Täysistunnon pöytäkirja 117/2003 vp

PTK 117/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

117. PERJANTAINA 19. JOULUKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Ville Itälä /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Martti Korhonen /vas
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Hannes Manninen /kesk
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Reino Ojala /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ben Zyskowicz /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Kalevi Lamminen /kok
 • Martti Korhonen /vas
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Reino Ojala /sd
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Ben Zyskowicz /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

19.12. edustaja

 • Hannes Manninen /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

19.12. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 423, 447, 449, 453, 469, 470, 476, 479—482, 485, 486, 488, 489, 492, 494, 497, 499, 500, 502, 503, 509, 514, 526, 528, 530/2003 vp.

__________

Valtioneuvoston selontekojen käsittelyn jatkaminen

Puhemies:

Eduskunta on 19. päivänä marraskuuta 2003 lähettänyt valtioneuvoston selonteon postipalvelulain vaikutuksista ja soveltamisesta liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Edelleen eduskunta on 26. päivänä marraskuuta 2003 lähettänyt valtioneuvoston selonteon julkisuuslainsäädännön kokonaisuudistuksen täytäntöönpanosta hallintovaliokuntaan.

Valtioneuvoston selonteon käsittelyä jatketaan Suomen perustuslain 49 §:n 2 momentin perusteella seuraavilla valtiopäivillä vain, jos eduskunta niin päättää.

Eduskunnan työtilanteen vuoksi puhemiesneuvosto ehdottaa, että mainittujen selontekojen käsittelyä jatketaan seuraavilla valtiopäivillä.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään.

__________

Vuoden 2003 valtiopäivien keskeyttäminen ja kokoontuminen vuoden 2004 valtiopäiville

Puhemies:

Eduskunnan työjärjestyksen 3 §:n perusteella puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunta päättäisi keskeyttää valtiopäivät tämän täysistunnon päätyttyä.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään.

Puhemies:

Suomen perustuslain 33 §:n ja eduskunnan työjärjestyksen 1 §:n nojalla puhemiesneuvosto edelleen ehdottaa, että eduskunta kokoontuu vuoden 2004 valtiopäiville maanantaina 2. päivänä helmikuuta 2004 kello 12, jolloin vuoden 2003 valtiopäivät päättyvät.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään.

__________

Puhemies:

Pyydän edustajia siirtymään paikoilleen ja välttämään ylimääräistä keskustelua äänestysten aikana ja muutenkin. Salista on valitettu, että erilaiset keskustelut vaikeuttavat edustajien kuulemista eikä tahdo kuulla keskustelua eikä puhemiestä. Hiljennymme käsittelemään talousarviota. (Naurua)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2004

Hallituksen esitys vuoden 2004 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 55/2003 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 55, 145/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 39/2003 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—908/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 39. Yleiskeskustelu pääluokista 33—35 päättyi viime istunnossa.

PTK /2003

Pääluokka 33
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Eduskunta ryhtyy pääluokan yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:

 • Rosa  Meriläinen  /vihr
 • momentille 33.01.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa lapsiasiamiehen viran perustamiseen. (Vastalause 3, TAA 63)

 • Päivi Räsänen /kd
 • momentille 33.01.21 lisäyksenä 500 000 euroa lapsiasiainvaltuutetun viran perustamiseen. (Vastalause 1, TAA 667)

 • Anne Huotari /vas
 • momentille 33.01.21 lisäyksenä 200 000 euroa lapsiasiainvaltuutetun viran perustamiseen. (Vastalause 4, TAA 110)

 • Marjaana  Koskinen  /sd
 • momentille 33.02.21 lisäyksenä 200 000 euroa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisyksikön sijoittamiseksi Turkuun. (TAA 250)

 • Maija Perho /kok
 • momentilta 33.02.21 vähennyksenä 2 000 000 euroa sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenoista. (Vastalause 2)

 • Raimo Vistbacka /ps
 • momentille 33.07.50 lisäyksenä 500 000 euroa Työterveyslaitokselle uuden työpaikkakiusaamista seuraavan ja tutkivan yksikön perustamiseen. (TAA 884)

 • Leena Rauhala /kd
 • momentille 33.15.52 lisäyksenä 55 000 000 euroa lapsilisien budjettiperusteiseen korottamiseen. (Vastalause 1, TAA 617)

 • Janina  Andersson  /vihr
 • momentille 33.15.52 lisäyksenä 2 000 000 euroa lapsilisien budjettiperusteiseen korottamiseen. (Vastalause 3, TAA 733)

 • Sari Sarkomaa /kok
 • momentille 33.15.52 lisäyksenä 400 000 euroa lapsilisien sitomiseksi indeksiin ja lapsilisien budjettiperusteiseen korottamiseen. (TAA 692)

 • Sari Sarkomaa /kok
 • momentin 33.15.52 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy pikaisesti toimenpiteisiin, joilla lapsilisien taso sidotaan elinkustannusindeksiin." (Vastalause 2)

 • Markus  Mustajärvi  /vas
 • momentille 33.17.51 lisäyksenä 4 000 000 euroa 1,70 euron suuruisen korotuksen maksamiseksi budjettiperusteisesti työttömyysturvalain mukaiseen peruspäivärahaan 1.7.2004 lukien. (Vastalause 4, TAA 428)

 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • momentille 33.18.60 lisäyksenä 47 000 000 euroa äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan vähimmäistason korottamiseen budjettiperusteisesti työttömän täysimääräisen peruspäivärahan tasolle. (Vastalause 3, TAA 193)

 • Anne Huotari /vas
 • momentille 33.18.60 lisäyksenä 35 000 000 euroa äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan vähimmäistason korottamiseen budjettiperusteisesti peruspäivärahan tasolle. (Vastalause 4, TAA 111)

 • Leena Rauhala /kd
 • momentille 33.18.60 lisäyksenä 26 000 000 euroa vanhempainrahan vähimmäismäärän budjettiperusteiseen korottamiseen. (Vastalause 1, TAA 618)

 • Päivi Räsänen /kd
 • momentille 33.18.60 lisäyksenä 20 000 000 euroa lääkekorvausten omavastuun maksukaton laskemiseen budjettiperusteisesti. (Vastalause 1, TAA 668)

 • Janina  Andersson  /vihr
 • momentille 33.18.60 lisäyksenä 10 000 000 euroa vaikeavammaisten henkilökohtaisista avustajista aiheutuviin kustannuksiin. (Vastalause 3, TAA 15)

 • Raimo  Vistbacka  /ps
 • momentille 33.18.60 lisäyksenä 10 000 000 euroa lääkärin määräämän hieronnan sairausvakuutuskorvauksiin. (TAA 885)

 • Timo Soini /ps
 • momentille 33.19.60 lisäyksenä 120 000 000 euroa kansaneläkkeen pohjaosan budjettiperusteiseen palauttamiseen eläkeläisille. (TAA 728)

 • Iivo Polvi /vas
 • momentille 33.19.60 lisäyksenä 74 000 000 euroa 18 euron suuruisen lisän maksamiseksi budjettiperusteisesti kansaneläkkeisiin kuukausittain 1.7.2004 lukien. (Vastalause 4, TAA 567)

 • Bjarne Kallis /kd
 • momentille 33.19.60 lisäyksenä 25 000 000 euroa kansaneläkkeen vähimmäismäärän budjettiperusteiseen korottamiseen. (Vastalause 1, TAA 148)

 • Raimo  Vistbacka  /ps
 • momentille 33.19.60 lisäyksenä 24 700 000 euroa pelkkää kansaneläkettä saaville maksettavaan perustoimeentulolisään eli ns. pohjaosan palautus. (TAA 886)

 • Olli Nepponen /kok
 • momentille 33.21.52 lisäyksenä 12 600 000 euroa rintamalisän tasokorotukseen 10 eurolla kuukaudessa budjettiperusteisesti. (TAA 467)

 • Tony Halme /ps
 • momentille 33.21.52 lisäyksenä 12 420 000 euroa rintamalisän budjettiperusteiseksi korottamiseksi 10 eurolla kuukaudessa. (TAA 54)

 • Raimo  Vistbacka  /ps
 • momentille 33.21.52 lisäyksenä 6 000 000 euroa rintamasotilastunnuksen ja rintamalisän myöntämiseen vuonna 1926 syntyneille veteraaneille. (TAA 887)

 • Lyly Rajala /kok
 • momentille 33.21.52 lisäyksenä 5 000 000 euroa vähävaraisten rintamaveteraanien rintamalisän korottamiseen ja asumistukeen budjettiperusteisesti. (TAA 593)

 • Olli Nepponen /kok
 • momentille 33.22.50 lisäyksenä 9 000 000 euroa kunnille korvattavan sotainvalidien sosiaali- ja terveydenhuollon avopalvelujen laajentamiseen. (TAA 468)

 • Paula Risikko /kok
 • momentille 33.22.56 lisäyksenä 900 000 euroa sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan. (TAA 645)

 • Olli Nepponen /kok
 • momentille 33.22.59 lisäyksenä 3 000 000 euroa rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan. (Vastalause 2)

 • Sari Essayah /kd
 • momentille 33.22.59 lisäyksenä 1 000 000 euroa rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan. (TAA 31)

 • Marjaana  Koskinen  /sd
 • momentille 33.32.30 lisäyksenä 103 000 000 euroa toimeentulotuen perusnormin korottamiseksi budjettiperusteisesti. (TAA 251)

