TALOUSARVIOALOITE 100/2009 vp

TAA 100/2009 vp - Tarja Filatov /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Vuokra-asuntojen korkotukilainoituksen ehtojen parantaminen ja erityisryhmien asunto-olojen parantaminen

Eduskunnalle

Hallitus antoi vuoden 2009 ensimmäisen lisätalousarvion yhteydessä vuokra-asuntotuotannon lisäämiseen tähtäävän lakiesityksen, jossa tarjottiin suhdanneluontoista tukea myös uusille omistajatahoille, sekä lakiesityksen, jolla tuetaan väliaikaisesti taloyhtiöiden remontteja. Esityksissä on kyse lähinnä markkinaehtoisen vuokra-asuntotuotannon elvyttämisestä ja määräaikaisesta korjausavustuksesta eräiden asuinrakennusten remontoimiseksi. Näiden esitysten johdosta vuoden 2010 talousarviossa hallitus lisää korkotukilainojen myöntövaltuutta perustuen erityisesti mainitun ns. välimallin tuotannon lisääntymiseen.

Sosialidemokraattien mielestä uudis- ja korjausrakentamisen tukeminen valtion taholta on tässä taloudellisessa tilanteessa välttämätöntä. Hallituksen esitys uusien vuokra-asuntojen rakentamisen tukemiseksi ei kuitenkaan takaa lähtövuokrien asettumista kohtuulliselle tasolle.

Suomi ja erityisesti sen kasvukeskukset tarvitsevat lähivuosina runsaasti uutta työvoimaa niin maan sisältä kuin rajojemme ulkopuoleltakin erityisesti yksityisen ja julkisen sektorin palvelualojen työtehtäviin. Tämä puolestaan edellyttää, että yhteiskunnan keinoin turvataan riittävä kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjonta.

Sosialidemokraatit esittivät vaihtoehtobudjetissaan vuodelle 2009 sekä ensimmäisen lisätalousarvion vastalauseessaan valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon korkotukilainoituksen ehtojen muuttamista siten, että kohtuuhintainen lähtövuokra voidaan taata pieni- ja keskituloisille ihmisille.

Jotta vuokra-asuntotuotanto voisi päästä edes lähelle asetettuja tavoitteita ja jotta ihmisille voitaisiin jatkossakin tarjota kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, olisi ARA-vuokra-asuntojen uustuotannon korkotukilainoituksen ehtoja korjattava merkittävästi siten, että uustuotannolle myönnetään 10 prosentin investointiavustus ja korkotuen nykyinen omavastuukorko 3,4 prosenttia puolitetaan. Näin päästään esimerkiksi pääkaupunkiseudulla lähtövuokratasoon noin 10 euroa/m2, jota voidaan pitää asumisen nykyhinnoissa kohtuullisena. Korkotukilainoituksen ehtojen parantaminen pitäisi kuitenkin ulottaa koskemaan vain ns. normaaleja korkotukivuokra-asuntoja ja erityisryhmille tehtäviä vuokra-asuntoja. Tätä esitettyä mallia ei saisi ulottaa koskemaan ns. välimallin vuokra-asuntojen rakentamista.

Huomattavaan osaan esimerkiksi kuntien omistamista vuokra-asunnoista ei ole tehty merkittäviä korjaustoimenpiteitä talojen valmistumisen jälkeen. Näiden vuokratalojen korjausvelka on näin noussut sellaiseksi, ettei näitä taloja enää pystytä korjaamaan ilman, että korjattujen talojen vuokrat muodostuisivat kohtuuttomiksi pieni- ja keskituloisille ruokakunnille.

Korkotukilainoituksen kautta voitaisiinkin tukea myös vanhojen vuokra-asuntojen perusparannuksia ja porrastamalla tuki remontin energiatehokkuuteen kannustettaisiin samalla vuokrataloja nimenomaan ekologisiin remonttiratkaisuihin.

Hallitus on talousarviossaan päätynyt perusteettomasti leikkaamaan erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi myönnettävää avustusta (laki 1281/2004) viimevuotisesta 110 miljoonan euron valtuudesta 85 miljoonaan euroon. Valtuuden leikkaamista ei voida pitää taloustilanne ja erityisryhmien lisääntyvät tarpeet huomioon ottaen perusteltuna.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää valtion vuoden 2010 talousarvioon momentin  35.20.60 perusteluihin maininnan, että vuonna 2010 tulee vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (604/2001) sekä sen nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen (666/2001) perusteella lainansaajan maksettavaksi jäävän perusomavastuun korkotukilainan korosta säädetty prosenttimäärä tulee puolittaa valmistuvien uusien asuntojen asumiskustannusten pitämiseksi kohtuullisena,

että momentin  35.20.60 perusteluissa lausutaan, että vuonna 2010 ARA-vuokra-asuntojen perusparannusjärjestelmä uusitaan siten, että korkotukilainoituksen ehtoja parannetaan ja tuki sidotaan korjausten energiatehokkuuteen ja

että eduskunta lisää momentin  35.20.60 perusteluihin maininnan, että vuonna 2010 saa valtion asuntorahaston varoista myöntää avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain (1281/2004) mukaisia avustuksia yhteensä enintään 110 000 000 euroa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Tarja Filatov /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Antti Vuolanne /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Marko Asell /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Matti Ahde /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Päivi Lipponen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Katja Taimela /sd

​​​​