TALOUSARVIOALOITE 26/2009 vp

TAA 26/2009 vp - Paavo Arhinmäki /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen taiteen perusopetukseen

Eduskunnalle

Taiteen perusopetus on koulun ulkopuolista ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua taidekasvatusta. Taiteen perusopetusta annetaan mm. musiikkioppilaitoksissa, kuvataidekouluissa, tanssioppilaitoksissa, käsityökouluissa ja muissa oppilaitoksissa.

Opetustuntikohtaisen valtionosuuden piirissä on 87 musiikkioppilaitosta ja vuoden 2009 alusta 41 muun taiteenalan oppilaitosta (arkkitehtuuri, kuvataide, käsityö, tanssi, teatteritaide, sanataide ja sirkustaide).

Opetusministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2007—2012 sanotaan: "Huolehditaan taiteen perusopetuksen saatavuudesta ja monipuolisuudesta lisäämällä opetustuntikohtaista valtionosuutta eri taiteenaloilla."

Valtionvarainministeriön vuoden 2010 talousarvioesityksessä onkin tehty lisäys musiikin perusopetuksen opetustuntikohtaiseen valtionosuuteen 144 000 tuntia/5 700 000 euroa. Tämä on positiivista, mutta muiden taiteenalojen taiteen perusopetuksen määrärahoissa lisäystä ei kuitenkaan ole.

Talousarvioesityksen mukaan taiteen perusopetuksen opetustuntikohtainen valtionosuus (yhteensä 71,3 milj. euroa) jakaantuisi vuonna 2010 seuraavasti: musiikin perusopetus 1 653 000 tuntia/63,5 milj. euroa ja muut taiteenalat yhteensä 140 800 tuntia/4 milj. euroa. Tässä on selkeä epäsuhta.

Talousarviossa tuleekin huomioida myös muiden taiteenalojen perusopetuksen ja oppilaitosten kehittäminen. Määrärahan lisääminen niin, että kaikkien taiteenalojen lisäystarve otetaan huomioon, mahdollistaisi mm. opetustuntikohtaisen valtionosuuden piirissä olevien kaikkien taiteenalojen tuntimäärän lisäämisen ja uusien koulujen pääsyn valtionosuuden piiriin. Lisäksi taattaisi myös pienten paikkakuntien lasten ja nuorten tasavertainen mahdollisuus saada taiteen perusopetusta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.10.30 lisäyksenä 10 500 000 euroa taiteen perusopetukseen ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että määrärahasta osoitetaan 9 800 000 opetustuntikohtaiseen valtionosuuteen ja 700 000 harkinnanvaraiseen valtionavustukseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Paavo Arhinmäki /vas
  • Minna Sirnö /vas

​​​​