PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 12/2009 vp

PeVL 12/2009 vp - HE 56/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä

Hallintovaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 21 päivänä huhtikuuta 2009 lähettäessään hallituksen esityksen laiksi eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä (HE 56/2009 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi hallintovaliokuntaan samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto hallintovaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Pekka Järviö, työ- ja elinkeinoministeriö

professori Olli Mäenpää

professori Tuomas Ojanen

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä. Lailla annetaan EU:n yhteistyöyhtymäasetusta täydentävät säännökset suomalaisten yhteisöjen osallistumisesta eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymiin sekä Suomessa rekisteröitävistä yhtymistä. Lakiehdotuksessa on säännöksiä muun muassa toimivaltaisista viranomaisista, suomalaisten yhteisöjen jäsenkelpoisuudesta, liittymismenettelystä, suomalaisen yhtymän rekisteröinnistä, selvitystilasta ja lakkauttamisesta.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa yhteistyötä on arvioitu perustuslain täysivaltaisuutta, sopimuksentekovaltaa, kunnallista itsehallintoa ja julkisen hallintotehtävän luovuttamista koskevien säännösten valossa. Hallitus katsoo, että ehdotettu laki voidaan säätää tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Ehdotetun lain tarkoituksena on täydentää 5 päivänä heinäkuuta 2006 eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1082/2006 (jäljempänä yhtymäasetus), jolla luodaan mahdollisuus perustaa asetuksen otsikossa mainittuja yhtymiä. Täydentäviä säännöksiä ehdotetaan annettavaksi suomalaisten yhteisöjen osallistumisesta yhtymiin ja Suomessa rekisteröitävistä yhtymistä. EU:n suoraan sovellettava asetus ja ehdotettu laki muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jota sovelletaan suomalaiseen yhtymään sekä suomalaisen yhteisön liittymiseen joko suomalaiseen tai ulkomaiseen yhtymään.

Perustuslakivaliokunta on arvioinut komission alkuperäistä yhtymäasetusehdotusta lausunnossaan PeVL 26/2005 vp. Tuolloin valiokunta katsoi, että ehdotukseen sisältyi useita sellaisia säännöksiä, joita oli syytä pyrkiä valtiosääntöoikeudellisista syistä muuttamaan. Asetusehdotuksen jatkokäsittelyssä neuvostossa Suomen tekemät perustuslakivaliokunnan lausuntoon perustuvat huomiot otettiin asianmukaisesti huomioon.

Nyt käsiteltävänä olevan lakiehdotuksen 3 §:ssä yhtymäasetuksen 7 artiklaan perustuvia yhtymän tehtäviä on rajattu ja täsmennetty. Rajoitukset koskevat sekä Suomessa rekisteröitäviä yhtymiä että suomalaisten yhteisöjen osallistumista ulkomaiseen yhtymään. Suomalaisen jäsenen yhtymään liittymisen edellytyksistä ja hyväksymismenettelystä on säännökset lakiehdotuksen 6 §:ssä. Lakiehdotuksen 11 §:ssä on puolestaan säädetty suomalaisen yhtymän toiminnassa sovellettavista muutoksenhakua, rikosoikeudellista virkavastuuta ja vahingonkorvausvastuuta koskevista säännöksistä samoin kuin hallinnon yleislakien soveltamisesta. Nämä yhtymäasetusta täydentävät asianmukaiset säännökset ovat omiaan edelleen hälventämään niitä valtiosääntöoikeudellisia ongelmia, joihin valiokunta kiinnitti huomiota alkuperäistä yhtymäasetusehdotusta arvioidessaan. Näin ollen ei ole estettä käsitellä lakiehdotusta tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kimmo Sasi /kok
 • vpj. Jacob Söderman /sd
 • jäs. Tuomo Hänninen /kesk
 • Ulla Karvo /kok
 • Elsi Katainen /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Tuula Peltonen /sd
 • Veijo Puhjo /vas
 • Tapani Tölli /kesk
 • Tuulikki Ukkola /kok
 • Antti Vuolanne /sd
 • vjäs. Johannes Koskinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Petri Helander