TALOUSARVIOALOITE 361/2009 vp

TAA 361/2009 vp - Miapetra Kumpula-Natri /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Suomen Kuluttajaliitto ry:n toiminnan turvaamiseen

Eduskunnalle

Kuluttajajärjestöjen asema on erittäin tärkeä nykyisin, sillä kuluttajien toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti yhä haasteellisemmaksi puolueettoman tiedonsaannin kannalta. Kuluttajille täytyy turvata riittävä tietopohja ja kyky toimia muuttuvilla markkinoilla. Päämääränä on aktiivinen, osaava ja vastuullinen kuluttaja, joka vaikuttaa yhteiskunnassa. Vuoden 2010 talousarvioesityksessä kuluttajajärjestöjen resursseja ollaan kuitenkin leikkaamassa 150 000 eurolla.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on jo muutamana vuonna korjannut budjettikäsittelyn yhteydessä tämän leikkauksen — määrärahat ovat eduskuntakäsittelyssä nousseet 673 000 eurosta 823 000 euroon. Vuoden 2010 talousarviosta eteenpäin hallituksella on kuitenkin aie laskea valtionapu jälleen 673 000 euroon.

Resurssien niukkuus heikentää kansalaisten oikeusturvaa ja asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan. Kuluttajajärjestöjen tehtävien asianmukainen hoitaminen edellyttää jatkossa sitä, että toimintaa arvioidaan niin organisaation kehittämistarpeiden kuin tarvittavien voimavarojenkin kannalta.

Kuluttajaliike tarvitsee valtion tukea niin, että kuluttajien järjestötoiminnalla on riittävät edellytykset toimia kansallisesti ja kansainvälisesti. Markkinoilla esiintyvien epäkohtien poistaminen vaatii nopeasti ja vahvasti reagoivaa kuluttajaa ja kuluttajaliikettä viranomaistoiminnan rinnalle. Vapaaehtoinen kuluttajien järjestötoiminta tarvitsee taloudellisesti riittävät edellytykset vastatakseen tehokkaasti myös tulevaisuuden haasteisiin yhä laajemmassa kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Suomen Kuluttajaliitto ry on kuluttajien etua valvova kansalaisjärjestö. Liitto neuvoo ja palvelee kuluttajia oikeudellisissa ja taloudellisissa asioissa sekä elintarvikkeita, ravitsemusta, terveyttä, turvallisuutta ja ympäristöä koskevissa kysymyksissä. Liitto antaa myös kuluttajaneuvontaa ja neuvoo asumisasioissa. Kuluttajaliitto korostaa eettisyyttä ja kestäviä valintoja sekä edistää reilua kauppaa. Liitto julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Nappo-lehteä (entinen Kuluttajauutiset). Suomen Kuluttajaliitto kokoaa kuluttaja-asemastaan kiinnostuneet ihmiset toimimaan etujensa puolesta vapaan kansalaistoiminnan keinoin. Liiton jäseniä ovat 66 paikallista kuluttajayhdistystä eri puolilla Suomea. Jäseniksi on liittynyt myös yksitoista valtakunnallista järjestöä ja noin kolmesataa yksityishenkilöä, jotka ovat liittyneet ns. suorajäseniksi.

Kaiken kaikkiaan liiton voimavarat suhteessa tehtävien määrään ja vaativuuteen ovat riittämättömät. Järjestöllä ei ole ollut taloudellisia mahdollisuuksia palkata riittävää määrää kokopäiväisiä asiantuntijoita. Kuluttajan oikeutta, taloutta, elintarvikkeita ja ravitsemusta, terveyttä, turvallisuutta, ympäristöä ja eettisiä kysymyksiä koskevat asiat on jouduttu hoitamaan osa-aikaisen ja osittain tilapäisen henkilöstön turvin, osittain myös työllistämisvaroin. Tiedotustoimintaan, Euroopan unionin ja kansainvälisten asioiden hoitoon sekä järjestötoiminnan tarpeisiin kaivattaisiin myös erityisosaamista.

Liiton valtionapu on jäänyt 1990-luvun puolivälin tasolle aikaan, jolloin Suomi ei vielä ollut Euroopan unionin jäsenmaa. Suurin ongelma on se, että Kuluttajaliitto ei pysty palkkaamaan riittävästi asiantuntevaa henkilöstöä pysyviin työsuhteisiin. Pois jäävien henkilöiden tilalle ei ole voitu ottaa uusia. Monet elinkeinoelämän käyttämät rahoituskanavat ovat Kuluttajaliitolta pois suljetut. Kuluttajien toimintaympäristö sitä vastoin muuttuu yhä haasteellisemmaksi tasa-arvoisen oikeusturvan ja puolueettoman tiedonsaannin kannalta. Jotta suomalainen kuluttajaliike pysyisi hengissä, tarvitaan merkittävää Kuluttajaliiton toimintapohjan laajennusta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  32.40.50 lisäyksenä 150 000 euroa Suomen Kuluttajaliitto ry:n toiminnan turvaamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Miapetra Kumpula-Natri /sd

​​​​