PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 6/2005 vp

PeVL 6/2005 vp - HE 29/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys WIPOn tekijänoikeussopimuksen ja WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Sivistysvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 23 päivänä maaliskuuta 2004 lähettäessään hallituksen esityksen WIPOn tekijänoikeussopimuksen ja WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 29/2004 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi sivistysvaliokuntaan samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto sivistysvaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

johtaja Jukka Liedes, opetusministeriö

lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, oikeusministeriö

kirkkoneuvos Matti Halttunen, Kirkkohallitus

oikeustieteen kandidaatti Kristiina Harenko

professori Mikael Hidén

assistentti Juha Lavapuro

oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva

tutkija Tuomas Mylly

professori Olli Mäenpää

oikeustieteen tohtori, dosentti Rainer Oesch

professori Tuomas Ojanen

professori Kaarlo Tuori

professori Veli-Pekka Viljanen

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

  • liikenne- ja viestintäministeriö.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi 20 päivänä joulukuuta 1996 tehdyt WIPOn tekijänoikeussopimuksen ja WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen samoin kuin lait näiden sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Tekijänoikeussopimus on tullut kansainvälisesti voimaan 6 päivänä maaliskuuta 2002 ja esitys- ja äänitesopimus 20 päivänä toukokuuta 2002. Sopimuksiin niiden voimaantulon jälkeen liittyvän sopimuspuolen osalta ne tulevat voimaan kolmen kuukauden kuluttua sitoutumisasiakirjojen tallettamisesta WIPOn pääjohtajan haltuun.

Lakiehdotukset ovat tarkoitetut tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin sopimukset tulevat voimaan Suomen osalta.

Esityksen käsittelyjärjestysperustelujen mukaan sopimusten hyväksymisestä voidaan päättää äänten enemmistöllä ja lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Eduskunta hyväksyy perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaan muun ohella sellaiset valtiosopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä. Tekijänoikeuden ja sen lähioikeuksien perusoikeuskytkentäisestä luonteestakin johtuen on selvää, että käsiteltävänä olevat sopimukset sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä. Eduskunnan suostumus sopimuksille on siten tarpeen.

Euroopan yhteisö on osallistunut sopimusneuvotteluihin ja voi kummassakin sopimuksessa olevan nimenomaisen määräyksen mukaan liittyä sopimusosapuoleksi. Esityksen perusteluista ilmenee, että merkittävä osa sopimusten määräyksistä kuuluu yhteisölainsäädännön alaan, vaikka esityksessä ei yksityiskohtaisemmin tehdäkään selkoa toimivallan jakautumisesta yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä. Eduskunta hyväksyy vakiintuneen käytännön mukaan tällaisen ns. sekasopimuksen vain siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan (esim. PeVL 16/2004 vp, s. 2—3, PeVL 24/2004 vp, s. 2, PeVL 48/2004 vp, s. 3/I). Eduskunnan hyväksymispäätökset on siksi muotoiltava tätä käytäntöä vastaaviksi.

Perustuslakivaliokunta pitää aikaisemman kantansa mukaisesti tärkeänä, että toimivallan jakautumiseen kiinnitetään riittävästi huomiota laadittaessa hallituksen esityksiä jaetun toimivallan sopimuksista. Esityksistä tulee ilmetä, miltä osin sopimukset kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan (PeVL 6/2001 vp, s. 3). Valiokunnan mielestä sivistysvaliokunnan on syytä hankkia asiasta selvitys esityksen jatkovalmistelussa.

Sopimusten määräykset eivät koske perustuslakia sen 94 §:ssä tarkoitetussa merkityksessä. Sopimusten hyväksymisestä päätetään siten äänten enemmistöllä.

Koska sopimusmääräykset eivät ole ongelmallisia perustuslain kannalta eikä lakiehdotuksista ole muutoinkaan huomautettavaa perustuslain näkökulmasta, voidaan lakiehdotukset käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,

että eduskunnan suostumus on tarpeen WIPOn tekijänoikeussopimukseen samoin kuin WIPOn esitys- ja äänitesopimukseen siltä osin kuin ne kuuluvat Suomen toimivaltaan,

että tästä päätetään kummankin sopimuksen osalta äänten enemmistöllä ja

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

  • pj. Kimmo Sasi /kok
  • jäs. Hannu Hoskonen /kesk
  • Roger Jansson /r
  • Irina Krohn /vihr
  • Miapetra Kumpula /sd
  • Annika Lapintie /vas
  • Klaus Pentti /kesk
  • Markku Rossi /kesk
  • Simo Rundgren /kesk
  • Arto Satonen /kok (osittain)
  • Seppo Särkiniemi /kesk
  • Ilkka Taipale /sd (osittain)
  • Astrid Thors /r
  • vjäs. Veijo Puhjo /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Sami Manninen