TALOUSARVIOALOITE 145/2009 vp

TAA 145/2009 vp - Pertti Hemmilä /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen pienyrityksille biopolttonesteiden kehittämiseen ja markkinoille tuontiin

Eduskunnalle

Lähivuosina saavutetaan öljyn ja kaasun tuotannon huippu. Vuoteen 2050 mennessä tuotannon määrä on tippunut jo kolmannekseen nykyisestä. Tuotantomäärien hiipuessa mineraaliöljypohjaisten polttonesteiden hinnat tulevat nousemaan entisestään ja korvaavia energiaratkaisuja tullaan tarvitsemaan melkoisen nopeallakin aikataululla. Suomen kaltaisessa pitkien välimatkojen maassa polttoaineen hinnalla ja saatavuudella on ratkaiseva merkitys sekä yritystoiminnan kannattavuuteen että kotitalouksien ostovoimaan. Myös ympäristöseikat, erityisesti kiistaton ilmaston lämpeneminen edellyttävät selkeästi enemmän panostusta uusiutuvista raaka-aineista tuotettuihin biopolttonesteisiin. Energian ja polttoaineen tuotannossa tulee kohottaa omavaraisuutta, hyödyntää kotimaisia raaka-aineita ja vähentää riippuvuutta tuontienergiasta.

Suomella on hyvät raaka-aine-, tekniset ym. mahdollisuudet biodieselin, biokaasun ja viljapohjaisen etanolin tuotantoon. Monista Suomessa viljeltävistä kasveista sekä puupohjaisista raaka-aineista voidaan helposti tuottaa bensan ja dieselin korvaavia polttoaineita. Biopolttonesteet tarjoavat hyviä yrittämisen mahdollisuuksia pienille yrityksille. Nykyisillä edellytyksillä ei saavuteta biopolttoaineiden tuotannosta tulevaa hyötyä. On kohdennettava rahaa tutkimustyölle, jotta biopolttoaineiden käytön esteet voidaan voittaa — kylmäkäynnistys, soveltuvuus vanhemmillekin autoille jne. On suunnattava investointitukea tuottajille ja tuettava biopolttoaineiden tuloa laajemmille markkinoille.

Bioenergian tuotantoa on edistettävä koko maassa. Tällä tavoin rakennetaan hajautettua energiantuotantoa. Samalla luodaan mahdollisuudet uudelle yrittäjyydelle ja uusille työpaikoille, ja tuotteiden jalostusasteen nostaminen maatiloilla tulee myös mahdolliseksi. Uusien yritysten syntyminen monopoliyritysten hallitsemalle energia-alalle on enemmän kuin tervetullutta. Energiamarkkinoita on avattava siten, että pienet yritykset pääsevät aloittamaan toimintansa ja kasvamaan. Polttoaineverotuksesta kertyneitä varoja tulisi suunnata uusien polttoaineiden tutkimukseen tuotekehitykseen sekä tukea niiden pääsyä markkinoille. On myös pidettävä huoli siitä, ettei energiantuotannon tukeminen kohdistu vain suuryrityksille. Nykyisessä metsäteollisuuden ahdingossa esimerkiksi puun liikkuvuuden ja suomalaisen metsäteollisuusperinteiden jatkaminen edellyttää sitä, että pienyrittäjyyttä tuetaan ja pienten yritysten toimintaedellytykset turvataan. Pienillä yrityksillä ei ole suurempien yritysten voimavaroja tuotteiden ja tuotantotekniikoiden kehittämiseen, joten ne tarvitsevat enemmän tukea toimintojensa käynnistämiseen. Suomen kaltaisilla pienillä markkinoilla tarvitaan muutamien suurien toimijoiden lisäksi myös pieniä biopolttonesteiden tuottajia. Näin voidaan edistää sekä energia- että aluepoliittisia tavoitteita.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää valtion vuoden 2010 talousarvioon momentin  32.60.40 perusteluihin maininnan, että määrärasta saa käyttää myös pienyrityksille biopolttonesteiden tuotekehitykseen ja markkinoille tuontiin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pertti Hemmilä /kok

​​​​