TALOUSARVIOALOITE 146/2009 vp

TAA 146/2009 vp - Pertti Hemmilä /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen lottien ja sotaorpojen kuntoutukseen

Eduskunnalle

Lottien tarkoituksena oli sotien aikana 1939—1944 avustaa sotilaita tai vapauttaa miehiä sotilaiksi muista tehtävistä. Varhaisessa vaiheessa havaittiin, että asevelvollisia ei olisi riittävästi Suomen puolustamiseen. Lotat vapauttivat sotavuosina toimillaan noin 100 000 miestä maanpuolustustehtäviin. Lottien toiminta oli aseetonta. Talvi- ja jatkosodan aikana noin 40 000 lottaa työskenteli armeijan apuna huolto- ja esikuntatehtävissä sekä ilmavalvonnassa. Kenttälotat toimivat sotatoimialueella muun muassa puhelinkeskusten hoitajina, puhelinpäivystäjinä, toimistolottina, kanttiinin hoitajina sekä lääkärien avustajina rintaman välittömässä läheisyydessä ja kenttäsairaaloissa.

Lotat tekivät arvokasta ja raskasta työtä sekä rintamalla että kotirintamalla. Monet heistä menettivät terveytensä sodan aikana. Samoin monet jäivät leskeksi jääden huolehtimaan perheestä ja perheen elättämisestä yksinään. Lottien ja veteraanien rivit harvenevat, keski-ikä on selkeästi päälle 80 vuoden. Lottien kuten veteraanienkin toimintakyky säilyisi pidempään, mikäli omatoimista selviytymistä tuettaisiin tehokkaasti. Heidän kuntoutukseensa ja kotiapuunsa tulee panostaa nyt, kun siihen vielä on mahdollisuus.

Riittävä, asianmukainen ja säännöllisesti tapahtuva kuntoutus turvaa ikääntyneiden lottien ja veteraanien kyvyn selviytyä omin avuin päivittäisistä toiminnoista kotioloissa ja antaa heille mahdollisuuden selviytyä kotonaan mahdollisimman pitkään. Näin myös vähenee kalliin laitoshoidon tarve. Avainasemassa ovat olosuhteet kotona ja selviytyminen kotiolosuhteissa sekä lotille että hänen mahdollisesti elossa olevalle puolisolleen.

Lottien ja veteraanien joukko harventuu entisestään, mutta heidän tarvitsemansa hoidon määrä koko ajan kasvaa. Muutamien vuosien päästä kuntoutusrahoja ei tarvita lainkaan — siihen saakka heidän inhimillisen kohtelunsa ja hyvän hoitonsa eteen on tehtävä kaikki voitava. Tähän mennessä lotille ei ole myönnetty minkäänlaisia erityistukia ja -palveluita normaalien kaikille kansalaisille suunnattujen palveluiden lisäksi. Tunnustuksena lottien erittäin arvokkaasta ja pyyteettömästä työtä sota- ja kotirintamilla yhteiskunnan tulisi vielä heidän viimeisten elinvuosien aikana turvata heille hyvät kuntoutus- ja kodinhoitopalvelut.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.50.55 lisäyksenä 1 000 000 euroa kuntien järjestämien avopalvelujen rahoittamiseen lotille ja sotaorvoille.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pertti Hemmilä /kok

​​​​