TALOUSARVIOALOITE 326/2009 vp

TAA 326/2009 vp - Esko Kiviranta /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 8 parantamiseen välillä Turku—Pori

Eduskunnalle

Tiehankkeista Varsinais-Suomen kärkihanke on valtatien 8 yhteysväli Turku—Pori. Hankkeen toteutussuunnittelu on parhaillaan käynnissä. Valtatien sujuvuuden lisäämisellä vähennetään päivittäisen työmatkaliikenteen ruuhkia ja parannetaan elinkeinoelämän kuljetusvarmuutta, kuljetusten tehokkuutta sekä matka-aikojen ennustettavuutta.

Valtatie 8 yhdistää Lounais-Suomen jatkuvasti kehittyvät satamat toisiinsa mahdollistaen satamien välisen työnjaon. Turun ja Porin välillä ei ole suoraa rautatieyhteyttä, joten valtatie 8 on tärkein tavaraliikenteen väylä ja se palvelee välillisesti myös Naantalin ja Uudenkaupungin satamia.

Yhteysvälihankkeen avulla valtatien 8 ja siihen liittyvän muun tie- ja katuverkon liikenneturvallisuus paranee. Paikoitellen tien kapeus sekä tiheässä olevat tasoliittymät yhdessä suurten liikennemäärien kanssa heikentävät liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Yhteysvälihankkeella vähennetään yhdyskuntien vedenhankinnalle tärkeiden pohjavesialueiden likaantumisriskiä. Myös asutuksen meluhaitat pienenevät.

Hallituksen liikennepoliittisessa selonteossa valtatien 8 yhteysvälihanke Turku—Pori on merkitty vuoden 2011 jälkeen aloitettaviin hankkeisiin. Yhteysvälihanke koostuu useista eri toimenpiteistä, joista kustannusarvioltaan 7 milj. euron keskikaiteellisella ohituskaistaparilla Nousiainen—Kurjenmäki on välitön toteutusvalmius. Koko yhteysvälin parantaminen tulee aloittaa vuonna 2011.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 7 000 000 euroa valtatien 8 osan Nousiainen—Kurjenmäki ohituskaistaparin rakentamiseen välillä Turku—Pori.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Esko Kiviranta /kesk
 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Katja Taimela /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Jouko Laxell /kok
 • Ilkka Kantola /sd
 • Annika Lapintie /vas

​​​​