Täysistunnon pöytäkirja 115/2003 vp

PTK 115/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

115. KESKIVIIKKONA 17. JOULUKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Merikukka Forsius /vihr
 • Susanna Huovinen /sd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Erkki Tuomioja /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

17.—19.12. edustaja

 • Juha Korkeaoja /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

17.12. edustajat

 • Merikukka Forsius /vihr
 • Erkki Tuomioja /sd

17.—20.12. edustaja

 • Sinikka Mönkäre /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavan luvan poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

17.12. edustaja

 • Tarja Cronberg /vihr

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Maatalouden tukiratkaisut

Välikysymys  VK 3/2003 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään nyt päätös ed. Kankaanniemen ym. välikysymyksestä n:o 3 maatalouden tukiratkaisuista. Keskustelu asiasta päättyi viime täysistunnossa.

PTK 114/3/2003

Esitän nyt eduskunnan hyväksyttäväksi puhemiehen ehdotuksena työjärjestyksen 22 §:n 3 momentin mukaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon: "Kuultuaan vastauksen eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen."

Vastoin puhemiehen ehdotusta on ed. Toimi Kankaanniemi ed. Erkki Pulliaisen kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi:

"Kuultuaan hallituksen vastauksen eduskunta toteaa,

1) että hallitus ei ole esittänyt toimenpiteitä, joilla se turvaisi kotimaisen maa- ja elintarviketalouden riittävän kannattavuuden, maaseudun elinvoimaisuuden ja elintarvikealan työllisyyden koko maassa,

2) että hallitus ei ole ilmoittanut, luopuuko se vuoden 2004 jälkeenkin tukien leikkauksista 142-alueella sekä

että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Ed. Pertti Hemmilä ed. Heikki A. Ollilan kannattamana on tehnyt seuraavan ehdotuksen perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi:

"Kuultuaan hallituksen vastauksen eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin turvatakseen kotimaisen elintarviketeollisuuden tulevaisuuden, maatalouden riittävän kannattavuuden ja maaseudun elinvoimaisuuden koko maassa,

ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Ed. Matti Kauppila on ed. Mikko Immosen kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi:

"Kuultuaan hallituksen vastauksen eduskunta toteaa,

1) että hallitus on epäonnistunut 141-alueen tukineuvotteluissa,

2) että hallitus suunnittelee leikkausta myös pohjoisen 142-alueen tukeen,

3) että hallitus ei ole esittänyt riittäviä ja tehokkaita toimia kotimaisten puhtaiden elintarvikkeiden saatavuuden, kotimaisen maa- ja elintarviketalouden toiminnan eikä alan työllisyyden turvaamiseksi ja

4) että hallitus ei näin ollen nauti eduskunnan luottamusta,

sekä siirtyy päiväjärjestykseen."

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Teen seuraavan äänestysesityksen: Ensin äänestetään ed. Kankaanniemen ja ed. Kauppilan ehdotusten välillä ja sen jälkeen voittaneesta ehdotuksesta ed. Hemmilän ehdotusta vastaan. Lopuksi äänestetään voittaneesta ehdotuksesta puhemiehen ehdotusta vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Kankaanniemen ja ed. Kauppilan ehdotusten välillä

Ed. Kankaanniemen ehdotus "jaa", ed. Kauppilan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 172 jaa- ja 21 ei-ääntä; poissa 6.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Kankaanniemen ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Hemmilän ja ed. Kankaanniemen ehdotusten välillä

Ed. Hemmilän ehdotus "jaa", ed. Kankaanniemen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 157 jaa- ja 35 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 6.

( Ään. 2 )

( liite2 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Hemmilän ehdotuksen.

3) Äänestys ed. Hemmilän ehdotuksesta puhemiehen ehdotusta vastaan

Puhemiehen ehdotus "jaa", ed. Hemmilän ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 115 jaa- ja 78 ei-ääntä, poissa 6.

( Ään. 3 )

( liite3 )

Eduskunta on hyväksynyt puhemiehen ehdotuksen ja siirtyy päiväjärjestykseen.

Puheenvuoron saatuaan lausuu

Rosa Meriläinen /vihr:

Arvoisa puhemies! Tämä on nyt vähän noloa. Näin uudelle edustajalle voi sattua näin. Äänestin tässä viimeisessä välikysymysäänestyksessä väärin, eli tarkoitukseni oli äänestää hallituksen luottamuksen puolesta, mutta ilmeisesti vanhasta tottumuksesta painoin ei-painiketta. Eli haluan antaa äänestysselityksen ja todeta, että olisin halunnut äänestää hallituksen luottamuksen puolesta, koska suomalaisen maaseudun tulevaisuus on kansallinen kysymys.

