TALOUSARVIOALOITE 107/2009 vp

TAA 107/2009 vp - Christina Gestrin /r 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen vesistö- ja vesihuoltotöihin

Eduskunnalle

Asutuilla alueilla vesi tulvii, pohjaveden tila heikkenee ja pintavedet saastuvat. Tämän kielteisen kehityksen torjumiseksi tarvitaan alueellisia ja paikallisia hankkeita, joilla turvataan vesihuoltopalvelut erityistilanteissa, maaseutuyhdyskunnissa ja haja-asutusalueella sekä ehkäistään pinta- ja pohjavesien saastumista ja parannetaan niiden tilaa. Hankkeiden sivutuotteena syntyy alueellista yhteistyötä. Valtion tukea tarvitaan, jotta menot eivät muodostuisi kohtuuttomiksi.

Eduskunta on ennestään tietoinen näistä jatkuvista rahoitustarpeista, ja valtiovarainvaliokunta on useita kertoja korottanut vesistö- ja vesihuoltotöihin myönnettäviä määrärahoja. Valtiovarainvaliokunta on näissä yhteyksissä mm. todennut olevan tarvetta uusien järviä ja vesistöjä koskevien töiden aloittamiseen, varsinkin hankkeiden, jotka parantavat tulvasuojelua asutuilla alueilla. Edellä todetun perusteella esitämme, että määrärahat momentilla tarkoitettuihin hankkeisiin tulisi nostaa samalle tasolle kuin kuluvana budjettivuonna.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  30.50.31 lisäyksenä 2 000 000 euroa vesistö- ja vesihuoltotöihin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Christina Gestrin /r

​​​​