TALOUSARVIOALOITE 345/2009 vp

TAA 345/2009 vp - Valto Koski /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 12 parantamiseen tieosuudella Lahti—Kausala

Eduskunnalle

Valtatie 12 Lahdesta Kouvolaan on yksi vilkkaimmin raskaalla liikenteellä liikennöidyistä väylistä Suomessa, ja se tarjoaa vaihtoehdon pääkaupunkiseudun kautta kulkevalle E18-tielle. Valtatie 12 on tärkeä yhteys suomalaiselle perusteollisuudelle, kuten metsäteollisuudelle, erilaiselle valmistusteollisuudelle, elintarviketeollisuudelle sekä rakennusteollisuudelle. Tien merkitys ei riipu minkään yksittäisen toimialan kehittymisestä.

Suomalaisten yritysten Venäjän vienti on kasvanut ja tulee kasvamaan edelleen nopeasti lähivuosina. On arveltu, että kasvu olisi jopa 10 % vuodessa. Viennin kasvu näkyy kuljetusmäärien kasvuna. Arvotavaran vienti kasvaa nopeimmin. Vaihteluille herkän transitoliikenteen osuus Suomen ja Venäjän välisestä liikenteestä on vain 25 %. Tie palvelee ensisijaisesti suomalaisten yritysten tarpeita. Raskas liikenne tiejaksolla kasvaa poikkeuksellisen nopeasti, kasvu on ollut jopa 37 % viidessä vuodessa. Raskaan liikenteen osuus on yli 20 % kokonaisliikenteestä.

Kouvolan alueelle on keskittynyt Venäjän ja Kaukoidän suuntien logistiikkapalvelutoiminta useilla sektoreilla. Tämä keskittää vientikuljetusten virtoja entistä enemmän valtatielle 12. Pietarin alue voidaan tulevaisuudessa toiminnallisesti kytkeä Suomen logistiikkaklusteriin, mikäli infrastruktuuri ja palvelut säilyvät korkeatasoisina. Elinkeinoelämän näkökulmasta valtatietä 12 tulisi parantaa erityisesti sen häiriöherkkyyden vähentämiseksi. Nykyisin tien keskeinen ongelma on heikko liikenneturvallisuus, ja tie kuuluu kuolematiheydeltään valtateiden vaarallisimpaan viidennekseen. Vuosina 2001—2005 koko yhteysvälillä tapahtui 63 henkilövahinko-onnettomuutta, joissa kuoli 5 ihmistä. Pääosa kuolemaan johtaneista onnettomuuksista oli kohtaamisonnettomuuksia.

Tiejakson liikennemäärät (KVL 2005) ovat suurimmillaan Lahden ja Nastolan välillä, 12 500 ajoneuvoa/vrk. Nastolan ja Kouvolan välillä liikennemäärä on 6 900—8 600 ajoneuvoa/vrk. Raskaan liikenteen osuus on 12—23 %.

Välin länsiosa Lahdesta valtatieltä 4 Uuteenkylään asti (17 km) on leväekaistaista moottoriliikennetietä. Kouvolan päässä Tillolasta Kelttiin on noin 10 kilometriä leveäpientareista sekaliikennettä. Jakson keskivaiheilla välillä Uusikylä—Tillola on noin 25 kilometriä pitkä osuus hyvin kapeaa ja huonokuntoista tieosuutta. Ohittamismahdollisuudet ovat vähäiset ja etenkin raskas liikenne aiheuttaa tämän takia jonoutumista. Tiestandardin vaihelu on liian suuri melko tasaisesta liikennekuormituksesta huolimatta. Kausalassa tie kulkee taajamarakenteessa. Nopeusrajoitukset vaihtelevat paljon, ja rajoitusta 60 km/h on yli 5 km:n matkalla.

Pohjaveden suojaustarvetta on Villähteellä, Uudessakylässä ja Kausalassa. Eniten liienteen meluhaittoja asutukselle on Villähteellä ja Kausalassa.

Hankkeen vaikutukset

Liikenneturvallisuus paranee merkittävästi, vakavat kohtaamisonnettomuudet estävän keskikaiteen ansiosta. Henkilövahingot vähenevät noin kolmanneksella ja liikennekuolemat puolella nykyisestä. Liikenteen toimivuus ja sujuvuus paranevat lisäkaistojen ja eritasoliittymien ansiosta. Koko yhteysvälistä muodostuu standartiltaan ja palvelutasoltaan yhtenäinen. Kevyen liikenteen ja paikallisen liikenteen turvallisuus paranee väylillä ja rinnakkaisteillä. Liikenteen haitat (turvattomuus, melu, estevaikutus) vähenevät erityisesti Kausalassa.

Suunnitteluvalmiuden puolesta koko hankkeen toteuttaminen on aloitettavissa vuonna 2009, osa olisi ollut jo sitä ennen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.78 lisäyksenä 95 000 000 euroa valtatien 12 parantamiseen tieosuudella Lahti—Kausala.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Valto Koski /sd
  • Jouko Skinnari /sd
  • Sari Palm /kd

​​​​