Puhemies:

Merkitään.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2004
Hallituksen esitys vuoden 2004 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 55/2003 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 55, 145/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 39/2003 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—908/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 39. Yleiskeskustelu pääluokista 23—28 päättyi viime istunnossa.

PTK 114/4/2003

Pääluokka 23
Valtioneuvosto

Eduskunta ryhtyy pääluokan yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:

 • Timo Soini /ps
 • momentilta 23.27.50 vähennyksenä 1 181 000 euroa puoluetoiminnan tukemiseen ehdotetusta määrärahasta. (TAA 720)

 • Paula Risikko /kok
 • momentin 23.27.50 perusteluissa lausuttavaksi: "Puoluetoiminnan tukemiseen tarkoitetusta määrärahasta 10 % on tarkoitettu käytettäväksi puolueille naisten poliittiseen toimintaan sekä samoin 10 % puolueille niiden piirijärjestöjen toimintaan." (TAA 642)

 • Timo Soini /ps
 • momentilta 23.27.52 vähennyksenä 1 900 000 euroa Euroopan parlamentin Suomen vaalien tiedotustoimintaan tarkoitetusta määrärahasta eli momentti ja sille ehdotettu määräraha poistetaan. (TAA 721)

  Keskustelu:

  Timo Soini /ps:

  Teen ehdotuksen n:o 1, joka merkitsee sitä, että puoluetukea ei koroteta.

  Raimo Vistbacka /ps:

  Kannatan ehdotusta n:o 1.

  Paula Risikko /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 2, jossa puoluetukia jaettaisiin hieman eri tavalla kuin ennen.

  Petri Salo /kok:

  Kannatan ehdotusta n:o 2.

  Timo Soini /ps:

  Teen ehdotuksen n:o 3.

  Tony Halme /ps:

  Kannatan ehdotusta n:o 3.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1—3 ja niitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksytään.

  Päätökset:

  Luku 01 Valtioneuvosto, luku 02 Valtioneuvoston kanslia ja luku 03 Oikeuskanslerinvirasto hyväksytään.

  Luku 27 Poliittisen toiminnan avustaminen

  Äänestys ed. Soinin ehdotuksesta n:o 1

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 186 jaa- ja 4 ei-ääntä; poissa 9.

  ( Ään. 4 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Risikon ehdotuksesta n:o 2

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 2 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 146 jaa- ja 44 ei-ääntä, poissa 9.

  ( Ään. 5 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Soinin ehdotuksesta n:o 3

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 3 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 187 jaa- ja 4 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 7.

  ( Ään. 6 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 99 Valtioneuvoston muut menot hyväksytään.

  Pääluokka 24
  Ulkoasiainministeriön hallinnonala

  Eduskunta ryhtyy pääluokan yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Pääluokkaa koskevat ehdotukset

  Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:

 • Marjukka  Karttunen  /kok
 • momentille 24.01.21 lisäyksenä 70 000 euroa lapsikaappausasioiden käsittelyn tehostamiseen. (TAA 184)

 • Anni  Sinnemäki  /vihr
 • momentille 24.30.66 lisäyksenä 44 320 000 euroa varsinaiseen kehitysyhteistyöhön. (Vastalause 3, TAA 708)

 • Annika Lapintie /vas
 • momentille 24.30.66 lisäyksenä 5 200 000 euroa varsinaiseen kehitysyhteistyöhön. (Vastalause 4, TAA 400)

 • Kari Kärkkäinen /kd
 • momentille 24.30.66 lisäyksenä 15 000 000 euroa maa- ja aluekohtaiseen kehitysyhteistyöhön. (Vastalause 1, TAA 305)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • momentille 24.30.66 lisäyksenä 20 000 000 euroa monenkeskisen kehitysyhteistyön myöntämisvaltuuksien lisäämiseen. (Vastalause 4)

 • Esko Kurvinen /kok
 • momentille 24.50.66 lisäyksenä 500 000 euroa Barentsin alueyhteistyöhön. (TAA 295)

  Keskustelu:

  Marjukka Karttunen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 1.

  Sari Sarkomaa /kok:

  Kannatan ehdotusta n:o 1.

  Anni Sinnemäki /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 2, joka tarkoittaa 44:ää miljoonaa euroa varsinaiseen kehitysyhteistyöhön.

