TALOUSARVIOALOITE  341/2009 vp

TAA 341/2009 vp - Juha Korkeaoja /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maaseutuneuvonnan rahoittamiseen

Eduskunnalle

Valtion vuoden 2010 talousarvioesityksessä maaseudun elinkeinojen neuvontaan on esitetty 9 668 000 euroa, mikä on merkittävästi vähemmän kuin vuonna 2009. Tämä määräraha kohdistuu pääosin neuvontaan, jota tekevät suomen- ja ruotsinkieliset ProAgria-keskukset sekä erikoisneuvontajärjestöt. Neuvontajärjestöt ovat yhteistyössä maaseudun muiden toimijoiden kanssa edistäneet elinkeinotoiminnan kehitystä ja yritystoiminnan monipuolistumista maaseudulla. ProAgria-keskusten palveluista ovat hyötyneet vuosittain yli 30 000 tilaa ja 3 000 maaseutuyritystä. Suomessa tuotetusta maidosta 80 prosenttia on neuvonnan vaikutuksen piirissä, viljelysuunnitelmat kattavat vuosittain 250 000—400 000 hehtaaria. Lisäksi valtaosa mm. EU-tukineuvonnasta toteutuu neuvontajärjestöjen kautta.

Järjestöt pitävät tärkeänä, että valtionapu säilyisi vähintään vuoden 2009 tasolla. Henkilöstömäärä on pelkästään suomenkielisten ProAgria-keskusten neuvonnan puolella vähentynyt vuosina 2000—2009 noin 275 htv. ProAgria-keskukset ovat kuitenkin säilyttäneet palvelujen kattavuuden koko maassa sekä panostaneet neuvonnan tehokkuuteen mm. ottamalla käyttöön osaamiskeskuskäytäntöjä sekä parantamalla neuvojien liikkuvuutta internetissä olevan asiantuntijahaun kautta. Vuonna 2010 keskukset tulevat tiivistämään edelleen toimintaansa ja osittain myös uudistamaan organisaatiotaan tavoitteena tehostaa vielä toimintaansa sekä parantaa palvelutasoaan.

Valtion rahoituksen leikkausta on korvattu hankerahoituksella ja palvelujen hintaa nostamalla erityisesti viime vuosien aikana. Nyt suunniteltua budjettileikkausta ja yleistä kustannusten nousua ei voida viedä palvelujen hintaan täysimääräisinä, kun otetaan huomioon maatiloille kohdistuva muu kustannusten nousu sekä tuotteiden hintaan kohdistuvat alenemispaineet. Myös hankkeiden hidas käynnistyminen vaikeuttaa leikkauksen kompensoimista hankerahoituksella. Tämä näkyi mm. vuonna 2008 järjestöjen erittäin heikkona taloudellisena tuloksena. Maatalouden kilpailukyky joutuu tulevina vuosina kovalle koetukselle, ja mm. markkinoilta saatavan tuotteiden hinnan voidaan olettaa laskevan nykytasosta.

Varmistaakseen maataloustuotannon kilpailukyvyn Suomessa ProAgria-keskukset ovat yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa käynnistäneet Plus 20 -ohjelman, jonka tavoitteena on parantaa maatilojen toiminnan tehokkuutta 20 prosenttia vuoteen 2012 mennessä. Tähän työhön tarvitaan resursseja. Myös tällä hetkellä pienet mutta kasvavat tuotannon alat tarvitsevat kehittyäkseen neuvontaa. Tällaisia aloja ovat mm. hevos- ja lammastalous, ja molempien alojen neuvonnan ylläpitäminen on nähtävä tärkeänä. Keskeisenä lähtökohtana on oltava tuotantoon liittyvien suunnitelmien ja käytännön töiden helppous myös tilatasolla.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  30.10.50 lisäyksenä 1 800 000 euroa neuvontajärjestöille maaseutuneuvonnan rahoittamiseen siten, että määrärahasta osoitetaan 100 000 euroa ProAgria Keskusten Liitolle hevostalouden kehittämiseen, 200 000 euroa lammastalouden kehittämiseen sekä 1 000 000 neuvontajärjestöjen yhteistyön tiivistämiseen ja uudelleen organisoitumiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Juha Korkeaoja /kesk
  • Klaus Pentti /kesk
  • Katri Komi /kesk

​​​​