Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä (693/2006) määrittelee seuraavaa: Tätä lakia sovelletaan kaupalliseen tavarankuljetukseen tiellä ja kuljetuslupaa edellyttävään kansainväliseen tavaraliikenteeseen. 7 §:n 1) kohdan mukaan lupaa ei tarvita suoritettaessa tavaran kuljetusta ajoneuvolla, jonka suurin sallittu kokonaismassa on enintään 2 000 kiloa. Kesällä 2008 tehdyn selvityksen perusteella Itellan työtehtävissä on käytössä jakajien omia autoja, joiden kokonaismassa ylittää 2 000 kg. Nämä autojen omistajat/haltijat velvoitetaan ensisijaisesti vaihtamaan auto kevyempään, enintään 2 000 kg kokonaismassaltaan olevaan autoon 30.6.2009 mennessä tai siirtymään Itellan hallinnassa olevan ajoneuvon käyttäjäksi."

Eräs yleiskirjeen vastaanottaneista postinkuljettajista kirjoittaa: "Kun menimme viime vuosituhannella Postiin töihin, niin missään vaiheessa Posti ei kysynyt sitä, minkälaisilla autoilla aiomme sanomalehtiä jakaa.

Yleiskirjeen synnyttämässä selvittelytyössä on käynyt ilmi mm. seuraavaa:

  1. Olin puhelimitse yhteydessä Turun alueen liikkuvaan poliisiin, eikä siellä edes tiedetty, että kokonaismassaltaan yli 2 000 kiloa painavalla autolla sanomalehtien jako on lainvastaista. Kukaan ei siis ole valvonut lakia tähänkään asti, kun sitä ei ollut tiedostettu.

  2. Olin puhelimitse yhteydessä liikenne- ja viestintäministeriön Logistiikka- ja Venäjä-yksikköön. Sieltä ilmoitettiin, että lain valmistelussa on tapahtunut inhimillinen erehdys. Lain tarkoitus on ollut koventaa nimenomaan kuorma-autoilijoiden vaatimuksia, ei vaikeuttaa lehdenjakajien ja perusjakajien työtä omalla autolla. Lakia pitäisi siis ministeriön ko. yksikön mukaan muuttaa."

Lainmuutostarve ei siis kohdistu voimassa olevan lain 7 §:n 1 kohtaan, jossa "puhutaan kiloista", vaan sen 10 kohtaan.

Akuutin tarpeen vuoksi lainmuutos pitäisi saada voimaan ennen 30.6.2009.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä 21 päivänä heinäkuuta 2006 annetun lain (693/2006) 7 §:n 1 momentin 10 kohta seuraavasti:

7 §

Ilman lupaa sallittu kaupallinen liikenne

Lupaa ei tarvita suoritettaessa:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10) postipalvelulaissa (313/2001) tarkoitettua postinkuljetusta postitoimiluvan haltijan hallinnassa olevalla ajoneuvolla eikä postinjakelua postitoimiluvan haltijan työntekijöiden toimesta;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2009

  • Erkki Pulliainen /vihr

​​​​