  Kirsi Ojansuu /vihr:

  Kannatan ehdotusta n:o 2.

  Annika Lapintie /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 3, 5,2 miljoonaa euroa kehitysyhteistyöhön.

  Kari Uotila /vas:

  Kannatan ehdotusta n:o 3.

  Kari Kärkkäinen /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 4.

  Leena Rauhala /kd:

  Kannatan ehdotusta n:o 4.

  Mikko Kuoppa /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 5, joka merkitsee sitä, että kehitysyhteistyön myöntövaltuudet lisääntyvät, mikä mahdollistaa paremman kehitysyhteistyön tekemisen.

  Mikko  Immonen  /vas:

  Kannatan ehdotusta n:o 5.

  Esko Kurvinen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 6.

  Jari Vilén /kok:

  Kannatan ehdotusta n:o 6.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1—6 ja niitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksytään.

  Päätökset:

  Luku 01 Ulkoasiainhallinto

  Äänestys ed. Karttusen ehdotuksesta n:o 1

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 118 jaa- ja 75 ei-ääntä; poissa 6.

  ( Ään. 7 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 30 Kansainvälinen kehitysyhteistyö

  Puhemies:

  Ed. Sinnemäen ehdotus n:o 2 ja ed. Lapintien ehdotus n:o 3 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Lapintien ehdotuksen n:o 3 ja ed. Sinnemäen ehdotuksen n:o 2 välillä

  Ehdotus n:o 3 "jaa", ehdotus n:o 2 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 150 jaa- ja 32 ei-ääntä, 12 tyhjää; poissa 5.

  ( Ään. 8 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 3.

  2) Äänestys ed. Lapintien ehdotuksesta n:o 3 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 3 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 150 jaa- ja 45 ei-ääntä; poissa 4.

  ( Ään. 9 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kärkkäisen ehdotuksesta n:o 4

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 4 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 148 jaa- ja 44 ei-ääntä; poissa 7.

  ( Ään. 10 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kuopan ehdotuksesta n:o 5

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 5 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 153 jaa- ja 39 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 6.

  ( Ään. 11 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 50 Lähialueyhteistyö

  Äänestys ed. Kurvisen ehdotuksesta n:o 6

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 6 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 117 jaa- ja 77 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 4.

  ( Ään. 12 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 99 Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot hyväksytään.

  Pääluokka 25
  Oikeusministeriön hallinnonala

  Eduskunta ryhtyy pääluokan yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Pääluokkaa koskevat ehdotukset

  Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:

 • Marjukka  Karttunen  /kok
 • momentille 25.01.21 lisäyksenä 70 000 euroa lapsikaappauksiin sovellettavien rangaistussäännösten uudistamiseen. (TAA 185)

 • Anni  Sinnemäki  /vihr
 • momentille 25.01.51 lisäyksenä 300 000 euroa saamen kielilain edellyttämiin menoihin. (Vastalause 3)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • momentille 25.01.51 lisäyksenä 200 000 euroa saamen kielen tulkki- ja kääntämispalvelujen turvaamiseksi. (Vastalause 4)

 • Anni  Sinnemäki  /vihr
 • momentille 25.50.21 lisäyksenä 3 000 000 euroa vankien terveydenhuollon turvaamiseen. (Vastalause 3, TAA 20)

 • Minna Sirnö /vas
 • momentille 25.50.21 lisäyksenä 3 000 000 euroa, mistä 1 200 000 euroa vankien terveydenhuoltopalveluihin. (Vastalause 4, TAA 711)

 • Päivi Räsänen /kd
 • momentille 25.50.21 lisäyksenä 3 000 000 euroa vankien kuntoutukseen. (Vastalause 1, TAA 666)

 • Leena Rauhala /kd
 • momentille 25.50.21 lisäyksenä 2 000 000 euroa vankeinhoidon toimintamenoihin psykiatrisen hoidon resurssien lisäämiseksi. (TAA 603)

  Keskustelu:

  Marjukka Karttunen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 1.

  Sari Sarkomaa /kok:

  Kannatan.

  Anni Sinnemäki /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 2, 300 000 euroa saamen kielilain edellyttämiin menoihin.

  Satu Hassi /vihr:

  Kannatan.

  Mikko Kuoppa /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 3.

  Iivo Polvi /vas:

  Kannatan ed. Kuopan ehdotusta.

  Anni Sinnemäki /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 4, 3 000 000 euroa vankien terveydenhuollon turvaamiseen.

  Tuija Brax /vihr:

  Kannatan.

