SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 18/2009 vp

StVM 18/2009 vp - HE 67/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 a §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 12 päivänä toukokuuta 2009 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 a §:n muuttamisesta (HE 67/2009 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Päivi Kaartamo, sosiaali- ja terveysministeriö

tutkimuspäällikkö Anu Muuri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

pääsihteeri Aira Pihlainen, Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta (ETENE)

kehittämispäällikkö Hanna Ahonen, Valvira, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

erityissuunnittelija Riitta Kittilä, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry

suunnittelija Marjo Katajisto, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

erityisasiantuntija Mervi Tolonen, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

elinkeinopoliittinen asiantuntija Jarno Talvitie, Terveyspalvelualan Liitto

toiminnanjohtaja Ulla Salonen-Soulié, Huoltaja-säätiö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia ja potilaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia. Valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan tehtäviä ja asiantuntemusta laajennettaisiin siten, että neuvottelukunnalle kuuluisivat terveydenhuollon sekä potilaan asemaan liittyvien eettisten kysymysten lisäksi sosiaalialaan sekä sosiaalihuollon asiakkaiden asemaan liittyvät eettiset kysymykset. Neuvottelukunnan tehtävien laajentamisen seurauksena myös neuvottelukunnan nimi muuttuisi valtakunnalliseksi sosiaali- ja terveysalan eettiseksi neuvottelukunnaksi.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Valiokunta pitää sosiaalialan kehittämisen ja sosiaalihuollon asiakkaan aseman ja oikeuksien toteutumisen kannalta tärkeänä, että paitsi terveydenhuollon myös sosiaalihuollon eettisiä kysymyksiä voidaan käsitellä valtakunnallisessa neuvottelukunnassa. Sosiaali- ja terveydenhuollon sektorirajat ylittävän yhteistyön kannalta on hyödyllistä, että eettisiä kysymyksiä käsitellään yhteisessä neuvottelukunnassa.

Esityksen mukaan neuvottelukuntaan on tarkoitus nimittää runsaan vuoden mittaisen siirtymävaiheen ajaksi kaksi sosiaalihuollon eettisiin kysymyksiin perehtynyttä jäsentä ja varajäsentä. Siirtymävaiheen jälkeen uutta neuvottelukuntaa nimitettäessä kokonaisjäsenmäärä palautuisi nykyiseen kahteenkymmeneen. Valiokunnan käsityksen mukaan neuvottelukunnan kokoonpanossa tulee jatkossa ottaa tasapuolisesti huomioon sekä sosiaali- että terveydenhuollon eettisten kysymysten asiantuntemuksen tarpeellisuus. Neuvottelukunnan voimavaroja on tarkoitus lisätä 0,5 henkilötyövuotta kohdentamalla uudelleen nykyisiä voimavaroja. Valiokunta pitää tärkeänä, että lain täytäntöönpanossa sosiaalihuollon eettisten kysymysten käsittelyyn varattujen voimavarojen riittävyyttä arvioidaan.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • vpj. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr (osittain)
 • Risto Autio /kesk
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Päivi Räsänen /kd
 • Paula Sihto /kesk
 • Lenita Toivakka /kok
 • Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Harri  Sintonen