PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 5/2014 vp

PeVM 5/2014 vp - HE 217/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 6 päivänä marraskuuta 2014 lähettänyt perustuslakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta (HE 217/2014 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Janina Groop-Bondestam, oikeusministeriö

professori Olli Mäenpää

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • Ålands landskapsregering / Ahvenanmaan maakunnan hallitus.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtävistä, jotka ihmisten ja kotieläinten tarttuvien tautien torjuntaa koskevan lainsäädännön mukaan kuuluvat kunnille, huolehtii Ahvenanmaalla maakunnan hallitus tai muu maakuntalaissa määrätty viranomainen.

Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa perustuslain säätämisjärjestyksessä ja hyväksyttävä Ahvenanmaan maakuntapäivillä määräenemmistöllä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on lopullisesti hyväksytty vuonna 2015 järjestettävien eduskuntavaalien jälkeen.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Säätämisjärjestys

Ahvenanmaan itsehallintolain 69 §:n 1 momentin mukaan itsehallintolakia voidaan muuttaa vain eduskunnan ja maakuntapäivien yhtäpitävin päätöksin. Eduskunnassa päätös on tehtävä siinä järjestyksessä kuin perustuslain muuttamisesta on säädetty. Lakiehdotuksen kiireellisenä käsittelemiselle ei ole perusteita, joten se on asianmukaista käsitellä perustuslain 73 §:n 1 momentin mukaisesti.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Johannes Koskinen /sd
 • vpj. Anu Urpalainen /kok
 • jäs. Sauli Ahvenjärvi /kd
 • Tuija Brax /vihr
 • Ilkka Kantola /sd
 • Pia Kauma /kok
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Anna Kontula /vas
 • Markus Lohi /kesk
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Tapani Tölli /kesk
 • Harry Wallin /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Petri Helander