  Minna Sirnö /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 5, joka tarkoittaa sitä, että vankeinhoitoon lisätään 3 000 000 euroa, josta käytetään 1 200 000 euroa vankien terveydenhuoltopalveluihin.

  Mikko Kuoppa /vas:

  Kannatan ed. Sirnön ehdotusta.

  Päivi Räsänen /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 6.

  Leena Rauhala /kd:

  Kannatan ed. Räsäsen ehdotusta ja teen ehdotuksen n:o 7.

  Kari Kärkkäinen /kd:

  Kannatan ed. Rauhalan ehdotusta.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1—7 ja niitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksytään.

  Päätökset:

  Luku 01 Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset

  Äänestys ed. Karttusen ehdotuksesta n:o 1

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 127 jaa- ja 65 ei-ääntä; poissa 7.

  ( Ään. 13 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Sinnemäen ehdotuksesta n:o 2

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 2 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 148 jaa- ja 46 ei-ääntä; poissa 5.

  ( Ään. 14 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kuopan ehdotuksesta n:o 3

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 3 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 148 jaa- ja 47 ei-ääntä; poissa 4.

  ( Ään. 15 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 10 Tuomioistuinlaitos, luku 30 Oikeusapu ja luku 40 Ulosottolaitos hyväksytään.

  Luku 50 Rangaistusten täytäntöönpano

  Puhemies:

  Ed. Sinnemäen ehdotus n:o 4 ja ed. Sirnön ehdotus n:o 5 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Sirnön ehdotuksen n:o 5 ja ed. Sinnemäen ehdotuksen n:o 4 välillä

  Ehdotus n:o 5 "jaa", ehdotus n:o 4 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 139 jaa- ja 40 ei-ääntä, 15 tyhjää; poissa 5.

  ( Ään. 16 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 5.

  2) Äänestys ed. Sirnön ehdotuksesta n:o 5 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 5 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 154 jaa- ja 39 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 4.

  ( Ään. 17 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Räsäsen ehdotuksesta n:o 6

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 6 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 154 jaa- ja 39 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 5.

  ( Ään. 18 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Rauhalan ehdotuksesta n:o 7

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 7 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 153 jaa- ja 41 ei-ääntä; poissa 5.

  ( Ään. 19 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 60 Syyttäjälaitos ja luku 70 Vaalimenot hyväksytään.

  Pääluokka 26
  Sisäasiainministeriön hallinnonala

  Eduskunta ryhtyy pääluokan yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Pääluokkaa koskevat ehdotukset

  Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:

 • Leena Rauhala /kd
 • momentille 26.05.21 lisäyksenä 125 000 euroa alueellisten romaniasiain neuvottelukuntien sihteerien vakinaistamiseen. (TAA 604)

 • Tony Halme /ps
 • momentille 26.75.21 lisäyksenä 15 000 000 euroa poliisivirkojen täyttämiseen. (TAA 50)

 • Bjarne Kallis /kd
 • momentille 26.75.21 lisäyksenä 10 000 000 euroa poliisin toimintamenoihin avoinna olevien poliisin virkojen täyttämiseksi. (Vastalause 1, TAA 138)

 • Tuija Nurmi /kok
 • momentille 26.75.21 lisäyksenä 10 000 000 euroa poliisitoimen toimintamenoihin. (Vastalause 2)

 • Pekka  Kuosmanen  /kok
 • momentille 26.75.21 lisäyksenä 5 000 000 euroa poliisien palkkojen korottamiseen. (TAA 266)

 • Tero Rönni /sd
 • momentille 26.75.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa raskaan liikenteen valvontayksikön perustamiseen poliisitoimeen. (TAA 671)

 • Leena Harkimo /kok
 • momentille 26.75.21 lisäyksenä 500 000 euroa Helsingin poliisilaitoksen huumerikosyksikön toimintaan. (TAA 57)

 • Leena Harkimo /kok
 • momentille 26.75.21 lisäyksenä 100 000 euroa Helsingin rikospoliisin tekniseen rikostiedusteluun. (TAA 58)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • luvun 26.75 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta toteaa, että paikkakunnasta riippuen ulkomaalaisen oleskeluluvan jatkamisen käsittely kestää jopa puoli vuotta normaalitapauksessakin ja edellyttää, että hallitus ryhtyy pikaisesti toimiin käsittelyaikojen lyhentämiseksi henkilöstövoimavaroja kohdentamalla ja lupamenettelyä yksinkertaistamalla." (Vastalause 4)

