SIVISTYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 6/2003 vp

SiVL 6/2003 vp - HE 70/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 18 päivänä syyskuuta lähettänyt hallituksen esityksen laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta (HE 70/2003 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on pyytänyt lausunnon sivistysvaliokunnalta.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti, sosiaali- ja terveysministeriö

opetusneuvos Heikki Ravantti, opetusministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan aikuiskoulutustuesta annettua lakia muutettavaksi siten, että aikuiskoulutustuen perusosaa korotettaisiin 440 eurosta 500 euroon kuukaudessa. Korotus tulisi myös niihin aikuiskoulutustukiin, joihin liittyy ansio-osa. Esitys liittyy vuoden 2004 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Sivistysvaliokunta pitää myönteisenä, että aikuiskoulutustuen perusosaa korotetaan. Korotus koskee hallituksen esityksen mukaan kaikkia aikuiskoulutustuen saajia eli noin 3 000 henkilöä, ja muutoksen on arvioitu tuovan tuen piiriin 300 henkilöä lisää.

Ns. nosto-ohjelman tavoitteena on ennen kaikkea vähiten koulutettujen koulutustason nostaminen. Valiokunnan mielestä tuen perusosan nostaminen osaltaan edistää koulutukseen hakeutumista.

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että voimassa olevan aikuiskoulutustuesta annetun lain 7 §:n mukaan aikuiskoulutustuen saamisen edellytyksenä oleva ansainta-aika määräytyy niin, että työhistoriaa tulee olla 10 vuotta, jos tukikausi alkaa ennen 1.8.2006, ja 5 vuotta, jos tukikausi alkaa 1.8.2006 jälkeen. Parlamentaarinen aikuiskoulutustyöryhmä (OPM:n työryhmien muistioita 3:2002) puolestaan esitti, että osaamisen nosto-ohjelman tueksi työhistorian vaatimusta lyhennetään. Sivistysvaliokunta ehdottaa työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan harkittavaksi sitä, että työhistoriavaatimuksen lyhentämistä aikaistetaan.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan aikuiskoulutustuen saantimahdollisuuksista ei tiedetä riittävästi. Epätietoisuus tukimahdollisuuksista saattaa heikentää henkilön halukkuutta opiskelun aloittamiseen. Sen vuoksi valiokunta pitää välttämättömänä tehostaa aikuiskoulutustuesta ja sen saantimahdollisuuksista tiedottamista.

Lausunto

Lausuntonaan sivistysvaliokunta esittää

että työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ottaa huomioon, mitä edellä on esitetty.

Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kaarina Dromberg /kok
 • vpj. Sinikka Hurskainen /sd
 • jäs. Esko Ahonen /kesk
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Mikaela Nylander /r
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Ilkka Taipale /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Unto Valpas /vas
 • vjäs. Minna Sirnö /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Marjo Hakkila