MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 18/2012 vp

MmVL 18/2012 vp - K 7/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011

Perustuslakivaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 26 päivänä huhtikuuta 2012 lähettänyt hallituksen toimenpidekertomuksen vuodelta 2011 (K 7/2012 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi perustuslakivaliokuntaan ja ulkoasiainvaliokuntaan ja samalla määrännyt, että pysyvien erikoisvaliokuntien on annettava asiasta lausunto perustuslakivaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

maanmittausneuvos Raimo Vajavaara, lainsäädäntöneuvos Timo Rämänen, neuvotteleva virkamies Marita Aalto, ylitarkastaja Jussi Laanikari, erityisasiantuntija Taina Sahin ja erityisasiantuntija Marja Savonmäki, maa- ja metsätalousministeriö

yksikönjohtaja Hanna Kortemaa ja jaostopäällikkö Raija Valtonen, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

dekaani, professori Antti Sukura, Helsingin yliopisto

maanmittausneuvos Markku Markkula, Maanmittauslaitos

julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen, Suomen riistakeskus

toimitusjohtaja Lauri Juola, Suomen siemenperunakeskus Oy

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Maa- ja metsätalousvaliokunta rajaa lausuntonsa kertomuksen eräiden lausumien käsittelemiseen.

Yksityiskohtaiset kannanotot

Kasvinsuojeluaineet

(HE 147/2006 vp — EV 164/2006 vp)

Eduskunta edellytti 21.11.2006, että kasvinsuojeluaineista annetun lain vaikutuksia erityisesti kasvinsuojeluaineiden tarjontaan seurataan ja että seurannan tuloksista toimitetaan maa- ja metsätalousvaliokunnalle selvitys vuoden 2008 loppuun mennessä.

Valiokunnan kannanotto

Valiokunta toteaa, että uudella kasvinsuojelulailla (1563/2011) on kumottu vanha kasvinsuojelulaki (1259/2006).

Valiokunta katsoo, että lausuma voidaan poistaa.

Rehulaki

(HE 27/2007 vp — EV 119/2007 vp)

Eduskunta edellytti 11.12.2007, että annettavan rehulain vaikutuksia seurataan ja että seurannan tuloksista toimitetaan maa- ja metsätalousvaliokunnalle selvitys vuoden 2009 loppuun mennessä.

Valiokunnan kannanotto

Valiokunnalle toimitetusta selvityksestä käy ilmi, että sekä toimijoiden rekisteröityminen/hyväksyminen että toiminnan harjoittamiseen liittyvä HACCP-järjestelmän käyttöönottokoulutus ovat nykyään osa normaalia elinkeinotoimintaa.

Valiokunta katsoo, että lausuma voidaan poistaa.

Kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirto

(HE 30/2009 vp — EV 89/2009 vp)
 1. Eduskunta edellytti 15.6.2009, että maanmittauslaitoksen kaikkien toimipisteiden tulee tarjota samantasoisia palveluita uudistuksen kohteena olevissa kiinteistöjen kirjaamisasioissa.
 2. Eduskunta edellytti, että maa- ja metsätalousvaliokunnalle sekä lakivaliokunnalle annetaan syysistuntokauden 2009 aikana selvitys niistä säädös- ja muista toimenpiteistä, joihin on ryhdytty kielellisten oikeuksien toteutumisen turvaamiseksi kirjaamisasioiden käsittelyssä.
 3. Eduskunta edellytti, että maa- ja metsätalousvaliokunnalle annetaan vuoden 2010 loppuun mennessä yksityiskohtainen selvitys uudistuksen toimivuudesta muun muassa maa- ja metsätalousvaliokunnan hallituksen esityksestä antamassa mietinnössä esille tuomien seikkojen osalta.
Valiokunnan kannanotto

Maa- ja metsätalousministeriö antoi 23.11.2009 sekä eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle että lakivaliokunnalle selvitykset niistä säädös- ja muista toimenpiteistä, joihin on ryhdytty kielellisten oikeuksien toteutumisen turvaamiseksi kirjaamisasioiden käsittelyssä.

Valiokunta toteaa, että maa- ja metsätalousministeriö on seurannut kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirtoa koskevan uudistuksen toimivuutta ja antanut 25.11.2010 eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle selvityksen kiinteistöjen kirjaamisasioiden toimivuudesta. Valiokunta katsoo, että kirjaamisprosessin suorituskyky, oikeusvarmuus ja asiakaspalvelun taso on turvattu eikä siirron jälkeen ole ilmennyt merkittäviä ongelmia kirjaamisasioiden käsittelyn sujuvuudessa.

Valiokunta katsoo, että lausumat 2. ja 3. voidaan poistaa.

Eläinlääkäritarve

(HE 81/2009 vp — EV 116/2009 vp)

Eduskunta edellytti 6.10.2009, että maamme eläinlääkinnän eläinlääkäritarve sekä mahdollinen tarve lisätä koulutettavien eläinlääkäreiden määrää arvioidaan pikaisesti.

Valiokunnan kannanotto

Valiokunta toteaa, että esiselvitys Suomen eläinlääkinnän eläinlääkäritarpeesta sekä arvio mahdollisesta tarpeesta lisätä koulutettavien eläinlääkäreiden määrää valmistui 30.6.2010. Loppuraportissa (1.12.2011) laadittiin toimintaohjelma eläinlääkintähuollossa työskentelevien eläinlääkäreiden riittävyyden turvaamiseksi. Maa- ja metsätalousministeriö, Elintarviketurvallisuusvirasto ja Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta toteuttavat tällä hetkellä toimintaohjelmaa. Valiokunta korostaa, että toimintaohjelman mukaiset toimenpiteet lisäävät asteittain eläinlääkäreiden määrää.

Valiokunta katsoo, että lausuma voidaan poistaa.

Yhteenveto

Valiokunta toteaa, että kertomuksesta voidaan poistaa seuraavat lausumat:

 • Kasvinsuojeluaineet (HE 147/2006 vp — EV 164/2006 vp, maa- ja metsätalousvaliokunta)
 • Rehulaki (HE 27/2007 vp — EV 119/2007 vp, maa- ja metsätalousvaliokunta)
 • Kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirto (HE 30/2009 vp — EV 89/2009 vp, maa- ja metsätalousvaliokunta) 2. ja 3. lausuma
 • Eläinlääkäritarve (HE 81/2009 vp — EV 116/2009 vp, maa- ja metsätalousvaliokunta)

Lausunto

Lausuntonaan maa- ja metsätalousvaliokunta esittää,

että perustuslakivaliokunta ottaa edellä olevan huomioon.

Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2012

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jari Leppä /kesk
 • jäs. Heikki Autto /kok
 • Lasse Hautala /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Pirkko Mattila /ps
 • Jari Myllykoski /vas
 • Mats Nylund /r
 • Kari Rajamäki /sd
 • Janne Sankelo /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Tytti Tuppurainen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Jaakko Autio

​​​​