TALOUSARVIOALOITE 244/2009 vp

TAA 244/2009 vp - Toimi Kankaanniemi /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 4 Kirri—Äänekoski (Hirvaskangas) tieosuuden parantamiseen

Eduskunnalle

Valtatie 4 on osa yleiseurooppalaista TEN-päätieverkkoa ja lyhin sekä keskeisin yhteys pääkaupunkiseudun ja Pohjois-Suomen välillä. Tie palvelee valtakunnallisen tavaraliikenteen merkittävänä väylänä ja pitkämatkaisten kuljetusten yhteytenä. Valtatien 4 toimivuus ja turvallisuus ovat ehdottomia edellytyksiä runkoväylien liittymäkohtaan kehittyvälle Jyvässeudun logistiselle keskittymälle. Tiejakso on osa Keski-Suomen keskeistä kasvuvyöhykettä ja muodostaa yhteyden Jyväskylän lentoasemalle. Palokan—Kirrin, Tikkakosken ja Äänekosken Hirvaskankaan alueille on muodostumassa vilkkaat liiketoiminta- ja työpaikka-alueet.

Kirrin ja Äänekosken välisellä osuudella liikennemäärä on 9 500—14 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Välillä Kirri—Tikkakoski 14 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ylittyy koko matkalla jo nykytilanteessa. Raskaan liikenteen osuus on 1 100—1 400 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikenteen on ennustettu lisääntyvän vuosina 2004—2040 yli 40 prosenttia. Tiejakson ongelmana on huono liikenneturvallisuus ja liikenteen sujuvuutta haittaava ohitusmahdollisuuksien puute. Myös tien rakenteellinen kunto on heikko, eikä tie vastaa leveydeltään liikennemäärän eikä tieluokan edellyttämää tasoa. Liikenneturvallisuusriskiä kohottavat paikallisen liikenteen sekoittuminen pitkämatkaiseen liikenteeseen, kevyen liikenteen väylien puute ja runsas liittymien määrä.

Hanke on osa laajempaa Jyväskylän ja Oulun välisen yhteysvälin kehittämishanketta. Kirri—Äänekoski-hankekokonaisuus sisältää moottoritien jatkamisen Kirristä Tikkakoskelle sekä Tikkakosken ja Äänekosken välisen osuuden rakentamisen nelikaistaiseksi tieksi. Hankkeeseen sisältyy paikallista liikennettä ja maankäyttöä palvelevia rinnakkaistiejärjesteltyjä, kevyen liikenteen väylästön rakentamista ja asuinympäristön laatua parantavia meluntorjuntarakenteita. Se on liikenne- ja viestintäministeriön pitkän aikavälin kehittämistavoitteiden mukainen, tukee valtioneuvoston alueidenkehittämistavoitteita ja on liikenneteknisesti hyvin kannattava.

Tiejärjestelyistä on olemassa yleissuunnitelmatasoinen kehittämissuunnitelma, johon perustuen valtatie 4 on vahvistetussa maakuntakaavassa merkitty moottoritienä välillä Kirri—Vehniä sekä ohjeellisena moottoritienä välillä Vehniä—Äänekoski. Kirrin ja Hirvaskankaan välisen tieosuuden parantamisen kustannuksiksi arvioidaan 107 miljoonaa euroa. Työt voidaan toteuttaa vaiheittain, jolloin Kirri—Tikkakoski-osuuden rakentaminen moottoritieksi on kustannuksiltaan noin 40 miljoonaa euroa. Yleissuunnittelu on parhaillaan käynnissä välillä Kirri—Tikkakoski ja Tikkakosken pohjoispuolisen osuuden yleissuunnitelman laatiminen aloitetaan vuoden 2009 aikana. Suunnittelujakso päättyy pohjoisessa Äänekosken Hirvaskankaan eritasoliittymään, jonka rakentaminen voidaan aloittaa vuoden 2009 ensimmäisessä lisätalousarviossa myönnetyllä 5,5 miljoonan euron rahoituksella.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.78 lisäyksenä 5 000 000 euroa valtatien 4 tieosuuden Kirri—Äänekoski (Hirvaskangas) parannustyön aloittamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Lauri Oinonen /kesk
  • Anne Kalmari /kesk
  • Reijo Laitinen /sd
  • Aila Paloniemi /kesk
  • Susanna Huovinen /sd
  • Tuula Peltonen /sd
  • Matti Kangas /vas

​​​​