TALOUSARVIOALOITE 152/2009 vp

TAA 152/2009 vp - Anna-Maja Henriksson /r ym.

Tarkistettu versio 2.0

Suomennos

Määrärahan osoittaminen kuntien toimeentulotukikustannusten tasaamiseen

Eduskunnalle

Talousarvioaloite liittyy allekirjoittaneen tekemään lakialoitteeseen (LA 43/2007 vp), jossa ehdotetaan, että lapsilisälain (796/1992) 7 §:n 3 momentin mukaan yksinhuoltajan lapsesta maksettavaa korotusta ei enää otettaisi huomioon vahvistettaessa henkilön käytettävissä olevia tuloja toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaan. Edellä mainitun lainkohdan mukaan yksinhuoltajan lapsesta maksetaan lapsilisää korotettuna 46,60 eurolla kalenterikuukaudessa. Kansaneläkelaitoksen mukaan yksinhuoltajalisää maksetaan noin 151 250 lapsesta kaikkiaan noin 97 540 taloudessa. Näistä lapsista noin 45 504 asuu toimeentulotukea saavissa talouksissa.

Toimeentulotukilain (1412/1997) mukaan mm. lapsilisä yksinhuoltajan lapsesta maksettavine korotuksineen on tuloa, joka otetaan huomioon toimeentulotukea laskettaessa. Selvitykset osoittavat kuitenkin, että yksinhuoltajavanhempien taloudet ovat muita lapsiperheitä riippuvaisempia toimeentulotuesta. Jotta 1.1.2008 voimaantullut yksinhuoltajalisän korotus voitaisiin kohdistaa kaikkein köyhimpiin yksinhuoltajatalouksiin, yksinhuoltajalisää ei tulisi ottaa huomioon toimeentulotuen tarvetta ratkaistaessa. Yksinhuoltajien taloudellisen tilanteen parantamiseksi edellä mainitussa lakialoitteessa ehdotetaan, että yksinhuoltajalisä sisällytettäisiin sellaisten tulojen luetteloon, jotka eivät vaikuta toimeentulotuen määrään ja jotka on lueteltu tyhjentävästi toimeentulotukilain 11 §:n 2 momentissa. Tämän johdosta yksinhuoltajavanhempien tulot kasvaisivat 46,60 euroa lasta kohden kuukaudessa. Lisäksi on syytä huomata, että nykyisen lainsäädännön mukaan yksinhuoltajalisän korotuksella ei tule olemaan tavoiteltua vaikutusta, koska korotus samalla nostaisi tuloa, josta toimeentulotuen määrä lasketaan.

Ehdotetunlainen lainmuutos lisäisi tehtyjen laskelmien mukaan kuntien menoja maksettavien toimeentulotukien osalta noin 11 miljoonaa euroa. Jotta kuntien menotaakka ei kasvaisi, lakialoitteessa ehdotetaan, että sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetussa laissa (733/1992) sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista valtion vastattavaksi vahvistettua osuutta korotettaisiin 0,07 prosenttia, mikä laskelmien mukaisesti vastaisi 11 miljoonaa euroa. Valtio korvaisi toisin sanoen kokonaisuudessaan kunnille toimeentulotukien maksamisesta aiheutuvien menojen kasvun.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.60.35 lisäyksenä 11 000 000 euroa ja lisää momentin perusteluihin, että määrärahaa saa käyttää kunnille aiheutuvan menojen kasvun korvaamiseen sen johdosta, että lapsilisän yksinhuoltajalisää ei oteta huomioon toimeentulotukea laskettaessa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Anna-Maja Henriksson /r
  • Mikaela Nylander /r
  • Christina Gestrin /r
  • Mats Nylund /r
  • Håkan Nordman /r

​​​​