 • Lyly Rajala /kok
 • momentille 26.80.22 lisäyksenä 1 600 000 euroa pelastushelikopteritoiminnan avustamiseen. (TAA 585)

 • Bjarne Kallis /kd
 • momentille 26.90.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa Rajavartiolaitokselle Pohjanlahden merivartioston esikunnan toiminnan turvaamiseen. (TAA 139)

 • Anni  Sinnemäki  /vihr
 • momentille 26.97.31 lisäyksenä 50 000 000 euroa valtionosuusjärjestelmän laskentaperusteiden rakenteen muuttamisesta aiheutuviin budjettiperusteisiin lisämenoihin. (Vastalause 3, TAA 191)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • momentille 26.97.31 lisäyksenä 2 433 000 euroa kuntien yleisiin valtionosuuksiin. (Vastalause 4)

 • Toimi  Kankaanniemi  /kd
 • momentille 26.97.31 lisäyksenä 960 000 euroa täysimääräisen indeksitarkistuksen tekemiseen kuntien yleisiin valtionosuuksiin. (Vastalause 1, TAA 158)

 • Erkki Virtanen /vas
 • momentille 26.97.34 lisäyksenä 21 000 000 euroa kuntien harkinnanvaraisiin rahoitusavustuksiin. (Vastalause 4, TAA 851)

 • Toimi  Kankaanniemi  /kd
 • momentille 26.97.34 lisäyksenä 3 000 000 euroa kuntien harkinnanvaraisiin rahoitusavustuksiin. (TAA 159)

 • Pentti  Tiusanen  /vas
 • momentille 26.98.43 lisäyksenä 80 000 euroa ympäristöteknologian osaamiskeskuksen perustamiseen Kaakkois-Suomeen. (TAA 777)

  Keskustelu:

  Leena Rauhala /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 1.

  Kari Kärkkäinen /kd:

  Kannatan.

  Tony Halme /ps:

  Teen ehdotuksen n:o 2.

  Raimo Vistbacka /ps:

  Kannatan.

  Bjarne Kallis /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 3.

  Päivi Räsänen /kd:

  Kannatan.

  Tuija Nurmi /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 4, joka tarkoittaa sitä, että lisätään 10 000 000 euroa poliisitoimen toimintamenoihin.

  Olli Nepponen /kok:

  Kannatan ed. Nurmen ehdotusta.

  Pekka  Kuosmanen  /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 5.

  Pentti Tiusanen /vas:

  Kannatan.

  Tero Rönni /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 6.

  Harry Wallin /sd:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Leena Harkimo /kok:

  Teen ehdotukset n:ot 7 ja 8, jotka merkitsevät lisäresursseja Helsingin poliisin toimintaan.

  Jan Vapaavuori /kok:

  Kannatan ed. Harkimon ehdotuksia n:ot 7 ja 8.

  Mikko Kuoppa /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 9, joka merkitsee sitä, että käsittelyajat lyhenisivät oleskelulupa-asioissa.

  Mikko  Immonen  /vas:

  Kannatan ed. Kuopan ehdotusta.

  Lyly Rajala /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 10.

  Tapani Mäkinen /kok:

  Kannatan ed. Rajalan ehdotusta.

  Bjarne Kallis /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 12.

  Päivi Räsänen /kd:

  Kannatan ed. Kalliksen ehdotusta.

  Anni  Sinnemäki  /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 13.

  Tarja Cronberg /vihr:

  Kannatan ed. Sinnemäen ehdotusta.

  Mikko Kuoppa /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 14, joka perustuu vasemmistoliiton vaihtoehtobudjettiin ja merkitsee kuntien valtionosuuksien täysimääräisiä indeksikorotuksia.

  Iivo Polvi /vas:

  Kannatan ed. Kuopan ehdotusta.

  Toimi Kankaanniemi /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 15.

  Bjarne Kallis /kd:

  Jag ber att få understöda riksdagsledamot Toimi Kankaanniemis utomordentliga förslag.

  Erkki Virtanen /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 16, joka tarkoittaa, että huolestuttavasti köyhtyvien kuntien harkinnanvaraisia valtionavustuksia lisätään.

  Kari Uotila /vas:

  Kannatan ed. Virtasen hyvää ehdotusta.

  Toimi Kankaanniemi /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 17.

  Sari Essayah /kd:

  Kannatan ed. Kankaanniemen ehdotusta.

  Pentti Tiusanen /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 18, joka merkitsee ympäristöteknologian osaamiskeskuksen perustamista Kaakkois-Suomeen.