 • Timo Soini /ps
 • momentille 33.32.30 lisäyksenä 60 000 000 euroa kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä vanhustenhuollon käyttökustannusten valtionosuuden korottamiseen, sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstön määrän lisäämiseen ja määräaikaisten virkojen vakinaistamiseen. (TAA 729)

 • Kari  Kärkkäinen  /kd
 • momentille 33.32.30 lisäyksenä 44 000 000 euroa lasten kotihoidon tuen budjettiperusteiseen korottamiseen. (Vastalause 1, TAA 308)

 • Erkki Virtanen /vas
 • momentille 33.32.30 lisäyksenä 42 000 000 euroa toimeentulotuen asumismenojen omavastuun kunnille aiheuttamien kustannusten kattamiseen. (Vastalause 4)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • momentille 33.32.30 lisäyksenä 39 000 000 euroa sosiaali- ja terveydenhuollon indeksitarkistusten tekemiseksi täysimääräisinä ja kuntatalouden aseman vahvistamiseksi. (Vastalause 4)

 • Annika  Lapintie  /vas
 • momentille 33.32.30 lisäyksenä 35 000 000 euroa toimeentulotuen määräytymisperusteiden muuttamiseen perheen ensimmäisestä lapsesta maksettavan lapsilisän osalta. (Vastalause 4)

 • Janina  Andersson  /vihr
 • momentille 33.32.30 lisäyksenä 25 000 000 euroa kotihoidon tuen tason parantamiseen budjettiperusteisesti. (Vastalause 3, TAA 39)

 • Toimi  Kankaanniemi  /kd
 • momentille 33.32.30 lisäyksenä 20 900 000 euroa täysimääräisen indeksitarkistuksen tekemiseen kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuuksiin. (Vastalause 1, TAA 179)

 • Sari Essayah /kd
 • momentille 33.32.30 lisäyksenä 20 000 000 euroa asumismenojen omavastuun puolittamiseen toimeentulotuessa budjettiperusteisesti. (Vastalause 1, TAA 595)

 • Leena Rauhala /kd
 • momentille 33.32.30 lisäyksenä 9 000 000 euroa ammatillisen henkilöstön lisäämiseen vanhustenhuoltoon. (TAA 624)

 • Maija Perho /kok
 • momentille 33.32.30 lisäyksenä 5 000 000 euroa kotipalvelutoiminnan kehittämiseen ja omaishoitajien aseman parantamiseen. (Vastalause 2, TAA 554 ja 555)

 • Pentti  Tiusanen  /vas
 • momentille 33.32.30 lisäyksenä 5 000 000 euroa sosiaali- ja terveydenhoidon käyttökustannuksiin Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan sairaanhoitopiireille. (TAA 790)

 • Toimi  Kankaanniemi  /kd
 • momentille 33.32.30 lisäyksenä 3 000 000 euroa sosiaali- ja terveydenhuollon valtionavustuksen maksamiseksi kunnille ja kuntayhtymille päihteiden käyttäjien hoidosta aiheutuviin kustannuksiin. (Vastalause 1, TAA 178)

 • Sari Essayah /kd
 • momentille 33.32.30 lisäyksenä 2 000 000 euroa omaishoitajien tukipalveluihin. (TAA 34)

 • Sari Essayah /kd
 • momentille 33.32.30 lisäyksenä 1 000 000 euroa kotipalveluiden lisäämiseen. (TAA 32)

 • Kari  Kärkkäinen  /kd
 • momentille 33.32.30 lisäyksenä 2 000 000 euroa terveyskeskusten ilta- ja yöpäivystysten lisäämiseen. (TAA 309)

 • Sari Essayah /kd
 • momentin 33.32.30 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo eduskunnalle esityksen vanhempien osa-aikatyön edistämisestä laajentamalla mahdollisuutta osittaiseen hoitovapaaseen ja ulottamalla osittainen hoitoraha 12-vuotiaiden vanhemmille asti." (Vastalause 1)

 • Annika Lapintie /vas
 • momentin 33.32.30 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa pikaisesti eduskunnalle ehdotuksen toimeentulotuen määräytymisperusteiden muuttamisesta niin, että ensimmäisestä lapsesta maksettavaa lapsilisää ei oteta huomioon toimeentulotuen suuruutta määrättäessä." (Vastalause 4)

 • Erkki Virtanen /vas
 • momentin 33.32.30 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa pikaisesti eduskunnalle ehdotuksen toimeentulotuen asumismenojen omavastuuosuuden poistamisesta." (Vastalause 4)

 • Maija Perho /kok
 • momentille 33.32.32 lisäyksenä 2 500 000 euroa erikoissairaanhoitolain mukaiseen tutkimustoimintaan. (Vastalause 2)

 • Marjukka  Karttunen  /kok
 • momentille 33.32.32 lisäyksenä 2 000 000 euroa Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvaltionosuuteen. (TAA 556)

 • Iivo Polvi /vas
 • momentille 33.32.33 lisäyksenä 7 000 000 euroa lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta yliopistollisten sairaaloiden kuntayhtymille aiheutuvien kustannusten kattamiseen. (TAA 241)

 • Maija Perho /kok
 • momentille 33.32.33 lisäyksenä 2 500 000 euroa lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin. (Vastalause 2)

 • Paula Risikko /kok
 • momentille 33.32.38 lisäyksenä 8 500 000 euroa kunnille huumeidenkäyttäjien hoidosta aiheutuviin kustannuksiin. (TAA 648)

 • Kimmo  Kiljunen  /sd
 • momentille 33.33.31 lisäyksenä 400 000 euroa saamenkielisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. (TAA 213)

 • Tuija Nurmi /kok
 • luvun 33.33 uudelle momentille lisäyksenä 2 356 000 euroa Reumasäätiön sairaalan TEL-TULES-kehittämisohjelman tietoteknisiin laite- ja osaamisinvestointeihin. (TAA 510)

 • Paula Risikko /kok
 • momentille 33.53.50 lisäyksenä 1 000 000 euroa terveyden edistämiseen. (TAA 649)

 • Raimo  Vistbacka  /ps
 • momentille 33.92.50 lisäyksenä 27 000 000 euroa avustuksiin yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. (TAA 889)

 • Timo Soini /ps
 • momentille 33.92.50 lisäyksenä 15 000 000 euroa omaishoidon tuen lisäämiseen. (TAA 731)

 • Päivi Räsänen /kd
 • momentille 33.92.50 lisäyksenä 2 000 000 euroa vapautuvien vankien tukemiseksi tehtävään työhön. (Vastalause 1, TAA 669)

 • Tony Halme /ps
 • momentille 33.92.50 lisäyksenä 1 000 000 euroa Sotainvalidien Veljesliiton avustajatoimintaprojektin tukemiseen ja laajentamiseen. (TAA 55)

 • Kari  Kärkkäinen  /kd
 • momentille 33.92.50 lisäyksenä 1 000 000 euroa perheneuvonnan tukemiseen. (TAA 310)

 • Olli Nepponen /kok
 • momentille 33.92.50 lisäyksenä 1 000 000 euroa veteraanien, heidän puolisoidensa ja sotaleskien avustajatoimintaprojektin tukemiseen ja laajentamiseen. (TAA 470)

 • Matti Kauppila /vas
 • momentille 33.92.50 lisäyksenä 1 000 000 euroa omaishoitajien ja hoidettavien yhteiskuntoutukseen. (TAA 512)

 • Timo Soini /ps
 • momentille 33.92.50 lisäyksenä 1 000 000 euroa Irti Huumeista ry:n toiminnan tukemiseen. (TAA 730)

 • Marjaana  Koskinen  /sd
 • momentille 33.92.50 lisäyksenä 168 000 euroa Invalidiliitto ry:lle avustajakoirien kouluttamiseen vammaisille. (TAA 252)

 • Tuija Nurmi /kok
 • momentille 33.92.50 lisäyksenä 80 000 euroa Kaarisilta ry:n vammaisten taide- ja työtoiminnan tukemiseen. (TAA 511)

 • Tony Halme /ps
 • momentille 33.92.59 lisäyksenä 10 000 000 euroa rintamaveteraanien päiväkuntoutuksen lisäämiseen. (TAA 56)

  Keskustelu:

  Rosa Meriläinen /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 1.

  Kirsi Ojansuu /vihr:

  Kannatan ed. Meriläisen ehdotusta.

  Päivi Räsänen /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 2.

  Bjarne Kallis /kd:

  Kannatan.

  Anne Huotari /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 3.

  Mikko Kuoppa /vas:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Marjaana Koskinen /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 4.

  Heli Paasio /sd:

  Kannatan.

  Maija Perho /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 5.

  Sari Sarkomaa /kok:

  Kannatan ehdotusta.

  Raimo Vistbacka /ps:

  Viimeaikaisten tapahtumien perusteella teen ehdotuksen n:o 6.

  Timo Soini /ps:

  Kannatan.

  Leena Rauhala /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 7.

  Marja Tiura /kok:

  Kannatan.

  Janina Andersson /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 8.

  Tuija Brax /vihr:

  Kannatan.

  Sari Sarkomaa /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 9.

  Hanna-Leena Hemming /kok:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Sari Sarkomaa /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 10.

  Maija Perho /kok:

  Kannatan.

  Markus Mustajärvi /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 11.

  Mikko Immonen /vas:

  Kannatan.

  Kirsi Ojansuu /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 12.

  Rosa Meriläinen /vihr:

  Kannatan.

  Anne Huotari /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 13.

