TALOUSARVIOALOITE 143/2009 vp

TAA 143/2009 vp - Pertti Hemmilä /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kantatien 52 Salon itäisen ohikulkutien rakentamisen aloittamiseen

Eduskunnalle

Kantatie 52 on Tammisaaresta Salon ja Someron kautta Jokioisiin kulkeva kantatie. Tien pituus on 111 kilometriä. Kantatie 52 on Tammisaaren ja Salon välissä valtatietasoinen väylä, jossa tavaraliikenteen määrä on varsin suuri. Tie kulkee Salon kaupungin halki, mutta Turun suuntaan kuljettaessa kaupunki on ohitettavissa lounaispuolelta teollisuusalueita kierrellen.

Liikennemäärät kantatiellä 52 vaihtelevat eri osuuksilla. Eniten liikennemäärät ovat kasvaneet tieosuudella Salo—Somero, sekä kokonaisliikenteen että raskaan liikenteen osalta. Määrällisesti liikenne on suurinta Salon ja Perniön välisellä tieosuudella. Kantatie 52:lla on useita merkityksiä. Se välittää muun muassa Hangon satamasta tulevaa liikennettä erityisesti lounaiseen Suomeen. Se on osa laajaa eteläistä rannikkoaluetta, joka muodostaa osan itä-länsi-yhteydestä. Kantatie 52 on myös E18-kehityskäytävää Salon kaupunkiseudulla ja osa Turusta Helsinkiin ja sieltä valtakunnan rajalle ulottuvaa suurkehityskäytävää.

Salon elinkeinorakenne on voimakkaasti muuttunut vuosikymmenien saatossa. Voimakkaasti kasvanut elektroniikkateollisuus on vaikuttanut seudun teollisuuden ja palveluiden muutokseen. Salon palvelut ovat monipuoliset ja suurin osa on perinteisesti sijainnut keskusta-alueella. Suuret vähittäiskaupan yksiköt ovat yhä enemmän keskittyneet keskustan ulkopuolelle. Meriniityn alue on lounaisen Suomen merkittävin työpaikkakeskittymä, jossa on noin 8 000 työpaikkaa.

E18-moottoritien rakentaminen Salon seudulla on johtanut pitkämatkan työliikenteen siirtymiseen pois vanhalta valtatie 1:ltä, mikä on jonkin verran vähentänyt liikennettä Salon keskustassa. Ongelmia aiheuttaa kuitenkin kantatie 52:n kulku kaupungin keskustan läpi ja kantatieltä ohjatun raskaan liikenteen kulku Meriniityn työpaikka-alueen länsipuolelta. Erityisesti näiden syiden vuoksi Salon itäisen ohikulkutien rakentamiselle on erittäin selkeä perustelu. E18-moottoritien valmistuminen on lisännyt jo aiemmin ongelmallisiksi koettujen liikenneväylien ja liittymien kuormitusta Salon alueella. Salon itäinen ohikulkutie on aluevarauksineen sisältynyt kaupunginvaltuuston vuonna 1998 hyväksymään yleiskaavaan. Ohikulkutien rakentaminen on ollut oletuksena myös moottoritien rakentamiselle. Itä-länsisuuntaiset yhteydet eivät Salon seudulla ratkaise pohjois-eteläsuuntaisen liikenteen ongelmia, joita on erityisesti kantatie 52:n Hangon satamasta tuleva raskas liikenne. Tämän lisäksi rannikon ja Salon seudun välinen liikenne on varsin vilkasta henkilöautoliikennettä liittyen mm. loma- ja kesämökkiliikenteeseen. Ongelma on myös kantatie 52:n kulkeminen mutkitellen Salon keskustan läpi.

Salon itäisen ohikulkutien rakentaminen siirtäisi kantatie 52 raskaan liikenteen ja suuremmat liikennemäärät pois keskustan alueelta. Se vahvistaisi E18-kehityskäytävän alueellista vaikuttavuutta. Tiehanke vahvistaisi uuden Salon kehittymismahdollisuuksia ja parantaisi maankäytön suunnittelua Salon yleiskaavan 2020 tarkoittamalla tavalla. Salo ja Salon seutu tarvitsevat nykytilanteessa elinkeinoelämää ja sen kehittymistä tukevia väyläratkaisujakin. Ohikulkutie parantaisi osaltaan myös alueen liikenneturvallisuutta ja tukisi työmatkaliikennettä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.78 lisäyksenä 1 000 000 euroa kantatien 52 Salon itäisen ohikulkutien rakentamisen aloittamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pertti Hemmilä /kok
  • Katja Taimela /sd
  • Jouko Laxell /kok

​​​​