PUOLUSTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 3/2003 vp

PuVL 3/2003 vp - HE 55/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2004

Valtiovarainvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 18 päivänä syyskuuta 2003 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi valtion talousarvioesityksen vuodelle 2004 (HE 55/2003 vp).

Eduskunnan työjärjestyksen 38 §:n 3 momentin nojalla puolustusvaliokunta on päättänyt antaa toimialaansa koskevan lausunnon talousarvioesityksestä valtiovarainvaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

kansliapäällikkö Matti Ahola, yksikön johtaja Antti Kivipelto, ylijohtaja Eero Lavonen ja talousjohtaja Timo Norbäck, puolustusministeriö

budjettineuvos Vesa Jatkola ja lainsäädäntöneuvos Hannu Taipale, valtiovarainministeriö

prikaatikenraali Hannu Luotola ja kommodori Risto Kukkonen, Pääesikunta

HALLITUKSEN ESITYS

Puolustusministeriön hallinnonalan menot ovat vuoden 2004 talousarvioesityksessä yhteensä noin 2 066 miljoonaa euroa. Puolustusministeriön pääluokan menojen osuus Suomen bruttokansantuotteesta on noin 1,4 prosenttia sekä osuus valtion kokonaismenoista noin 5,6 prosenttia

Määrärahoista puolustusmateriaalihankintoihin ehdotetaan käytettäväksi 572,6 miljoonaa euroa ja puolustusvoimien toimintamenoihin 1 263,6 miljoonaa euroa. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot, jotka vuoteen 2002 saakka sisältyivät valtiovarainministeriön pääluokkaan, ovat esityksen mukaan 172,5 miljoonaa euroa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Yleistä

Vuoden 2004 talousarvioesitys perustuu puolustushallinnon osalta linjauksiltaan ja määrärahatasoiltaan vuoden 2001 turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen selontekoon. Selonteon mukaisesti esitykseen sisältyy valiokunnan saaman selvityksen mukaan 19,5 miljoonan euron suuruinen kustannustason nousua vastaava määrärahakorotus. Puolustusbudjetin bruttokansantuoteosuuden kasvu vuoden 2003 talousarvion 1,35 prosentista 1,40 prosenttiin johtuu lähinnä siitä, että puolustushallinnon arvonlisäveromenot on siirretty valtiovarainministeriön pääluokasta puolustusministeriön pääluokkaan. Lisäksi puolustushallinnon kiinteistöuudistuksen mukaiset pääomavuokramenot aiheuttavat 48,0 miljoonan euron lisämäärärahan tarpeen vuonna 2004.

Puolustusvaliokunta pitää myönteisenä sitä, että talousarvioesitys noudattaa johdonmukaisesti eduskunnan vuoden 2001 selonteon käsittelyn yhteydessä hyväksymiä linjauksia.

Uudet tilausvaltuudet

Esitys sisältää kaksi uutta puolustusmateriaalihankintoihin liittyvää tilausvaltuutta. Hankevalmisteluun ja sarjahankintaa edeltävään kehitystyöhön esitetään yhteensä 20,6 miljoonan euron suuruista PROTO 2004 -tilausvaltuutta ja ilmavoimien hävittäjätorjuntakyvyn kehittämiseen 111,5 miljoonan euron suuruista IHT 2004 -tilausvaltuutta.

PROTO 2004 -tilausvaltuudella on valiokunnan saaman selvityksen mukaan tarkoitus parantaa tuleviin tilausvaltuuksiin sisällytettävien hankintojen toimeenpanoa parantamalla hankintavalmiutta sekä selvittämällä hankintojen seurannaisvaikutuksia. Tilausvaltuudella on tarkoitus täydentää vuonna 2002 myönnettyä puolustusvoimien teknisen tutkimuksen ja tuotekehityksen tilausvaltuutta (TTK).

Uuden tilausvaltuuden avulla on tarkoitus luoda hankintavalmius tuleville hankkeille kehittämis-, testaus- ja kokeilutoiminnan avulla. Sillä on tarkoitus valmistella nykyisen vuoteen 2007 saakka ulottuvan suunnittelukauden loppupuolella ja sen jälkeen alkavaksi suunniteltuja tilausvaltuuksia sekä vuoden 2001 selonteossa edellytettyjen tutkimusten tuottamia ja vuoden 2004 selonteossa määriteltäviä hankkeita. Puolustusvaliokunta pitää saamansa selvityksen perusteella uudentyyppistä PROTO 2004 -tilausvaltuutta perusteltuna, koska sen avulla voidaan edelleen kehittää ja tehostaa tulevien puolustusmateriaalihankintojen valmistelua.

