TALOUSARVIOALOITE 243/2009 vp

TAA 243/2009 vp - Toimi Kankaanniemi /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen perustienpitoon

Eduskunnalle

Keski-Suomen perustienpidon rahoitus on nykyisellään täysin riittämätön. Suurten kehittämis-hankkeiden lykkäytyminen on jo vuosia siirtänyt maakunnan perustienpitorahoitusta pääteiden aivan välttämättömimpiin liikenneturvallisuustöihin, mikä on syventänyt perustienpitorahoituksen vajetta. Vaje uhkaa erityisesti maakunnan harvaan asuttujen alueiden tieverkon kuntoa ja lykkää alempien teiden perustienpitohankkeita ja kevytväylähankkeita. Odotuksia mm. kevytliikenneväylien toteuttamiseen on runsaasti, eikä kiireellisiäkään koulumatkojen turvaksi tarvittavia väyliä pystytä toteuttamaan kohtuullisessa ajassa. Samanaikaisesti nykyisen tieverkon ylläpito sitoo enenevästi rahoitusta, suuria siltoja on tulossa peruskorjausikään ja varusteiden ja laitteiden (valot, kaiteet, liikennemerkit ym.) määrän kasvu ja ikääntyminen tuovat myös niiden lisääntyvän peruskorjaustarpeen. Elinkeinoelämän kuljetusten kannalta tärkeitä kelirikon vaivaamia sorateitä sen paremmin kuin kuntien yhteistoiminnan kannalta tärkeitä maanteitäkään ei kyetä parantamaan siinä määrin kuin tarpeet edellyttäisivät.

Vuonna 2007 alkaneen uuden ohjelmakauden aikana muualla kuin pohjoisessa Keski-Suomessa rahoitusta ei ole käytännössä käytettävissä lainkaan. Tällaisiin hankkeisiin, jotka hyödyttävät suoraan paikkakunnan yritystoimintaa ja työllisyyttä, olisi tarpeen kehittää myös EU-rahoitusta vastaavaa "kansallista kolmikantarahoitusta", jossa tiehallinnon, kunnan ja TE-keskuksen/hyödynsaajan yhteisin resurssein näitä pystyttäisiin toteuttamaan. Koko maakunnan alueellisiin tieinvestointeihin tarvittava tiehallinnon rahoitus tulisi olla tasolla 3—4 miljoonaa euroa/vuosi, eikä määrärahojen vuosittainen vaihtelu saisi olla suurta.

Valtakunnallinen perustienpidon tavanomaisten kohteiden rahoitustason nosto nykyiseltä 530 miljoonan euron vuositasolta 630 miljoonaan euroon on Keski-Suomen kannalta välttämätön. Maakunnan perustienpidon rahoituksen tulee olla tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelman tasoa olennaisesti suurempi. Tiehallinnon laskelmien pohjalta määriteltynä sen tulee olla 44 miljoonaa euroa/v ja osuus n. 6,2 % koko maan perustienpidon rahoituksesta. Rahoituksen lisäystarve kohdistuu pääosin ylläpito- ja korvausinvestointeihin ja alueellisiin investointeihin.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 50 000 000 euroa perustienpitoon.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Anne Kalmari /kesk
  • Reijo Laitinen /sd
  • Lauri Oinonen /kesk
  • Matti Kangas /vas
  • Aila Paloniemi /kesk
  • Susanna Huovinen /sd
  • Tuula Peltonen /sd

​​​​