LAKIALOITE 4/2006 vp

LA 4/2006 vp - Lyly Rajala /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki tieliikennelain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Tieliikennelainsäädännössä määritellään pyöräkaista ja pyörätie tarkoitetuiksi polkupyörä- ja mopoliikenteelle. Laki siis rinnastaa polkupyörät, mopot, mopoautot ja moposkootterit. Kevyen liikenteen väylillä kulkee myös jalankulkijoita. Jalankulkijoista ja pyöräilijöistä suuri osa on lapsia ja vanhuksia. Lisäksi kevyen liikenteen väylillä kulkevat nykyään myös rullaluistelijat ja sauvakävelijät, joita ei lain säätämisen aikaan liikenteessä vielä ollut.

Suomessa mopojen nopeus on rajoitettu 45 km:iin tunnissa, mikä riittää hyvin taajamassa muun liikenteen mukana pysymiseen. Taajamissa nopeusrajoitukset ovat yleensä 30—40 km tunnissa.Liikenneturvallisuuden kannalta mopot, mopoautot ja moposkootterit tulisikin siirtää taajamissa muun moottoriliikenteen joukkoon ja jättää ruuhkaantuneet kevyen liikenteen väylät hitaammin kulkeville.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tieliikennelain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/1981) 2 §:n 1 momentin 12 ja 13 kohta, sellaisina kuin ne ovat laissa 414/1997, seuraavasti:

2 §

Määritelmiä

Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12) pyöräkaistalla polkupyöräliikenteelle tarkoitettua, tiemerkinnöin osoitettua ajoradan pituussuuntaista osaa; taajaman ulkopuolella pyöräkaista on tarkoitettu myös mopoille, mopoautoille ja moposkoottereille;

13) pyörätiellä polkupyöräliikenteelle tarkoitettua, liikennemerkillä osoitettua, ajoradasta rakenteellisesti erotettua tai erillistä tien osaa taikka erillistä tietä; taajaman ulkopuolella pyörätie on tarkoitettu myös mopoille, mopoautoille ja moposkoottereille;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2006

  • Lyly Rajala /kok
  • Petri Salo /kok