Puolustushallinnon kiinteistöuudistus

Puolustusvaliokunta käsitteli vuoden 2003 talousarvioesitystä koskevassa lausunnossaan (PuVL 3/2002 vp) yksityiskohtaisesti puolustushallinnon kiinteistöuudistusta. Valiokunta on mainitussa lausunnossa sekä aiemmissa kannanotoissaan suhtautunut varauksellisesti uudistukseen.

Valiokunta toteaa saamansa selvityksen perusteella, että vuoden 2004 talousarvioesitys vastaa aiemmin puolustusministeriön ja valtiovarainministeriön välillä sovittuja kiinteistöuudistuksen periaatteita. Puolustusvoimien toimintamenomomentin määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon kiinteistöuudistuksen aiheuttama lisäys. Samoin esitykseen sisältyy kolmen miljoonan euron suuruinen määrärahalisäys uusiin toimitilatarpeisiin. Valiokunta toteaa, että esityksellä todennäköisesti kyetään vuoden 2004 osalta pääosin välttämään valiokunnan mainitussa lausunnossa (PuVL 3/2002 vp) esille tuodut ongelmat ja epäkohdat.

Vuotta 2004 pidemmällä aikavälillä uudistukseen sisältyy valiokunnan saaman selvityksen mukaan edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä, joiden ennalta ehkäisyyn ja poistamiseen tulee valiokunnan mielestä erityisesti panostaa. Valiokunta pitää tärkeänä, että uudistus ei jatkossakaan saa johtaa siihen, että puolustusvoimat joutuu käyttämään muihin tarkoituksiin varattuja toimintamäärärahoja kiinteistömenoihin.

Valiokunta korostaa aiempiin kannanottoihinsa viitaten, että uudistuksen täytäntöönpanossa sekä siihen liittyvissä lainsäädännön muutoksissa tulee ottaa huomioon maanpuolustukseen liittyvät erityistarpeet. Valiokunnan mielestä on varmistettava, että puolustusvoimilla on kaikissa oloissa, myös kriisitilanteissa, käytettävissä maanpuolustuksen kannalta riittävät ja tarkoituksenmukaiset toimitilat. Keskeisenä periaatteena tulee puolustusvaliokunnan mielestä kaikissa uudistuksen toteuttamisvaiheissa pitää, että liiketaloudelliset seikat eivät puolustusvoimien kiinteistöjen hallinnoinnissa saa ohittaa maanpuolustuksellisia näkökohtia.

Valiokunta toteaa saamansa selvityksen perusteella, että uudistuksen valmistelussa on ministeriöiden välisin sopimuksin ennen vuoden 2003 alusta suoritettua kiinteistöjen siirtoa Senaatti-kiinteistöille kyetty saavuttamaan yhteisymmärrys, joka huomioi kiinteistöuudistuksen yleiset tavoitteet, mutta myös puolustushallinnon kiinteistöjen erityisluonteen. Valiokunta pitää tärkeänä, että tätä saavutettua yhteisymmärrystä kunnioitetaan johdonmukaisesti kiinteistöuudistuksen tulevassa toteuttamisessa ja täytäntöönpanossa. Puolustusvaliokunta tulee jatkossakin kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että uudistuksen toteuttamisessa noudatetaan edellä esitettyjä sekä valiokunnan lausunnossaan PuVL 3/2002 vp korostamia näkökohtia.

Lausunto

Lausuntonaan puolustusvaliokunta esittää,

että valtiovarainvaliokunta ottaa huomioon, mitä edellä on esitetty.

Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kauko Juhantalo /kesk
 • jäs. Tony Halme /ps
 • Eero Heinäluoma /sd (osittain)
 • Reijo Kallio /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Saara Karhu /sd
 • Antero Kekkonen /sd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Eero Lankia /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • vjäs. Eero Akaan-Penttilä /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Antti-Juha  Pelttari