  Iivo Polvi /vas:

  Kannatan.

  Leena Rauhala /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 14.

  Päivi Räsänen /kd:

  Kannatan ja teen ehdotuksen n:o 15.

  Bjarne Kallis /kd:

  Kannatan ed. Räsäsen ehdotusta.

  Janina Andersson /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 16.

  Ulla Anttila /vihr:

  Kannatan.

  Raimo Vistbacka /ps:

  Teen ehdotuksen n:o 17.

  Timo Soini /ps:

  Kannatan ed. Vistbackan ehdotusta n:o 17 ja teen ehdotuksen n:o 18. Nyt on mahdollisuus lunastaa vaalilupaus.

  Raimo Vistbacka /ps:

  Kannatan.

  Iivo Polvi /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 19.

  Kari Uotila /vas:

  Kannatan ed. Polven ehdotusta.

  Bjarne Kallis /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 20.

  Päivi Räsänen /kd:

  Kannatan.

  Raimo Vistbacka /ps:

  Teen ehdotuksen n:o 21.

  Timo Soini /ps:

  Kannatan.

  Olli Nepponen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 22.

  Eero Akaan-Penttilä /kok:

  Kannatan.

  Tony Halme /ps:

  Teen ehdotuksen n:o 23.

  Raimo Vistbacka /ps:

  Kannatan ehdotusta n:o 23 ja teen ehdotuksen n:o 24.

  Tony Halme /ps:

  Kannatan ed. Visbackan ehdotusta.

  Lyly Rajala /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 25.

  Timo Soini /ps:

  Kannatan ed. Rajalan ehdotusta.

  Olli Nepponen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 26.

  Eero Akaan-Penttilä /kok:

  Kannatan.

  Paula Risikko /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 27.

  Anne Holmlund /kok:

  Kannatan ed. Risikon ehdotusta.

  Olli Nepponen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 28.

  Eero Akaan-Penttilä /kok:

  Kannatan.

  Sari Essayah /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 30.

  Leena Rauhala /kd:

  Kannatan ed. Essayahin ehdotusta.

  Marjaana Koskinen /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 32.

  Esa Lahtela /sd:

  Kannatan.

  Timo Soini /ps:

  Teen ehdotuksen n:o 33.

  Raimo Vistbacka /ps:

  Kannatan.

  Kari Kärkkäinen /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 34.

  Leena Rauhala /kd:

  Kannatan ed. Kärkkäisen ehdotusta.

  Erkki Virtanen /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 35.

  Mikko Kuoppa /vas:

  Kannatan ja teen ehdotuksen n:o 36, joka merkitsee sitä, että kunnat saavat täysimääräisen indeksikorotuksen terveydenhoidon menoihin.

  Mikko Immonen /vas:

  Kannatan ed. Kuopan ehdotusta.

  Annika Lapintie /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 37.

  Mikko Kuoppa /vas:

  Kannatan ed. Lapintien ehdotusta.

  Janina Andersson /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 38.

  Tuija Brax /vihr:

  Kannatan.

  Toimi Kankaanniemi /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 39.

  Sari Essayah /kd:

  Kannatan ed. Kankaanniemen ehdotusta ja teen ehdotuksen n:o 40.

  Leena Rauhala /kd:

  Kannatan ed. Essayahin ehdotusta ja teen ehdotuksen n:o 42.

  Kari Kärkkäinen /kd:

  Kannatan ed. Rauhalan ehdotusta.

  Maija Perho /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 43.

  Sari Sarkomaa /kok:

  Kannatan ehdotusta.

  Pentti Tiusanen /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 44.

  Pekka Kuosmanen /kok:

  Kannatan ed. Tiusasen ehdotusta.

  Toimi Kankaanniemi /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 45.

  Sari Essayah /kd:

  Kannatan ed. Kankaanniemen ehdotusta n:o 45 sekä teen ehdotukset n:ot 46 ja 47.

  Kari Kärkkäinen /kd:

  Kannatan ed. Essayahin ehdotuksia n:ot 46 ja 47 sekä teen ehdotuksen n:o 48.

  Sari Essayah /kd:

  Kannatan ed. Kärkkäisen ehdotusta n:o 48 sekä teen ehdotuksen n:o 49.

  Leena Rauhala /kd:

  Kannatan ed. Essayahin ehdotusta n:o 49.

  Annika Lapintie /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 50.

  Kari Uotila /vas:

  Kannatan ed. Lapintien ehdotusta.

  Erkki Virtanen /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 51.

  Mikko Kuoppa /vas:

  Kannatan.

  Maija Perho /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 52.

  Sari Sarkomaa /kok:

  Kannatan ehdotusta.

  Marjukka Karttunen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 53.

  Pertti Hemmilä /kok:

  Kannatan.

  Iivo Polvi /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 54.

  Erkki Virtanen /vas:

  Kannatan ed. Polven ehdotusta.

  Maija Perho /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 56.

  Sari Sarkomaa /kok:

  Kannatan ehdotusta.

  Paula Risikko /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 57.

  Anne Holmlund /kok:

  Kannatan ed. Risikon ehdotusta.

  Kimmo Kiljunen /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 58.

  Jari Vilén /kok:

  Kannatan ed. Kimmo Kiljusen ehdotusta.

  Tuija Nurmi /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 59.

  Matti Kauppila /vas:

  Kannatan.

  Paula Risikko /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 60.

  Anne Holmlund /kok:

  Kannatan ed. Risikon ehdotusta.

  Raimo Vistbacka /ps:

  Teen ehdotuksen n:o 61.

  Timo Soini /ps:

  Kannatan ja teen ehdotuksen n:o 62.

  Raimo Vistbacka /ps:

  Kannatan.

  Päivi Räsänen /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 63.

  Bjarne Kallis /kd:

  Kannatan.

  Tony Halme /ps:

  Teen ehdotuksen n:o 64.

  Timo Soini /ps:

  Kannatan.

  Kari Kärkkäinen /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 65.

  Leena Rauhala /kd:

  Kannatan ed. Kärkkäisen ehdotusta.

  Olli Nepponen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 66.

  Eero Akaan-Penttilä /kok:

  Kannatan.

  Matti Kauppila /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 67.

  Tuija Nurmi /kok:

  Kannatan ed. Kauppilan ehdotusta.

  Timo Soini /ps:

  Teen ehdotuksen n:o 68.

  Raimo Vistbacka /ps:

  Kannatan.

  Marjaana Koskinen /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 69.

  Esa Lahtela /sd:

  Kannatan.

  Tuija Nurmi /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 70.

  Matti Kauppila /vas:

  Kannatan.

  Tony Halme /ps:

  Teen ehdotuksen n:o 71.

  Timo Soini /ps:

  Kannatan.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1—28, 30, 32—40, 42—54 sekä 56—71 ja niitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksytään.

  Päätökset:

  Luku 01 Sosiaali- ja terveysministeriö

  Puhemies:

  Ed. Meriläisen ehdotus n:o 1, ed. Räsäsen ehdotus n:o 2 ja ed. Huotarin ehdotus n:o 3 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään ed. Meriläisen ja ed. Räsäsen ehdotusten välillä, sitten voittaneen ehdotuksen ja ed. Huotarin ehdotuksen välillä ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Räsäsen ehdotuksen n:o 2 ja ed. Meriläisen ehdotuksen n:o 1 välillä

  Ehdotus n:o 2 "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 133 jaa- ja 35 ei-ääntä, 12 tyhjää; poissa 19.

  ( Ään. 1 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 2.

  2) Äänestys ed. Huotarin ehdotuksen n:o 3 ja ed. Räsäsen ehdotuksen n:o 2 välillä

  Ehdotus n:o 3 "jaa", ehdotus n:o 2 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 144 jaa- ja 31 ei-ääntä, 8 tyhjää; poissa 16.

  ( Ään. 2 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 3.

  __________

  Ed. Kalevi Lamminen merkitään läsnä olevaksi.

  __________

  3) Äänestys ed. Huotarin ehdotuksesta n:o 3 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 3 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 117 jaa- ja 68 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 3 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 02 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

  Äänestys ed. Marjaana Koskisen ehdotuksesta n:o 4

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 4 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 163 jaa- ja 21 ei-ääntä; poissa 15.

  ( Ään. 4 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Perhon ehdotuksesta n:o 5

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 5 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 137 jaa- ja 45 ei-ääntä; poissa 17.

  ( Ään. 5 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 03 Työttömyysturvalautakunta, luku 04 Tarkastuslautakunta ja luku 06 Terveydenhuollon oikeusturvakeskus hyväksytään.

  Luku 07 Työterveyslaitos

  Äänestys ed. Vistbackan ehdotuksesta n:o 6

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 6 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 160 jaa- ja 23 ei-ääntä; poissa 16.

  ( Ään. 6 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 08 Kansanterveyslaitos, luku 09 Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus, luku 10 Säteilyturvakeskus, luku 11 Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus, luku 12 Valtion koulukodit, luku 13 Työsuojelun piirihallinto ja luku 14 Valtion mielisairaalat hyväksytään.

  Luku 15 Perhekustannusten tasaus

  Puhemies:

  Ed. Rauhalan ehdotus n:o 7 ja ed. Anderssonin ehdotus n:o 8 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Anderssonin ehdotuksen n:o 8 ja ed. Rauhalan ehdotuksen n:o 7 välillä

  Ehdotus n:o 8 "jaa", ehdotus n:o 7 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 140 jaa- ja 35 ei-ääntä, 9 tyhjää; poissa 15.

