TALOUSARVIOALOITE 393/2009 vp

TAA 393/2009 vp - Merja Kyllönen /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen sotainvalidien kuntoutukseen ja hautausavustuksiin

Eduskunnalle

Maamme noin 12 000 sotainvalidin keski-ikä on jo 86 vuotta. Ikääntymisen seurauksena lievävammaisetkin sotainvalidit tarvitsevat apua selviytyäkseen kotona. Voimassa olevassa lainsäädännössä asetetut haitta-asteen prosenttirajat jättävät kuitenkin heidät valtion korvaamien palveluiden ulkopuolelle. Sotilasvammalain perusteella suoritetaan 20—100 prosentin haitta-asteen sotainvalidien jälkeen valtion varoista hautausapua. Lievävammaisten 10—15 prosentin haitta-asteen sotainvalidien rajaamista tämän korvausmuodon ulkopuolelle on pidetty perusteettomana ja epäoikeudenmukaisena. Sotainvalidit ovat pyrkineet itse auttamaan erityisesti varattomia leskiä siten, että monet Sotainvalidien Veljesliiton jäsenyhdistykset ovat maksaneet keräysvaroista osan lievävammaisten sotainvalidien hautauskuluista. Jatkossa tällaisen avun suorittaminen tulee kuitenkin vaikeutumaan. Oikeudenmukaista olisi suorittaa hautausapu valtion varoista kaikkien vähintään 10 prosentin haitta-asteen sotainvalidien jälkeen. Tämä helpottaisi myös korvausasioita hoitavan Valtiokonttorin työtä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.50.51 lisäyksenä 1 000 000 euroa sotainvalidien kuntoutukseen ja hautausavustuksiin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Merja Kyllönen /vas
  • Minna Sirnö /vas

​​​​