Täysistunnon pöytäkirja 162/2002 vp

PTK 162/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

162. TORSTAINA 12. JOULUKUUTA 2002

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Klaus Bremer /r
 • Christina Gestrin /r
 • Ville Itälä /kok
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Paavo Lipponen /sd
 • Markku Markkula /kok
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Sauli Niinistö /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Outi Ojala /vas
 • Riitta Prusti /sd
 • Osmo Puhakka /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Ilkka Taipale /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Marjatta Vehkaoja /sd
 • Jari Vilén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Markku Markkula /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Leena Rauhala /kd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

12.12. edustajat

 • Ville Itälä /kok
 • Sauli Niinistö /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas

12. ja 13.12. edustajat

 • Paavo Lipponen /sd
 • Outi Ojala /vas
 • Riitta Prusti /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jari Vilén /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

12.12. edustajat

 • Klaus Bremer /r
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

12.12. edustajat

 • Esko Aho /kesk
 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Christina Gestrin /r
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Irina Krohn /vihr
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Heli Paasio /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Unto Valpas /vas

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi Liikenneturvasta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 211/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 22/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 22. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys 89. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän maatalousalan työturvallisuutta ja -terveyttä koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 250/2002 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 11/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö n:o 11. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laeiksi yrittäjien eläkelain ja sairausvakuutuslain 16 ja 33 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 261/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

4) Laki elatusturvalain 14 §:n ja lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 146/2002 vp (Pertti Turtiainen /vas)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

5) Laki tieliikennelain 48 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 156/2002 vp (Matti Saarinen /sd)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikennevaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikennevaliokuntaan.

6) Laki luonnonsuojelulain 49 ja 53 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 162/2002 vp (Pertti Mäki-Hakola /kok ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

7) Järjestyslaki

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 164/2002 vp (Petri Salo /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työntekijäin eläkelain 12 c §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 243/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 47/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työjärjestyksen 57 §:n 2 momentin nojalla eduskunnan työtilanteesta johtuen tänään pidettävään seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 22.45.

Täysistunto lopetetaan kello 22.33.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​