TALOUSARVIOALOITE 205/2009 vp

TAA 205/2009 vp - Oiva Kaltiokumpu /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen yhdystien 2700 Pyntäinen—Honkajoki peruskorjaukseen Turun tiepiirissä

Eduskunnalle

Tiet ja niiden kunnossapitäminen ovat pitkien välimatkojen maassamme ensiarvoisen tärkeitä asioita. Perustienpidon määrärahoista lähes 90 % kuluu tiestön ylläpitoon ja hoitoon, eikä maanrakennusalan kustannusten nousun vuoksi päällystetöitäkään voida tehdä tavoitetason mukaisesti. Tämä kasvattaa edelleen tieverkon korjausvelkaa ja heikentää peruspalvelutasoa.

Satakunnassa on useita teitä, joiden pintakuntoon ei Turun tiepiiriltä ole varoja löytynyt. Puuhuollon turvaamiseksi panostetaan metsävaltaisten kuntien perustienpitoon. Puukuljetusreittien erillisrahoituksen avulla pystytään Turun tiepiirin alueella (Varsinais-Suomi ja Satakunta) parantamaan kuitenkin vain muutamia soratieosuuksia. Näin sorateiden kunto paranee kuitenkin vain n. 30—40 km matkalla, kun sorateiden kokonaismäärä tiepiirin alueella on yhteensä 2 000 km. On erittäin huolestuttavaa, että tiepiirimme alueella ei ole 10 vuoteen pystynyt päällystämään yhtään soratietä pelkästään tienpidon määrärahoin. Näin tiestössä oleva kansallinen varallisuutemme rappeutuu.

Siikainen on Satakunnan metsävaltaisin kunta, jonka pinta-alasta 76 % on metsää. Raskasta puutavaraa kuljetetaan erityisen paljon Siikaisten kunnan alueella ja rekkaliikenteen haittojen korjaamiseksi kunta on joutunut maksumieheksi jo aivan liian kauan. Erityisesti yhdystien 2700 osuus Pyntäinen—Honkajoki tulisi puuhuollon turvaamiseksi saada päällystettyä valtion rahoittamana. Tiellä on noin 17 km soratietä, joka osittain kulkee soraharjun ja osittain huonommin kantavan maapohjan päällä. Tie on myös ainoa kahden kuntakeskuksen välinen yhdystie Satakunnassa, joka on päällystämättä. On oletettavaa, että edellä todettu kuntien välisen tieyhteyden sorapintaisuus ja huonokuntoisuus on harvinaisuus koko valtakunnassakin. Tien käyttäjät joutuvat usein kiertämään kyseisen tieosuuden joko Alahonkajoen tien kautta tai Isojoen puolelta, jolloin kierto tulee olemaan kymmeniä kilometrejä. Alustavan kustannusennusteen mukaan tien kunnostaminen maksaisi 1 400 000 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 400 000 euroa yhdystien 2700 Pyntäinen—Honkajoki peruskorjaukseen Turun tiepiirissä.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Oiva Kaltiokumpu /kesk

​​​​