TALOUSARVIOALOITE 149/2009 vp

TAA 149/2009 vp - Anna-Maja Henriksson /r ym.

Tarkistettu versio 2.0

Suomennos

Määrärahan osoittaminen kantatien 68 ja Pietarsaaren sataman välisen tieyhteyden suunnitteluun ja toteuttamiseen

Eduskunnalle

Tällä hetkellä yli 2 000 työpaikkaa sijaitsee Pietarsaaren sataman lähistöllä. Yritysten toiminta on täysin kuljetuksista riippuvainen. Yhteys valtatieltä 8 Pietarsaaren satamaan, eli kaupungin itäinen tuloväylä, ei vastaa nykyisiä tarpeita monien alueella sijaitsevien suurteollisuuden laitosten lisätessä tuotantomääräänsä. Suunnilleen viiden kilometrin osuus ennen satamaa muodostuu katuverkosta, mikä vaikeuttaa varsinkin raskaan liikenteen pääsyä satamaan. Ruuhka-aikana syntyy usein pullonkauloja ja liikenne takkuilee. Kömpelö kaupungin kaduilla kulkeva raskas liikenne vaikuttaa myös kevyen liikenteen sujumiseen ja liikenneturvallisuuteen.

Pelkästään suurteollisuuden raskaiden kuljetusten osuus kyseisellä tiellä Pietarsaaren satamaan on noin 4,6 miljoonaa tonnia, ja vaarallisten aineiden kuljetukset ovat 184 000 tonnia vuodessa. Tieosuuden liikennemäärä on jopa 8 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Alueen suurteollisuuden voimakkaan kehityksen myötä satamaan suuntautuvan liikenteen arvioidaan kasvavan 25—30 % vuoteen 2015 mennessä.

Joka kymmenes Suomessa kaadettu puu, eli 10 % maamme puumäärästä, kuljetetaan jossakin vaiheessa kantatietä 68 pitkin Pietarsaaren satamaan ja sen alueella toimivalle puunjalostusteollisuudelle. Venäjän puutullien vuoksi Suomi tulee lisäämään omien metsiensä hakkuita mutta myös ulkomaisen puun tuontia, mikä tulee entisestään lisäämään puutavarankuljetuksia alueelle ja myös koko maassa. Pietarsaaren satamalla on suuri merkitys alueen teollisuuslaitoksille, ja sataman kilpailukyvyn edelleen parantamiseksi väylää syvennetään vuonna 2010.

Sen lisäksi, että panostus kantatiehen 68 on puollonkaulainvestointi, sillä on lisäksi suuri merkitys Suomen kilpailukyvyn ja teollisuuden toimintaedellytysten kehittämiselle. Tien parantaminen on osa suurempaa liikennekokonaisuutta, ja sillä on kansallinen kilpailua edistävä vaikutus. Tiehanke voidaan tiehallinnon mukaan toteuttaa eri vaiheissa vuodesta 2010 alkaen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 9 500 000 euroa kantatien 68 ja Pietarsaaren sataman välisen tieyhteyden suunnitteluun ja toteuttamiseen Vaasan tiepiirissä.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Anna-Maja Henriksson /r
  • Mats Nylund /r
  • Esko Ahonen /kesk
  • Håkan Nordman /r
  • Raimo Vistbacka /ps
  • Lasse Hautala /kesk
  • Mika Lintilä /kesk
  • Bjarne Kallis /kd
  • Jutta Urpilainen /sd

​​​​