  ( Ään. 7 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 8.

  2) Äänestys ed. Anderssonin ehdotuksesta n:o 8 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 8 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 120 jaa- ja 65 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 8 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Sarkomaan ehdotuksesta n:o 9

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 9 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 111 jaa- ja 74 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 9 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Sarkomaan ehdotuksesta n:o 10

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 10 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 109 jaa- ja 76 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 10 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luvun kohdalla mietinnössä oleva lausumaehdotus 8 hyväksytään.

  Luku 16 Yleinen perhe-eläke hyväksytään.

  Luku 17 Työttömyysturva

  Äänestys ed. Mustajärven ehdotuksesta n:o 11

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 11 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 143 jaa- ja 34 ei-ääntä; poissa 22.

  ( Ään. 11 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 18 Sairausvakuutus

  Puhemies:

  Ed. Ojansuun ehdotus n:o 12, ed. Huotarin ehdotus n:o 13 ja ed. Rauhalan ehdotus n:o 14 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään ed. Ojansuun ja ed. Huotarin ehdotusten välillä, sitten voittaneen ehdotuksen ja ed. Rauhalan ehdotuksen välillä ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Huotarin ehdotuksen n:o 13 ja ed. Ojansuun ehdotuksen n:o 12 välillä

  Ehdotus n:o 13 "jaa", ehdotus n:o 12 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 157 jaa- ja 21 ei-ääntä, 6 tyhjää; poissa 15.

  ( Ään. 12 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 13.

  2) Äänestys ed. Rauhalan ehdotuksen n:o 14 ja ed. Huotarin ehdotuksen n:o 13 välillä

  Ehdotus n:o 14 "jaa", ehdotus n:o 13 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 136 jaa- ja 40 ei-ääntä, 5 tyhjää; poissa 18.

  ( Ään. 13 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 14.

  3) Äänestys ed. Rauhalan ehdotuksesta n:o 14 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 14 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 120 jaa- ja 65 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 14 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  __________

  Ed. Martti Korhonen merkitään läsnä olevaksi.

  __________

  Äänestys ed. Räsäsen ehdotuksesta n:o 15

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 15 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 135 jaa- ja 51 ei-ääntä; poissa 13.

  ( Ään. 15 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Anderssonin ehdotuksesta n:o 16

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 16 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 128 jaa- ja 58 ei-ääntä; poissa 13.

  ( Ään. 16 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Vistbackan ehdotuksesta n:o 17

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 17 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 155 jaa- ja 30 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 17 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 19 Eläkevakuutus

  Äänestys ed. Soinin ehdotuksesta n:o 18

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 18 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 142 jaa- ja 43 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 18 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Puhemies:

  Ed. Polven ehdotus n:o 19, ed. Kalliksen ehdotus n:o 20 ja ed. Vistbackan ehdotus n:o 21 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään ed. Polven ja ed. Kalliksen ehdotusten välillä, sitten voittaneen ehdotuksen ja ed. Vistbackan ehdotuksen välillä ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Kalliksen ehdotuksen n:o 20 ja ed. Polven ehdotuksen n:o 19 välillä

  Ehdotus n:o 20 "jaa", ehdotus n:o 19 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 144 jaa- ja 38 ei-ääntä, 3 tyhjää; poissa 14.

  ( Ään. 19 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 20.

  2) Äänestys ed. Vistbackan ehdotuksen n:o 21 ja ed. Kalliksen ehdotuksen n:o 20 välillä

  Ehdotus n:o 21 "jaa", ehdotus n:o 20 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 130 jaa- ja 46 ei-ääntä, 7 tyhjää; poissa 16.

  ( Ään. 20 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 21.

  3) Äänestys ed. Vistbackan ehdotuksesta n:o 21 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 21 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 124 jaa- ja 60 ei-ääntä; poissa 15.

  ( Ään. 21 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 20 Tapaturmavakuutus hyväksytään.

  Luku 21 Rintamaveteraanieläkkeet

  Puhemies:

  Ed. Nepposen ehdotus n:o 22 ja ed. Halmeen ehdotus n:o 23 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Halmeen ehdotuksen n:o 23 ja ed. Nepposen ehdotuksen n:o 22 välillä

  Ehdotus n:o 23 "jaa", ehdotus n:o 22 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 104 jaa- ja 77 ei-ääntä, 5 tyhjää; poissa 13.

  ( Ään. 22 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 23.

  2) Äänestys ed. Halmeen ehdotuksesta n:o 23 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 23 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 126 jaa- ja 59 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 23 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Vistbackan ehdotuksesta n:o 24

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 24 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 126 jaa- ja 60 ei-ääntä; poissa 13.

  ( Ään. 24 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Rajalan ehdotuksesta n:o 25

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 25 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 118 jaa- ja 66 ei-ääntä; poissa 15.

  ( Ään. 25 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 22 Sotilasvammakorvaukset ja eräät kuntoutustoiminnan menot

  Äänestys ed. Nepposen ehdotuksesta n:o 26

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 26 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 124 jaa- ja 62 ei-ääntä; poissa 13.

  ( Ään. 26 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Risikon ehdotuksesta n:o 27

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 27 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 117 jaa- ja 69 ei-ääntä; poissa 13.

  ( Ään. 27 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Puhemies:

  Ed. Nepposen ehdotus n:o 28 ja ed. Essayahin ehdotus n:o 30 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Essayahin ehdotuksen n:o 30 ja ed. Nepposen ehdotuksen n:o 28 välillä

  Ehdotus n:o 30 "jaa", ehdotus n:o 28 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 118 jaa- ja 59 ei-ääntä, 9 tyhjää; poissa 13.

  ( Ään. 28 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 30.

  __________

  Ed. Juhani Sjöblom merkitään läsnä olevaksi.

  __________

  2) Äänestys ed. Essayahin ehdotuksesta n:o 30 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 30 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 120 jaa- ja 67 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 29 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 23 Muu sodista kärsineiden turva ja luku 28 Muu toimeentuloturva hyväksytään.

  Luku 32 Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto

  Äänestys ed. Marjaana Koskisen ehdotuksesta n:o 32

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 32 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 155 jaa- ja 31 ei-ääntä; poissa 13.

  ( Ään. 30 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Soinin ehdotuksesta n:o 33

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 33 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 149 jaa- ja 38 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 31 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Puhemies:

  Ed. Kärkkäisen ehdotus n:o 34 ja ed. Anderssonin ehdotus n:o 38 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Anderssonin ehdotuksen n:o 38 ja ed. Kärkkäisen ehdotuksen n:o 34 välillä

  Ehdotus n:o 38 "jaa", ehdotus n:o 34 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 148 jaa- ja 28 ei-ääntä, 10 tyhjää; poissa 13.

  ( Ään. 32 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 38.

  2) Äänestys ed. Anderssonin ehdotuksesta n:o 38 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 38 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 122 jaa- ja 65 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 33 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Virtasen ehdotuksesta n:o 35

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 35 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 152 jaa- ja 34 ei-ääntä; poissa 13.

  ( Ään. 34 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Puhemies:

  Ed. Kuopan ehdotus n:o 36 ja ed. Kankaanniemen ehdotus n:o 39 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksen n:o 39 ja ed. Kuopan ehdotuksen n:o 36 välillä

  Ehdotus n:o 39 "jaa", ehdotus n:o 36 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 141 jaa- ja 37 ei-ääntä, 9 tyhjää; poissa 12.

  ( Ään. 35 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 39.

  2) Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksesta n:o 39 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 39 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 128 jaa- ja 58 ei-ääntä; poissa 13.

  ( Ään. 36 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Lapintien ehdotuksesta n:o 37

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 37 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 148 jaa- ja 39 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 37 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Essayahin ehdotuksesta n:o 40

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 40 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 151 jaa- ja 36 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 38 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  __________

  Ed. Reino Ojala merkitään läsnä olevaksi.

  __________

  Äänestys ed. Rauhalan ehdotuksesta n:o 42

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 42 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 139 jaa- ja 49 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 39 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Perhon ehdotuksesta n:o 43

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 43 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 110 jaa- ja 77 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 40 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Tiusasen ehdotuksesta n:o 44

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 44 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 164 jaa- ja 20 ei-ääntä; poissa 15.

  ( Ään. 41 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksesta n:o 45

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 45 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 145 jaa- ja 43 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 42 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Essayahin ehdotuksesta n:o 46

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 46 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 127 jaa- ja 61 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 43 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Essayahin ehdotuksesta n:o 47

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 47 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 125 jaa- ja 63 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 44 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kärkkäisen ehdotuksesta n:o 48

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 48 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 154 jaa- ja 33 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 11.

  ( Ään. 45 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Essayahin ehdotuksesta n:o 49

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 49 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 136 jaa- ja 49 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 46 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Lapintien ehdotuksesta n:o 50

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 50 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 146 jaa- ja 39 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 12.

  ( Ään. 47 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Virtasen ehdotuksesta n:o 51

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 51 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 157 jaa- ja 30 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 48 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Perhon ehdotuksesta n:o 52

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 52 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 111 jaa- ja 74 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 49 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Karttusen ehdotuksesta n:o 53

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 53 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 164 jaa- ja 24 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 50 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Puhemies:

  Ed. Polven ehdotus n:o 54 ja ed. Perhon ehdotus n:o 56 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Perhon ehdotuksen n:o 56 ja ed. Polven ehdotuksen n:o 54 välillä

  Ehdotus n:o 56 "jaa", ehdotus n:o 54 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 150 jaa- ja 37 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 11.