  Pekka Kuosmanen /kok:

  Kannatan ed. Tiusasen ehdotusta.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1—10 ja 12—18 ja niitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksytään.

  Päätökset:

  Luku 01 Sisäasiainministeriö ja luku 02 Ulkomaalaisvirasto hyväksytään.

  Luku 05 Lääninhallitukset

  Äänestys ed. Rauhalan ehdotuksesta n:o 1

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 153 jaa- ja 41 ei-ääntä; poissa 5.

  ( Ään. 20 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 06 Rekisterihallinto ja luku 07 Kihlakunnat hyväksytään.

  Luku 75 Poliisitoimi

  Puhemies:

  Ed. Halmeen ehdotus n:o 2 ja ed. Kalliksen ehdotus n:o 3 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Kalliksen ehdotuksen n:o 3 ja ed. Halmeen ehdotuksen n:o 2 välillä

  Ehdotus n:o 3 "jaa", ehdotus n:o 2 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 163 jaa- ja 22 ei-ääntä, 10 tyhjää; poissa 4.

  ( Ään. 21 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 3.

  2) Äänestys ed. Kalliksen ehdotuksesta n:o 3 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 3 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 125 jaa- ja 69 ei-ääntä; poissa 5.

  ( Ään. 22 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Nurmen ehdotuksesta n:o 4

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 4 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 126 jaa- ja 68 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 4.

  ( Ään. 23 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kuosmasen ehdotuksesta n:o 5

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 5 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 126 jaa- ja 69 ei-ääntä; poissa 4.

  ( Ään. 24 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Rönnin ehdotuksesta n:o 6

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 6 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 115 jaa- ja 80 ei-ääntä; poissa 4.

  ( Ään. 25 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Harkimon ehdotuksesta n:o 7

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 7 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 121 jaa- ja 74 ei-ääntä; poissa 4.

  ( Ään. 26 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Harkimon ehdotuksesta n:o 8

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 8 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 123 jaa- ja 70 ei-ääntä; poissa 6.

  ( Ään. 27 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kuopan ehdotuksesta n:o 9

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 9 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 118 jaa- ja 77 ei-ääntä; poissa 4.

  ( Ään. 28 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 80 Pelastustoimi

  Äänestys ed. Rajalan ehdotuksesta n:o 10

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 10 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 119 jaa- ja 76 ei-ääntä; poissa 4.

  ( Ään. 29 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 90 Rajavartiolaitos

  Äänestys ed. Kalliksen ehdotuksesta n:o 12

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 12 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 134 jaa- ja 60 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 4.

  ( Ään. 30 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 97 Avustukset kunnille

  Äänestys ed. Sinnemäen ehdotuksesta n:o 13

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 13 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 154 jaa- ja 41 ei-ääntä; poissa 4.

  ( Ään. 31 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kuopan ehdotuksesta n:o 14

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 14 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 132 jaa- ja 63 ei-ääntä; poissa 4.

  ( Ään. 32 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksesta n:o 15

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 15 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 116 jaa- ja 78 ei-ääntä; poissa 5.

  ( Ään. 33 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Puhemies:

  Ed. Virtasen ehdotus n:o 16 ja ed. Kankaanniemen ehdotus n:o 17 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksen n:o 17 ja ed. Virtasen ehdotuksen n:o 16 välillä

  Ehdotus n:o 17 "jaa", ehdotus n:o 16 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 141 jaa- ja 46 ei-ääntä, 8 tyhjää; poissa 4.

  ( Ään. 34 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 17.

  2) Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksesta n:o 17 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 17 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 122 jaa- ja 73 ei-ääntä; poissa 4.

  ( Ään. 35 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 98 Alueiden kehittäminen

  Äänestys ed. Tiusasen ehdotuksesta n:o 18

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 18 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 158 jaa- ja 36 ei-ääntä; poissa 5.

  ( Ään. 36 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Pääluokka 27
  Puolustusministeriön hallinnonala

  Eduskunta ryhtyy pääluokan yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Pääluokkaa koskevat ehdotukset

  Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:

 • Janina  Andersson  /vihr
 • momentilta 27.10.16 vähennyksenä 28 630 000 euroa puolustusmateriaalihankintoihin ehdotetusta määrärahasta. (Vastalause 3, TAA 709)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • momentilta 27.10.16 vähennyksenä 19 200 000 euroa asehankintojen indeksikorotuksiin ehdotetusta määrärahasta. (Vastalause 4)

 • Annika Lapintie /vas
 • momentilta 27.10.16 vähennyksenä 5 200 000 euroa hankintavaltuusrahoista ja poistetaan uudet tilausvaltuudet. (Vastalause 4)

  Keskustelu:

  Janina Andersson /vihr:

  Meillä on paljon rahan tarvetta. Nyt säästöehdotus: puolustusmateriaalin hankinnoista säästöä voidaan tehdä. Teen ehdotuksen n:o 1.

