SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 8/2002 vp

SiVM 8/2002 vp - HE 80/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi muinaismuistolain 20 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 10 päivänä kesäkuuta 2002 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi muinaismuistolain 20 §:n muuttamisesta (HE 80/2002 vp).

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon (PeVL 29/2002 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Erkki Norbäck, opetusministeriö

ylitarkastaja Inari Paukkula, Museovirasto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi muinaismuistolakia. Muutoksen mukaan merestä tai vesistöstä tavatun sellaisen laivan tai muun aluksen hylyn, jonka uppoamisesta voidaan olettaa olevan vähintään sata vuotta, tai tällaisen hylyn osan omistusoikeus kuuluisi aina valtiolle, jos ulkoisten olosuhteiden perusteella on ilmeistä, että omistaja on hylännyt sen. Muutos selventäisi muinaismuistona rauhoitetun laivan tai muun aluksen hylyn tai sellaisen hylyn osan omistusoikeuden määräytymisen.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Ehdotus selkeyttää lakia nykyisestään ja säätää täsmällisesti muinaismuistoksi luettavan laivan hylyn ja sen osan omistusoikeudesta.Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan tarkastellut asiaa perustuslain 15 §:ssä turvatun omaisuuden suojan kannalta. Valiokunta on lausunnossaan päätynyt siihen, että lakiehdotus ei ole perustuslain kannalta ongelmallinen. Näin ollen lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Suvi Lindén /kok
 • vpj. Jukka Gustafsson /sd
 • jäs. Tapio Karjalainen /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Timo E. Korva /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Osmo Puhakka /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Irja Tulonen /kok
 • Unto Valpas /vas
 • Pia Viitanen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Marjo  Hakkila