  ( Ään. 51 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 56.

  2) Äänestys ed. Perhon ehdotuksesta n:o 56 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 56 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 111 jaa- ja 77 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 52 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Risikon ehdotuksesta n:o 57

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 57 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 114 jaa- ja 70 ei-ääntä; poissa 15.

  ( Ään. 53 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luvun kohdalla mietinnössä oleva lausumaehdotus 9 hyväksytään.

  Luku 33 Eräät sosiaali- ja terveydenhuollon menot

  Äänestys ed. Kimmo Kiljusen ehdotuksesta n:o 58

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 58 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 137 jaa- ja 45 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 16.

  ( Ään. 54 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Nurmen ehdotuksesta n:o 59

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 59 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 144 jaa- ja 43 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 55 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 53 Terveyden edistäminen ja terveysvalvonta

  Äänestys ed. Risikon ehdotuksesta n:o 60

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 60 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 129 jaa- ja 59 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 56 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 57 Lomatoiminta hyväksytään.

  Luku 92 Raha-automaattiyhdistyksen tuoton käyttö

  Äänestys ed. Vistbackan ehdotuksesta n:o 61

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 61 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 152 jaa- ja 30 ei-ääntä; poissa 17.

  ( Ään. 57 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Soinin ehdotuksesta n:o 62

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 62 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 136 jaa- ja 51 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 58 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Räsäsen ehdotuksesta n:o 63

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 63 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 136 jaa- ja 52 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 59 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Halmeen ehdotuksesta n:o 64

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 64 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 131 jaa- ja 56 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 60 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kärkkäisen ehdotuksesta n:o 65

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 65 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 143 jaa- ja 44 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 61 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Nepposen ehdotuksesta n:o 66

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 66 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 116 jaa- ja 71 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 62 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kauppilan ehdotuksesta n:o 67

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 67 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 126 jaa- ja 62 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 63 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Soinin ehdotuksesta n:o 68

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 68 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 134 jaa- ja 53 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 64 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Marjaana Koskisen ehdotuksesta n:o 69

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 69 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 129 jaa- ja 57 ei-ääntä; poissa 13.

  ( Ään. 65 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Nurmen ehdotuksesta n:o 70

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 70 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 150 jaa- ja 37 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 11.

  ( Ään. 66 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Halmeen ehdotuksesta n:o 71

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 71 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 132 jaa- ja 55 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 67 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Pääluokka 34
  Työministeriön hallinnonala

  Eduskunta ryhtyy pääluokan yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Pääluokkaa koskevat ehdotukset

  Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:

 • Veijo Puhjo /vas
 • momentille 34.06.29 lisäyksenä 30 000 000 euroa työllistämistukeen kunnille ja kuntayhtymille sekä työllistämiseen valtionhallintoon. (Vastalause 4, TAA 573)

 • Sari Essayah /kd
 • momentille 34.06.29 lisäyksenä 15 000 000 euroa työllistämis-, koulutus- ja erityistoimiin. (Vastalause 1)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • momentille 34.06.29 lisäyksenä 10 000 000 euroa palkkaperusteiseen työllistämiseen kunnissa, kuntayhtymissä ja valtionhallinnossa Pirkanmaalla. (TAA 264)

 • Anne Huotari /vas
 • momentille 34.06.29 lisäyksenä 7 000 000 euroa omatoimisuusavustukseen työttömien yhdistysten toiminnan turvaamiseksi. (Vastalause 4, TAA 112)

 • Kari Kärkkäinen /kd
 • momentille 34.06.29 lisäyksenä 1 000 000 euroa vajaakuntoisten ja vammaisten työllistymisen edistämiseen avoimilla työmarkkinoilla. (TAA 311)

 • Toimi  Kankaanniemi  /kd
 • momentille 34.06.29 lisäyksenä 200 000 euroa työttömien yhdistysten aloitteellisuuden tukemiseen. (TAA 181)

 • Maija Perho /kok
 • momentilta 34.06.29 vähennyksenä 20 000 000 euroa työllistämis-, koulutus- ja erityistoimien arviomäärärahasta. (Vastalause 2)

 • Markus  Mustajärvi  /vas
 • momentin 34.06.29 perusteluissa lausuttavaksi: "Määrärahan käytössä huomioidaan erityisesti työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 6 §:n 1 momentin mukaisesti ne työ-markkina-alueet, joiden työttömyys on ylittänyt tai uhkaa ylittää 80 %:lla maan keskimääräisen tason niin, että asetettu 80 %:n velvoite täyttyy, kuten myös ne työmarkkina-alueet, joita on kohdannut äkillinen ja voimakas työmarkkinatilanteen heikkeneminen." (TAA 429)

 • Markus  Mustajärvi  /vas
 • momentin 34.06.29 perusteluissa lausuttavaksi: "Valtion virastoille ja laitoksille voidaan osoittaa julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 4 §:n mukaiseen työttömien työllistämiseen määrärahoja enintään 5 000 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen." (TAA 430)

 • Maija Perho /kok
 • momentilta 34.06.50 vähennettäväksi 6 000 000 euroa työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvien opintososiaalisten etujen arviomäärärahasta. (Vastalause 2)

 • Markus  Mustajärvi  /vas
 • momentille 34.06.52 lisäyksenä 40 000 000 euroa 1,70 euron suuruisen työmarkkinatuen korotuksen maksamiseksi budjettiperusteisesti 1.7.2004 lukien. (Vastalause 4, TAA 431)

 • Esko-Juhani  Tennilä  /vas
 • momentille 34.06.52 lisäyksenä 27 000 000 euroa yhdistelmätukeen sisältyvän työmarkkinatuen korottamiseen budjettiperusteisesti 30 prosentilla. (Vastalause 4, TAA 764)

 • Maija Perho /kok
 • momentilta 34.06.52 vähennettäväksi 4 000 000 euroa työmarkkinatuen arviomäärärahasta. (Vastalause 2)

 • Sari Essayah /kd
 • momentille 34.06.64 lisäyksenä 5 000 000 euroa työllisyysperusteisiin siirtomenoihin investointeihin. (Vastalause 1, TAA 38)

 • Rosa  Meriläinen  /vihr
 • momentille 34.99.23 lisäyksenä 3 700 000 euroa siviilipalvelusmiesten asumiskustannusten korvaamiseen. (Vastalause 3, TAA 425)

 • Bjarne Kallis /kd
 • pääluokan 34 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, joilla mm. aktiivisen työvoimapolitiikan toimenpitein jokaisessa perheessä ainakin toiselle huoltajalle taataan työpaikka." (Vastalause 1)

  Keskustelu:

  Veijo Puhjo /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 1.

  Kari Uotila /vas:

  Kannatan ed. Puhjon ehdotusta.

  Sari Essayah /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 2.

  Leena Rauhala /kd:

  Kannatan.

  Mikko Kuoppa /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 3.

  Mikko Immonen /vas:

  Kannatan.

  Anne Huotari /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 4.

  Kari Uotila /vas:

  Kannatan ed. Huotarin ehdotusta.

  Kari Kärkkäinen /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 5.

  Leena Rauhala /kd:

  Kannatan.

  Toimi Kankaanniemi /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 6.

  Kari Kärkkäinen /kd:

  Kannatan.

  Maija Perho /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 7.

  Sari Sarkomaa /kok:

  Kannatan.

  Markus Mustajärvi /vas:

  Teen ehdotukset n:ot 8 ja 9.

  Matti Kauppila /vas:

  Kannatan ed. Mustajärven ehdotuksia.

  Maija Perho /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 10.

  Sari Sarkomaa /kok:

  Kannatan.

  Markus Mustajärvi /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 11.

  Mikko Immonen /vas:

  Kannatan ed. Mustajärven ehdotusta.

  Esko-Juhani Tennilä /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 12.

  Mikko Kuoppa /vas:

  Kannatan.

  Maija Perho /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 13.

  Tuija Nurmi /kok:

  Kannatan.

  Sari Essayah /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 14.

  Leena Rauhala /kd:

  Kannatan.

  Rosa Meriläinen /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 15.

  Tarja Cronberg /vihr:

  Kannatan.

  Bjarne Kallis /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 16.

  Päivi Räsänen /kd:

  Kannatan.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1—16 ja niitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksytään.

  Päätökset:

  Luku 01 Työhallinto ja luku 05 Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus hyväksytään.

  Luku 06 Työvoimapolitiikan toimeenpano

  Äänestys ed. Puhjon ehdotuksesta n:o 1

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 146 jaa- ja 29 ei-ääntä; poissa 24.

  ( Ään. 68 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Essayahin ehdotuksesta n:o 2

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 2 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 155 jaa- ja 28 ei-ääntä; poissa 16.

  ( Ään. 69 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kuopan ehdotuksesta n:o 3

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 3 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 163 jaa- ja 24 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 70 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Puhemies:

  Ed. Huotarin ehdotus n:o 4 ja ed. Kankaanniemen ehdotus n:o 6 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksen n:o 6 ja ed. Huotarin ehdotuksen n:o 4 välillä

  Ehdotus n:o 6 "jaa", ehdotus n:o 4 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 136 jaa- ja 40 ei-ääntä, 10 tyhjää; poissa 13.

  ( Ään. 71 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 6.

  2) Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksesta n:o 6 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 6 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 145 jaa- ja 41 ei-ääntä; poissa 13.

