TALOUSARVIOALOITE 324/2009 vp

TAA 324/2009 vp - Esko Kiviranta /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen

Eduskunnalle

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden määrä on kääntynyt viime vuosina selvään nousuun, mikä on pitänyt yksityismetsätalouden työllisyyttä korkealla tasolla. Metsänparannustöissä on korostunut 2000-luvulla erityisesti nuoren metsän hoito.

Metsätalouden kannalta on tärkeää, että valtion talousarviossa varataan tarvetta vastaava määräraha metsänparannustöihin. Arviomääräraha puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen on talousarvioesityksessä 70 780 000 euroa.

On mahdollista, että metsänparannustyöt joudutaan keskeyttämään nuoren metsän hoitotöiden toteuttamisen kannalta parhaaseen aikaan loka-marraskuussa, jos arviomääräraha jää eduskuntakäsittelyssä talousarvioesityksen mukaiselle tasolle. On syytä myös muistaa, että metsänparannustöiden rahoituksesta valtion tuki kattaa vain osan. Suurin osa metsänparannustöihin käytettävästä rahasta tulee metsänomistajien omista varoista. Lisäämällä metsänparannusvaroja valtio tukee metsäalan työllisyyttä ja maaseudun elinvoimaisuutta.

Nuoren metsän hoitotöiden oikea-aikainen suorittaminen on varmistettava, minkä vuoksi lisämäärärahan myöntäminen metsänparannustöihin on välttämätöntä. Tällöin ei myöskään tarvitse turvautua lisätalousarviorahoitukseen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  30.60.44 lisäyksenä 9 000 000 euroa puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esko Kiviranta /kesk

​​​​