TALOUSARVIOALOITE 392/2009 vp

TAA 392/2009 vp - Merja Kyllönen /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen yli 65-vuotiaiden vaikeavammaisten ja monisairaiden kuntoutukseen

Eduskunnalle

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössä (StVM 8/2005) laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista (HE 3/2005 vp), laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista 566/2005) valiokunta kiinnitti huomiota yli 65-vuotiaiden vaikeavammaisten kuntoutukseen. Vaikeavammaisen oikeus Kansaneläkelaitoksen kuntoutukseen päättyy hänen täyttäessään 65 vuotta, jolloin vastuu kuntoutuksesta siirtyy kunnan terveystoimelle. Yli 65-vuotiaille vaikeavammaisille Kansaneläkelaitos voi myöntää lääkinnällistä kuntoutusta harkinnanvaraisena kuntoutuksena.

Sosiaali- ja terveysministeriö on esimerkiksi vuonna 2003 tehdyllä kyselyllä selvittänyt yli 65-vuotiaiden kuntoutuksen toteutumista. Selvitys osoitti, että terveyskeskukset huolehtivat kuntoutuksesta käytettävissä olevien resurssien mukaan, mutta kuntoutussuunnitelma tarkistetaan ja kuntoutustarve arvioidaan usein uudelleen. Useimpien vaikeavammaisten kohdalla vastuun siirtyminen Kansaneläkelaitokselta kunnille on merkinnyt joko kuntoutuksen määrän tai laadun laskua siitä huolimatta, että kuntoutustarve sinänsä ei ole muuttunut.

Kansaneläkelaitoksen järjestämisvelvoitteen laajentaminen merkitsisi sairasvakuutusmenojen hienoista nousua, mutta vastaavasti kuntien taloudellinen rasitus vähentyisi. Vaikeavammaisten kuntoutuksen huono tilanne kunnissa johtaa usein epätarkoituksenmukaiseen lopputulokseen, koska kuntoutuksen puuttuessa tai sen laadun ja määrän heikentyessä vaikeavammaiset joutuvat ennen pitkää kalliiseen laitoshoitoon ja menettävät mahdollisuutensa selviytyä arjesta omin neuvoin tuettuna. Määrärahaesitykseen liittyy syksyllä annettava lakialoite laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista muuttamiseksi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.30.60 lisäyksenä 5 000 000 euroa yli 65-vuotiaiden vaikeavammaisten ja monisairaiden kuntoutukseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Merja Kyllönen /vas
  • Raimo Piirainen /sd
  • Minna Sirnö /vas
  • Timo V. Korhonen /kesk

​​​​