  ( Ään. 72 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kärkkäisen ehdotuksesta n:o 5

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 5 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 135 jaa- ja 52 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 73 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Perhon ehdotuksesta n:o 7

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 7 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 143 jaa- ja 44 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 74 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Mustajärven ehdotuksesta n:o 8

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 8 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 153 jaa- ja 29 ei-ääntä; poissa 17.

  ( Ään. 75 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Mustajärven ehdotuksesta n:o 9

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 9 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 157 jaa- ja 28 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 76 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Perhon ehdotuksesta n:o 10

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 10 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 146 jaa- ja 41 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 77 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Mustajärven ehdotuksesta n:o 11

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 11 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 157 jaa- ja 30 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 78 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  __________

  Ed. Jyrki Kasvi merkitään läsnä olevaksi.

  __________

  Puhemies:

  Ed. Tennilän ehdotus n:o 12 ja ed. Perhon ehdotus n:o 13 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Perhon ehdotuksen n:o 13 ja ed. Tennilän ehdotuksen n:o 12 välillä

  Ehdotus n:o 13 "jaa", ehdotus n:o 12 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 114 jaa- ja 65 ei-ääntä, 8 tyhjää; poissa 12.

  ( Ään. 79 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 13.

  2) Äänestys ed. Perhon ehdotuksesta n:o 13 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 13 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 149 jaa- ja 39 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 80 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Essayahin ehdotuksesta n:o 14

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 14 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 157 jaa- ja 28 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 81 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 07 Pakolais- ja siirtolaisuusasiat hyväksytään.

  Luku 99 Työministeriön hallinnonalan muut menot

  Äänestys ed. Meriläisen ehdotuksesta n:o 15

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 15 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 155 jaa- ja 32 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 82 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Pääluokan perustelut

  Äänestys ed. Kalliksen ehdotuksesta n:o 16

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 16 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 144 jaa- ja 42 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 12.

  ( Ään. 83 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Pääluokka 35
  Ympäristöministeriön hallinnonala

  Eduskunta ryhtyy pääluokan yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Pääluokkaa koskevat ehdotukset

  Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:

 • Valto Koski /sd
 • momentille 35.10.27 lisäyksenä 500 000 euroa Meriturvakeskuksen perustamiseen Kotkaan sekä Suomenlahden ja sen rannikkoalueiden ympäristövahinkojen hallintaan. (TAA 243)

 • Janina  Andersson  /vihr
 • momentille 35.10.63 lisäyksenä 4 000 000 euroa suunnattavaksi ympäristönsuojelua edistäviin hankkeisiin pois lukien yhdyskuntien vesiensuojeluinvestoinnit. (Vastalause 3, TAA 11)

 • Kari Uotila /vas
 • momentille 35.10.63 lisäyksenä 4 000 000 euroa ympäristönsuojelun edistämiseen. (Vastalause 4)

 • Annika Lapintie /vas
 • momentille 35.10.67 lisäyksenä 700 000 euroa Pro Saaristomeri -toiminnan vakinaistamiseen. (TAA 402)

 • Pentti Tiusanen /vas
 • momentille 35.10.67 lisäyksenä 345 000 euroa Suomenlahden suojeluun ja erityisesti fosforikuormituksen vähentämiseen. (TAA 791)

 • Raimo Vistbacka /ps
 • momentille 35.10.77 lisäyksenä 20 000 000 euroa turkistarhojen siirtämisavustuksiin pohjavesialueilla. (TAA 894)

 • Erkki  Pulliainen  /vihr
 • momentille 35.10.77 lisäyksenä 3 000 000 euroa ympäristötöihin. (TAA 581)

 • Kari Uotila /vas
 • momentille 35.10.77 lisäyksenä 3 000 000 euroa ympäristötöihin. (Vastalause 4)

 • Valto Koski /sd
 • momentille 35.10.77 lisäyksenä 2 000 000 euroa alkurahoitukseen yhdysviemärin rakentamiseksi Halkoniemen ja Huhdanniemen puhdistamoiden välille sekä sieltä edelleen Kotkaan. (TAA 244)

 • Esko-Juhani  Tennilä  /vas
 • momentille 35.10.77 lisäyksenä 1 000 000 euroa ympäristötöiden rahoittamiseen Ounasjokivarressa. (TAA 768)

 • Esko-Juhani  Tennilä  /vas
 • momentille 35.10.77 lisäyksenä 1 000 000 euroa Kemijärven säännöstelystä aiheutuvien vaurioiden raivaamiseen. (TAA 767)

 • Päivi Räsänen /kd
 • momentille 35.10.77 lisäyksenä 900 000 euroa kunnan siirtoviemäri- ja vesijohtohankkeen toteutukseen Hausjärvellä. (TAA 670)

 • Reino Ojala /sd
 • momentille 35.10.77 lisäyksenä 834 000 euroa Tottijärven—Sorvan siirtoviemärin ja syöttövesijohdon rakentamiseen Nokialla. (TAA 540)

 • Raimo  Vistbacka  /ps
 • momentille 35.10.77 lisäyksenä 150 000 euroa Alajärven kunnostamiseen Alajärvellä. (TAA 890)

 • Reino Ojala /sd
 • momentin 35.10.77 perusteluissa lausuttavaksi: "Hyväksyessään momentille 1 000 000 euroa lisäyksenä hallituksen esitykseen eduskunta edellyttää, että määrärahaa käytetään myös ns. kasvualueilla tehtävien siirtoviemäreiden ja yhdysvesihankkeiden rakentamiseen silloin, kun ratkaisulla edistetään haja-asutusalueiden rakentumista ja näihin liittyvien vesistöjen laadun parantamista."

 • Janina  Andersson  /vihr
 • momentille 35.20.22 lisäyksenä 2 000 000 euroa luonnonsuojelualueiden hoitoon ja kunnossapitoon. (Vastalause 3, TAA 64)

 • Saara Karhu /sd
 • momentille 35.20.22 lisäyksenä 1 000 000 euroa Helvetinjärven kansallispuiston luontokeskuksen rakentamiseen. (TAA 183)

 • Pentti  Tiusanen  /vas
 • momentille 35.20.22 lisäyksenä 450 000 euroa Repoveden kansallispuiston kulkureitin kehittämiseen ja opastuskeskuksen perustamiseen. (TAA 793)

 • Pentti Tiusanen /vas
 • momentille 35.20.22 lisäyksenä 400 000 euroa Kymenlaakson lintuvesien kunnostamiseen. (TAA 792)

 • Olli Nepponen /kok
 • momentille 35.20.22 lisäyksenä 80 000 euroa saimaannorpan suojeluun. (TAA 471)

 • Pentti  Tiusanen  /vas
 • momentille 35.20.76 lisäyksenä 40 000 euroa Suur-Saimaan kansallispuiston suunnitteluun ja perustamiseen. (TAA 794)

 • Matti Kangas /vas
 • momentille 35.30.60 lisäyksenä 75 000 000 euroa asuntojen korjausavustuksiin. (TAA 153)

 • Rosa  Meriläinen  /vihr
 • momentille 35.30.60 lisäyksenä 2 000 000 euroa nuorten mielenterveyskuntoutujien asumisen tukemiseen. (Vastalause 3, TAA 426)

 • Sari Sarkomaa /kok
 • momentin 35.30.60 perusteluissa lausuttavaksi: "Vuonna 2004 saadaan hyväksyä korkotukilainoiksi myös asunto-osakeyhtiötalolainojen korkotuesta annetun lain mukaisia perusparannuslainoja." (Vastalause 2, TAA 799)

 • Janina  Andersson  /vihr
 • momentille 35.99.65 lisäyksenä 300 000 euroa valtakunnallisten ympäristö-, luonnonsuojelu-, eläinsuojelu- ja ympäristökasvatusjärjestöjen tukemiseen. (Vastalause 3, TAA 710)

 • Kari Uotila /vas
 • momentille 35.99.65 lisäyksenä 150 000 euroa valtakunnallisten ympäristö-, luonnonsuojelu- ja eläinsuojelujärjestöjen tukemiseen. (Vastalause 4)

 • Pentti  Tiusanen  /vas
 • momentille 35.99.65 lisäyksenä 200 000 euroa kansalaisjärjestöille Suomenlahden saariston suojelun edistämiseen erityisesti öljy- ja kemikaalionnettomuuksien varalta. (TAA 795)

  Keskustelu:

  Valto Koski /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 1.

  Reijo Paajanen /kok:

  Kannatan ed. Valto Kosken tekemää ehdotusta.

  Janina Andersson /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 2.

  Tuija Brax /vihr:

  Kannatan.

  Kari Uotila /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 3.

  Pentti Tiusanen /vas:

  Kannatan.

  Annika Lapintie /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 4.

  Pentti Tiusanen /vas:

  Kannatan ed. Lapintien ehdotusta ja teen ehdotuksen n:o 5, joka merkitsee Suomenlahden suojelun tehostamista.

  Pekka Kuosmanen /kok:

  Kannatan ed. Tiusasen tekemää hyvää ehdotusta.

  Raimo Vistbacka /ps:

  Teen ehdotuksen n:o 6, joka koskee turkistarhoja.

  Timo Soini /ps:

  Kannatan.

  Erkki Pulliainen /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 7.

  Ulla Anttila /vihr:

  Kannatan.

  Kari Uotila /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 8.

  Pentti Tiusanen /vas:

  Kannatan.

  Valto Koski /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 9.

  Reijo Paajanen /kok:

  Kannatan ed. Kosken tekemää ehdotusta.