  Tuija Brax /vihr:

  Kannatan.

  Mikko Kuoppa /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 2, joka perustuu vasemmistoliiton vaihtoehtobudjettiin, niin että indeksikorotuksia ei asehankintoihin tehdä, koska niitä ei tule myöskään lapsilisiin.

  Pentti Tiusanen /vas:

  Kannatan ed. Kuopan ehdotusta.

  Annika Lapintie /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 5, mikä tarkoittaa 5,2 miljoonaa euroa pois hankintavaltuusrahoista. Tämä sama raha esitettiin kehitysyhteistyörahoihin, jossa se paremmin turvaisi maailmanrauhaa.

  Pentti Tiusanen /vas:

  Kannatan ed. Lapintien ehdotusta.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1, 2 ja 5 ja niitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksytään.

  Päätökset:

  Luku 01 Puolustusministeriö hyväksytään.

  Luku 10 Puolustusvoimat

  Äänestys ed. Anderssonin ehdotuksesta n:o 1

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 161 jaa- ja 33 ei-ääntä; poissa 5.

  ( Ään. 37 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kuopan ehdotuksesta n:o 2

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 2 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 156 jaa- ja 37 ei-ääntä; poissa 6.

  ( Ään. 38 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Lapintien ehdotuksesta n:o 5

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 5 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 157 jaa- ja 34 ei-ääntä; poissa 8.

  ( Ään. 39 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 30 Kansainvälinen rauhanturvaamistoiminta, luku 92 Puolustushallinnon rakennuslaitos ja luku 99 Puolustusministeriön hallinnonalan muut menot sekä pääluokan perustelut ja mietinnössä niiden kohdalla oleva lausumaehdotus 1 hyväksytään.

  Pääluokka 28
  Valtiovarainministeriön hallinnonala

  Eduskunta ryhtyy pääluokan yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Pääluokkaa koskevat ehdotukset

  Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:

 • Minna Sirnö /vas
 • momentille 28.07.06 lisäyksenä 127 700 euroa ylimääräisten taiteilijaeläkkeiden lukumäärän nostamiseen. (Vastalause 4, TAA 712)

 • Olli Nepponen /kok
 • momentin 28.07.06 perusteluissa lausuttavaksi: "Ylimääräisten eläkejärjestelyjen voimassaolon takarajaksi asetetaan vuosi 2011." (Vastalause 2)

 • Iivo Polvi /vas
 • momentin 28.07.06 perustelujen toiseen kappaleeseen lisättäväksi: "Määrärahasta saadaan myöntää uusia ylimääräisiä eläkkeitä ja perhe-eläkkeitä Sotainvalidien Veljesliiton päätoimisille huoltotehtävissä toimiville toimihenkilöille, jotka siirtyvät eläkkeelle viimeistään vuonna 2011." (Vastalause 4)

 • Erkki  Pulliainen  /vihr
 • momentille 28.18.21 lisäyksenä 3 000 000 euroa harmaan talouden torjuntaan. (TAA 576)

 • Tony Halme /ps
 • momentille 28.40.21 lisäyksenä 1 500 000 euroa tullihenkilökunnan lisäämiseen. (TAA 52)

 • Valto Koski /sd
 • momentille 28.40.21 lisäyksenä 1 400 000 euroa Itäisen Tullipiirin akuutteihin resurssitarpeisiin. (TAA 228)

 • Tuija Nurmi /kok
 • momentille 28.40.21 lisäyksenä 400 000 euroa huumekoirien koulutukseen. (TAA 501)

 • Tuija Nurmi /kok
 • luvun 28.60 uudelle momentille 4 000 000 euroa Hämeen Rykmentin rakennuksen 26 perusparannukseen. (TAA 502)

 • Jari Koskinen /kok
 • momentilta 28.81.96 vähennyksenä 8 000 000 euroa edeltä arvaamattomiin tarpeisiin ehdotetusta määrärahasta. (Vastalause 2)

  Keskustelu:

  Minna Sirnö /vas:

  Teen vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetin mukaisen ehdotuksen n:o 1, jolla nostetaan ylimääräisten taiteilijaeläkkeiden lukumäärää.

