TALOUSARVIOALOITE 271/2009 vp

TAA 271/2009 vp - Elsi Katainen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen perustienpitoon

Eduskunnalle

Talousarvioesityksessä esitetään perustienpitoon 536 miljoonan euron määrärahaa, missä on 5 miljoonaa euroa lisäystä kuluvan vuoden varsinaiseen määrärahaan verrattuna. Kyseinen määräraha on jo useiden vuosien aikana vähentynyt eikä vastaa teiden kunnostustarvetta. Määrärahatarve on 630 miljoonaa euroa, ja lisärahoituksesta pääosa tulee kohdistaa alueellisiin pääosin maankäytön laajentumisesta aiheutuviin investointitarpeisiin ja liikenneturvallisuuden edistämiseen sekä jossain määrin teiden ja siltojen perusparantamiseen.

Puuhuollon turvaamiseen osoitetaan lähivuosina merkittävä summa, tosin osa tulee korvamerkittynä muusta perustienpidosta. Puuhuollon rahoituksella voidaan nyt korjata akuutit kelirikkokohteet alemmalla tieverkolla. Kyseessä ovat kuitenkin pääosin rakentamattomat tiet, joilla uusia korjausta vaativia kohtia tulee ilmenemään jatkuvasti. Puutullien vaikuttaessa täysimääräisesti puuhuollon kuljetukset tulevat lisääntymään hakkuiden lisääntymisen myötä. Myös kuljetussuunnat muuttuvat. Tämän seurauksena tiestön rasitus kasvaa nopeammin, koska kuljetuksia joudutaan ajoittamaan aikaisempaa enemmän myös kantavuuden kannalta epäedullisiin vuodenaikoihin. Korjaustarve kasvaa nopeammin, mikä on otettava huomioon rahoitustarvetta arvioitaessa. Samoin arviossa tulee huomioida kustannusten jatkuva nousu, joka syö vähäiset rahoitustason korotukset. Lisärahoitus tuleekin osoittaa aitona lisäyksenä.

Puuhuolto käyttää koko tieverkkoa alimman asteen teistä valtateihin saakka. Puuhuoltoon osoitettu, Itä-Suomen tiestöön kohdistuva rahoitus ei riitä sellaisten seutu-, kanta- ja valtatietasoisten päällystettyjen teiden parantamiseen, jotka kuitenkin kaipaavat parantamista palvellakseen edes tyydyttävästi puuhuoltoa.

Itä-Suomessa kelirikkouhan alaisten teiden ja kelirikkorajoitusten määrä on vielä erityinen ongelma, kun tiestön tulisi mahdollistaa sekä teollisuuden että maatilojen ja myös matkailun ympärivuotiset kuljetukset. Perustienpidossa on myös noussut esille tarve liikenneturvallisuuden parantamiseen rakentamalla muun muassa taajamien kevyen liikenteen väyliä ja huolehtimalla riittävästä liukkaudentorjunnasta. Esitetty määräraha ei ole tarpeeseen nähden riittävä, vaan se päinvastoin johtaa tiestön kunnon heikkenemiseen entisestään.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 50 000 000 euroa perustienpidon rahoitukseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Elsi Katainen /kesk
  • Pentti Oinonen /ps
  • Erkki Virtanen /vas
  • Markku Rossi /kesk
  • Kari Kärkkäinen /kd
  • Tuula Väätäinen /sd
  • Kari Rajamäki /sd
  • Hannakaisa Heikkinen /kesk

​​​​