  Esko-Juhani Tennilä /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 10.

  Mikko Kuoppa /vas:

  Kannatan.

  Esko-Juhani Tennilä /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 11.

  Mikko Kuoppa /vas:

  Kannatan.

  Päivi Räsänen /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 12.

  Tuija Nurmi /kok:

  Kannatan ed. Päivi Räsäsen ehdotusta n:o 12.

  Reino Ojala /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 13.

  Saara Karhu /sd:

  Kannatan.

  Raimo Vistbacka /ps:

  Teen ehdotuksen n:o 14.

  Timo Soini /ps:

  Kannatan.

  Reino Ojala /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 15.

  Pia Viitanen /sd:

  Kannatan.

  Janina Andersson /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 16.

  Tuija Brax /vihr:

  Kannatan.

  Saara Karhu /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 17.

  Mikko Alatalo /kesk:

  Kannatan ed. Karhun ehdotusta.

  Pentti Tiusanen /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 18, joka merkitsee Repoveden kansallispuiston kehittämistä.

  Pekka Kuosmanen /kok:

  Kannatan ed. Tiusasen ehdotusta.

  Pentti Tiusanen /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 19.

  Pekka Kuosmanen /kok:

  Kannatan ed. Tiusasen ehdotusta.

  Olli Nepponen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 20.

  Kari Kärkkäinen /kd:

  Kannatan.

  Pentti Tiusanen /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 21, joka merkitsee myös osaltaan saimaannorpan suojelun kehittämistä.

  Pekka Kuosmanen /kok:

  Kannatan ed. Tiusasen ehdotusta.

  Matti Kangas /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 22.

  Mikko Kuoppa /vas:

  Kannatan.

  Rosa Meriläinen /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 23.

  Heidi Hautala /vihr:

  Kannatan.

  Sari Sarkomaa /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 24.

  Kari Uotila /vas:

  Oppositioyhteistyön merkeissä kannatan ed. Sarkomaan ehdotusta.

  Janina Andersson /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 26.

  Tuija Brax /vihr:

  Kannatan.

  Kari Uotila /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 27.

  Pentti Tiusanen /vas:

  Kannatan ja teen ehdotuksen n:o 28.

  Pekka Kuosmanen /kok:

  Kannatan ehdotusta n:o 28.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1—24 ja 26—28 ja niitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksytään.

  __________

  Ed. Ben Zyskowicz merkitään läsnä olevaksi.

  __________

  Päätökset:

  Luku 01 Ympäristöministeriö hyväksytään.

  Luku 10 Ympäristön suojelu

  Äänestys ed. Valto Kosken ehdotuksesta n:o 1

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 138 jaa- ja 47 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 84 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Anderssonin ehdotuksesta n:o 2

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 2 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 153 jaa- ja 33 ei-ääntä; poissa 13.

  ( Ään. 85 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Uotilan ehdotuksesta n:o 3

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 3 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 151 jaa- ja 34 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 86 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Lapintien ehdotuksesta n:o 4

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 4 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 142 jaa- ja 43 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 87 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Tiusasen ehdotuksesta n:o 5

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 5 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 139 jaa- ja 46 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 88 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Vistbackan ehdotuksesta n:o 6

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 6 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 155 jaa- ja 30 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 89 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Puhemies:

  Ed. Pulliaisen ehdotus n:o 7 ja ed. Uotilan ehdotus n:o 8 ovat samansisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

  Äänestys ed. Pulliaisen ehdotuksesta n:o 7 ja ed. Uotilan ehdotuksesta n:o 8

  Mietintö "jaa", ehdotukset n:ot 7 ja 8 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 150 jaa- ja 37 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 11.

  ( Ään. 90 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Valto Kosken ehdotuksesta n:o 9

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 9 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 152 jaa- ja 33 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 91 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Tennilän ehdotuksesta n:o 10

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 10 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 153 jaa- ja 34 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 92 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Tennilän ehdotuksesta n:o 11

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 11 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 152 jaa- ja 36 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 93 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Räsäsen ehdotuksesta n:o 12

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 12 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 168 jaa- ja 19 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 94 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Reino Ojalan ehdotuksesta n:o 13

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 13 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 154 jaa- ja 33 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 95 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Vistbackan ehdotuksesta n:o 14

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 14 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 150 jaa- ja 36 ei-ääntä; poissa 13.

  ( Ään. 96 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Reino Ojalan ehdotuksesta n:o 15

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 15 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 170 jaa- ja 15 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 97 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 20 Yhdyskunnat, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu

  Äänestys ed. Anderssonin ehdotuksesta n:o 16

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 16 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 155 jaa- ja 29 ei-ääntä; poissa 15.

  ( Ään. 98 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Karhun ehdotuksesta n:o 17

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 17 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 140 jaa- ja 48 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 99 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Tiusasen ehdotuksesta n:o 18

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 18 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 144 jaa- ja 41 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 100 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Tiusasen ehdotuksesta n:o 19

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 19 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 154 jaa- ja 34 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 101 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Nepposen ehdotuksesta n:o 20

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 20 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 115 jaa- ja 72 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 102 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Tiusasen ehdotuksesta n:o 21

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 21 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 154 jaa- ja 33 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 103 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 30 Asumisen edistäminen

  Äänestys ed. Kankaan ehdotuksesta n:o 22

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 22 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 155 jaa- ja 33 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 104 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Meriläisen ehdotuksesta n:o 23

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 23 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 142 jaa- ja 45 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 105 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Sarkomaan ehdotuksesta n:o 24

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 24 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 112 jaa- ja 76 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 106 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luvun kohdalla mietinnössä olevat lausumaehdotukset 10 ja 11 hyväksytään.

  Luku 40 Alueelliset ympäristökeskukset, luku 50 Ympäristölupavirastot, luku 60 Suomen ympäristökeskus ja luku 70 Valtion asuntorahasto hyväksytään.

  Luku 99 Ympäristöministeriön hallinnonalan muut menot

  Puhemies:

  Ed. Anderssonin ehdotus n:o 26 ja ed. Uotilan ehdotus n:o 27 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Uotilan ehdotuksen n:o 27 ja ed. Anderssonin ehdotuksen n:o 26 välillä

  Ehdotus n:o 27 "jaa", ehdotus n:o 26 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 161 jaa- ja 15 ei-ääntä, 12 tyhjää; poissa 11.

  ( Ään. 107 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 27.

  2) Äänestys ed. Uotilan ehdotuksesta n:o 27 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 27 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 156 jaa- ja 31 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 11.

  ( Ään. 108 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Tiusasen ehdotuksesta n:o 28

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 28 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 137 jaa- ja 50 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 109 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Pääluokan perustelut hyväksytään.

  __________

  Esitellään tulot.

  Osasto 11
  Verot ja veronluonteiset tulot

  Osastoa koskevat ehdotukset

  Seuraavat osastoa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:

 • Tuija Nurmi /kok
 • momentilta 11.01.01 vähennyksenä 460 000 000 euroa kotiin palkatun henkilön aiheuttamien menojen verovähennysoikeuden vuoksi. (TAA 499)

 • Sari Sarkomaa /kok
 • momentin 11.01.01 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy valmistelemaan yhteisöveron jako-osuuksien muutosta niin, että kuntien jako-osuus nostetaan 23,2 prosenttiin kuluvan vaalikauden aikana. Verotulojen tasausraja on säilytettävä 90 prosentissa." (Vastalause 2)

 • Bjarne Kallis /kd
 • osaston 11 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää maaliskuuhun 2004 mennessä mahdollisuudet hyvinvointipalvelujen rahoituspohjan vahvistamiseksi palauttamalla ns. pörssiveron ja lisäämällä lyhytaikaiseen omistamiseen perustuvaa myyntivoiton verotusta." (Vastalause 1)

 • Päivi Räsänen /kd
 • osaston 11 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että tulevissa veroratkaisuissa varmistetaan se, että kaikki kansalaisryhmät pääsevät kasvusta osallisiksi mm. alentamalla elintarvikkeiden arvonlisäveroa 12 prosenttiyksikköön." (Vastalause 1)

 • Päivi Räsänen /kd
 • osaston 11 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää mahdollisuuden laajentaa ’saastuttaja maksakoon’ -periaatetta sovellettavaksi myös mielen saastuttamiseen niin, että väkivaltaista tai muutoin epäeettistä kuvausta sisältäville kuvatallenteille säädetään erillinen haittavero." (Vastalause 1)

  Keskustelu:

  Tuija Nurmi /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 1.

  Timo Soini /ps:

  Kannatan ehdotusta n:o 1.

  Sari Sarkomaa /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 2, joka merkitsee sitä, että yhteisöveroleikkauksen palauttamiseksi ryhdytään toimiin.

  Jyri Häkämies /kok:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Bjarne Kallis /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 3.

  Päivi Räsänen /kd:

  Kannatan ja teen ehdotukset n:ot 4 ja 5.

  Bjarne Kallis /kd:

  Kannatan ed. Räsäsen ehdotuksia.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1—5 ja niitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksytään.

  Päätökset:

  Luku 01 Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot

  Äänestys ed. Nurmen ehdotuksesta n:o 1

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 179 jaa- ja 8 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 11.

  ( Ään. 110 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Sarkomaan ehdotuksesta n:o 2

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 2 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 110 jaa- ja 71 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 17.

  ( Ään. 111 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 04 Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut, luku 08 Valmisteverot, luku 10 Muut verot ja luku 19 Muut veronluonteiset tulot hyväksytään.