  Mikko Immonen /vas:

  Kannatan ed. Sirnön ehdotusta.

  Olli Nepponen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 2.

  Jari Koskinen /kok:

  Kannatan ed. Nepposen tekemää ehdotusta.

  Iivo Polvi /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 3.

  Kari Uotila /vas:

  Kannatan ed. Polven tekemää ehdotusta.

  Erkki Pulliainen /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 4.

  Ulla Anttila /vihr:

  Kannatan ed. Pulliaisen tekemää ehdotusta.

  Tony Halme /ps:

  Teen ehdotuksen n:o 5.

  Timo Soini /ps:

  Kannatan ed. Halmeen ehdotusta.

  Valto Koski /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 6.

  Reijo Paajanen /kok:

  Kannatan ed. Kosken tekemää ehdotusta.

  Tuija Nurmi /kok:

  Teen ehdotukset n:ot 7 ja 8, joista n:o 7 tarkoittaa lisäystä 400 000 euroa huumekoirien koulutukseen ja n:o 8 Hämeen Rykmentin rakennuksen 26 perusparannukseen 4 miljoonaa euroa.

  Matti Kauppila /vas:

  Kannatan ed. Nurmen tekemiä ehdotuksia.

  Jari Koskinen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 9.

  Jyri Häkämies /kok:

  Kannatan ed. Koskisen ehdotusta.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1—9 ja niitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksytään.

  Päätökset:

  Luku 01 Valtiovarainministeriö, luku 03 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus ja luku 05 Valtiokonttori hyväksytään.

  Luku 07 Valtion maksamat eläkkeet ja korvaukset

  Äänestys ed. Sirnön ehdotuksesta n:o 1

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 145 jaa- ja 50 ei-ääntä; poissa 4.

  ( Ään. 40 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Nepposen ehdotuksesta n:o 2

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 2 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 130 jaa- ja 65 ei-ääntä; poissa 4.

  ( Ään. 41 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Polven ehdotuksesta n:o 3

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 3 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 122 jaa- ja 73 ei-ääntä; poissa 4.

  ( Ään. 42 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 18 Verohallinto

  Äänestys ed. Pulliaisen ehdotuksesta n:o 4

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 4 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 117 jaa- ja 78 ei-ääntä; poissa 4.

  ( Ään. 43 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 39 Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle hyväksytään.

  Luku 40 Tullilaitos

  Äänestys ed. Halmeen ehdotuksesta n:o 5

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 5 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 129 jaa- ja 64 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 5.

  ( Ään. 44 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. V. Kosken ehdotuksesta n:o 6

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 6 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 140 jaa- ja 55 ei-ääntä; poissa 4.

  ( Ään. 45 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Nurmen ehdotuksesta n:o 7

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 7 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 121 jaa- ja 73 ei-ääntä; poissa 5.

  ( Ään. 46 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 52 Tilastokeskus hyväksytään.

  Luku 60 Senaatti-kiinteistöt

  Äänestys ed. Nurmen ehdotuksesta n:o 8

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 8 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 156 jaa- ja 39 ei-ääntä; poissa 4.

  ( Ään. 47 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 80 Hallinnon uudistaminen ja eräät henkilöstöhallinnon tukitoimenpiteet hyväksytään.

  Luku 81 Eräät hallinnonaloittain jakamattomat menot

  Äänestys ed. Jari Koskisen ehdotuksesta n:o 9

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 9 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 128 jaa- ja 65 ei-ääntä; poissa 6.

  ( Ään. 48 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 82 Korvaukset rahastoille ja rahoituslaitoksille, luku 84 Kansainväliset rahoitusosuudet, luku 90 Suomen maksuosuudet Euroopan unionille ja luku 99 Muut valtiovarainministeriön hallinnonalan menot hyväksytään.

  Pääluokka 29
  Opetusministeriön hallinnonala

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Pääluokan käsittely keskeytetään.

  Pääluokka 30
  Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

  Puhemies:

  Pääluokan käsittely keskeytetään.

  Pääluokka 31
  Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

  Toinen varapuhemies:

  Pääluokan käsittely keskeytetään.

  Pääluokka 32
  Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala

  Toinen varapuhemies:

  Pääluokan ja asian käsittely keskeytetään.

  Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 116/1/2003

  __________

  Toinen varapuhemies:

  Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään torstaina kello 10.

  Täysistunto lopetetaan torstaina 18. päivänä joulukuuta kello 4.09.

  Pöytäkirjan vakuudeksi:

  Seppo Tiitinen