SUUREN VALIOKUNNAN MIETINTÖ  2/2010 vp

SuVM 2/2010 vp - HE 273/2009 vp LA 120/2010 vp TPA 47/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys kaivoslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Vireilletulo

Eduskunta on 4 päivänä maaliskuuta 2011 hyväksynyt hallituksen esitykseen (HE 273/2009 vp) pohjautuvat ehdotukset kaivoslaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi muuten talousvaliokunnan mietinnön mukaisina, mutta 1. lakiehdotuksen 182 §:n muutettuna. Samalla eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen (LA 120/2010 vp) sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Valiokunnan päätös

Käsiteltyään asian suuri valiokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuten eduskunnan päätöksen mukaisina, mutta 1. lakiehdotuksen 182 § näin kuuluvana:

182 §

(1 mom kuten eduskunnan päätös)

Kaivosoikeus, jonka nojalla harjoitetaan kullanhuuhdontaa, raukeaa kuitenkin kymmenen vuoden kuluttua tämän lain voimaantulosta. Tällaisen kaivosoikeuden haltijalla on etuoikeus kullanhuuhdontalupaan, jos lupahakemus tehdään tämän lain 34 §:ssä säädetyllä tavalla ennen kaivosoikeuden raukeamista.

(3 mom kuten eduskunnan päätös)

Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Erkki Tuomioja /sd
 • vpj. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • vpj. Antti Kaikkonen /kesk
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Timo Juurikkala /vihr
 • Heli Järvinen /vihr
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Ulla Karvo /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Håkan Nordman /r
 • Tuija Nurmi /kok
 • Sari Palm /kd
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Jouko Skinnari /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Tuulikki Ukkola /kok
 • Antti Vuolanne /sd
 • vjäs. Jari Leppä /kesk