  Osaston perustelut

  Äänestys ed. Kalliksen ehdotuksesta n:o 3

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 3 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 154 jaa- ja 32 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 11.

  ( Ään. 112 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Räsäsen ehdotuksesta n:o 4

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 4 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 157 jaa- ja 30 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 113 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Räsäsen ehdotuksesta n:o 5

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 5 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 173 jaa- ja 14 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 11.

  ( Ään. 114 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Osasto 12
  Sekalaiset tulot

  Luku 24 Ulkoasiainministeriön hallinnonala, luku 25 Oikeusministeriön hallinnonala, luku 26 Sisäasiainministeriön hallinnonala, luku 27 Puolustusministeriön hallinnonala, luku 28 Valtiovarainministeriön hallinnonala, luku 29 Opetusministeriön hallinnonala, luku 30 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala, luku 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala, luku 32 Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala, luku 33 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala, luku 34 Työministeriön hallinnonala, luku 35 Ympäristöministeriön hallinnonala ja luku 39 Muut sekalaiset tulot hyväksytään.

  Osasto 13
  Korkotulot ja voiton tuloutukset

  Osastoa koskeva ehdotus

  Seuraava osastoa koskeva, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisena jätetty, edustajille monistettuna ja numeroituna jaettu ehdotus tehdään keskustelun kuluessa:

 • Jyri Häkämies /kok
 • momentille 13.03.01 lisäyksenä 88 000 000 euroa osinkotuloarvioon ja valtion voiton tuloutukseen. (Vastalause 2)

  Keskustelu:

  Jyri Häkämies /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 6, jolla kokoomuksen vastalause saa tasapainon.

  Jari Koskinen /kok:

  Kannatan ed. Häkämiehen ehdotusta.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotus n:o 6 ja sitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksytään.

  Päätökset:

  Luku 01 Korkotulot hyväksytään.

  Luku 03 Osinkotulot

  Äänestys ed. Häkämiehen ehdotuksesta n:o 6

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 6 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 147 jaa- ja 40 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 115 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 04 Osuus valtion rahalaitosten voitosta ja luku 05 Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset hyväksytään.

  Osasto 15
  Lainat

  Luku 01 Valtiolle takaisin maksettavat lainat ja luku 03 Valtion nettolainanotto ja velanhallinta hyväksytään.

  Yksityiskohtaiset perustelut, Yleiset määräykset

  Osa Brutto- ja nettobudjetointi ja osa Menomomentteja koskevat yleiset määräykset hyväksytään.

  Yleisperustelut

  Yleisperusteluja koskevat ehdotukset

  Seuraavat yleisperusteluja koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:

 • Mikko Immonen  /vas
 • yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus käynnistää kaupallisten palvelujen innovaatioiden ja tuottavuuden kehittämisohjelman työllisyyden parantamiseksi." (Vastalause 4)

 • Bjarne Kallis /kd
 • yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta toteaa, että hallituksen talouspoliittinen linja ei paranna työllisyyttä, vaan kasvattaa kuilua yhteiskuntaryhmien ja kuntien välillä. Ensi vuonna reilut 50 kuntaa joutuu korottamaan veroprosenttiaan ja monissa kunnissa kansalaisille tärkeiden peruspalvelujen taso heikkenee. Hallituksen talousarvioesitys ei ole linjassa vaalien alla esitettyjen linjausten kanssa. Eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta." (Vastalause 1)

 • Jari Koskinen /kok
 • yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy pikaisesti valmistelemaan sellaisia välttämättömiä rakenteellisia toimenpiteitä, jotka mahdollistavat hallituksen työllisyystavoitteen toteutumisen kuluvan vaalikauden aikana." (Vastalause 1)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta toteaa, että kuntatalous on alijäämäinen koko kehyskauden, ja edellyttää hallituksen varaavan tulevissa talousarvioissa suuremmat määrärahat kuntatalouden tasapainottamiseksi, jotta kuntalaisille tarjottavia päivähoitoa, vanhustenhuoltoa ja muita sosiaalipalveluja sekä terveyspalveluja samoin kuin opetus- ja kulttuuripalveluja voidaan parantaa niiden heikentymisen asemasta." (Vastalause 4)

 • Iivo Polvi /vas
 • yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän toimiin pienimpien kansaneläkkeiden tason korottamiseksi välittömästi, mistä hyötyvät kaikkein pienintä eläkettä saavat." (Vastalause 4)

 • Janina Andersson /vihr
 • yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus esittää toimenpiteitä, joilla laskenut työllisyysaste saadaan uudelleen nousuun muun muassa palvelualojen syrjimisen lopettamisella ja hallituksen oma työllisyystavoite 100 000 työpaikkaa verrattuna vaalikauden alun tilanteeseen voidaan saavuttaa." (Vastalause 3)

 • Janina Andersson  /vihr
 • yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin, joilla näillä näkymin koko vaalikauden kestävä kuntatalouden alijäämä saadaan korjattua siten, että kunnat pystyvät huolehtimaan kuntalaisten peruspalveluista." (Vastalause 3)

 • Janina Andersson  /vihr
 • yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus parantaa köyhien lapsiperheiden asemaa muun muassa vihdoinkin pienintä äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa nostamalla." (Vastalause 3)

 • Kari Uotila /vas
 • yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta toteaa, että metalli- ja elektroniikkateollisuuden yksinkertainen komponenttien valmistus ja monet perinteiset työt uhkaavat siirtyä paitsi lähialueiden halvempien kustannusten maihin myös Kiinaan ja muualle Aasiaan, ja edellyttää, että hallitus käynnistää metalli- ja elektroniikkateollisuuden kehitysohjelman vastapainona tälle kehitykselle." (Vastalause 4)

  Keskustelu:

  Mikko Immonen /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 1.

  Kari Uotila /vas:

  Kannatan ed. Immosen ehdotusta.

  Bjarne Kallis /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 2.

  Päivi Räsänen /kd:

  Kannatan.

  Jari Koskinen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 3.

  Jyri Häkämies /kok:

  Kannatan.

  Mikko Kuoppa /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 4, joka merkitsee kuntatalouden vahvistamista.

  Iivo Polvi /vas:

  Kannatan ja teen ehdotuksen n:o 5.

  Mikko Kuoppa /vas:

  Kannatan ed. Polven ehdotusta.

  Janina Andersson /vihr:

  Teen ehdotukset n:ot 6—8.

  Tuija Brax /vihr:

  Kannatan ehdotuksia n:ot 6—8.

  Kari Uotila /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 9.

  Mikko Immonen /vas:

  Kannatan ed. Uotilan ehdotusta.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1—9 ja niitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksytään.

  Päätökset:

  Äänestys ed. Immosen ehdotuksesta n:o 1

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 150 jaa- ja 38 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 116 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kalliksen ehdotuksesta n:o 2

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 2 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 116 jaa- ja 70 ei-ääntä; poissa 13.

  ( Ään. 117 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Jari Koskisen ehdotuksesta n:o 3

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 3 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 125 jaa- ja 58 ei-ääntä; poissa 16.

  ( Ään. 118 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kuopan ehdotuksesta n:o 4

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 4 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 118 jaa- ja 66 ei-ääntä; poissa 15.

  ( Ään. 119 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Polven ehdotuksesta n:o 5

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 5 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 119 jaa- ja 68 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 120 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Anderssonin ehdotuksesta n:o 6

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 6 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 113 jaa- ja 72 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 121 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Anderssonin ehdotuksesta n:o 7

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 7 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 108 jaa- ja 79 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 122 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Anderssonin ehdotuksesta n:o 8

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 8 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 115 jaa- ja 73 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 123 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Uotilan ehdotuksesta n:o 9

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 9 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 124 jaa- ja 63 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 124 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Merkitään, että mietinnön toisessa ponnessa tarkoitetut lausumaehdotukset 1—11 ovat tulleet hyväksytyiksi asianomaisilla kohdilla.

  Merkitään, että mietinnön kolmannessa ponnessa mainitut talousarvioaloitteet ovat tulleet hyväksytyiksi asianomaisilla kohdilla.

  Eduskunta yhtyy mietinnön neljännessä ponnessa olevaan ehdotukseen siinä mainittujen talousarvioaloitteiden hylkäämisestä.

  Eduskunta hyväksyy mietinnön viidenteen ponteen sisältyvän ehdotuksen, että talousarviota sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2004 alkaen.

  Asia on loppuun käsitelty.

  __________

  Puhemiehen päätössanat vuoden 2003 valtiopäivien työn päättyessä

  Puhemies Paavo Lipponen:

  Arvoisat edustajat, ärade kolleger! Haluan kiittää teitä kaikkia siitä, että meidän työmme on tänä syksynä sujunut erittäin jouhevasti. Täällä on ollut hyvä tunnelma, kollegiaalinen tunnelma. Meillä on uusi poliittinen asetelma, mutta siitä huolimatta me kaikki täällä parlamentaarista demokratiaa olemme puolustaneet.

  Tässä hengessä toivotan teille kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

  Jag ber att få tacka för smidigt arbete, för att vi alla tillsammans har försvarat den parlamentariska demokratin även i den nya politiska konstellationen. God jul och gott nytt år!

  Hyviä pyhiä!

  __________

  Puhemies:

  Täysistunto on päättynyt.

  Täysistunto lopetetaan kello 10.34.

  Pöytäkirjan vakuudeksi:

  Seppo Tiitinen

  ​​​​