TALOUSARVIOALOITE 411/2009 vp

TAA 411/2009 vp - Kari Kärkkäinen /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen metsäkeskusten neuvontaresurssien lisäämiseen

Eduskunnalle

Suomen metsiin kohdistuu monia käyttöpaineita. Hallitusohjelmassa esitetään hakkuumäärien ja puun energiakäytön merkittävää lisäämistä. Puun tuonnin vaikeutuminen Venäjältä lisää hakkuita Suomessa.

Suomen metsävarat ovat suurimmillaan toisen maailmansodan jälkeen. Vuotuinen kasvu on lähes 100 milj. kuutiota, runkopuuta on 2,2 miljardia kuutiometriä. Metsäkeskukset ja Tapio ovat valmistaneet toimia, joilla tuettaisiin hallituksen ohjelman tavoitetta lisätä kotimaisen puun käyttöä 10—15 milj. kuutiometrillä.

Kotimaisen puun vuotuisen käytön lisääminen edellyttää metsäkeskusten resurssien vahvistamista 50 henkilötyövuodella. Suomessa on tiloja, joilla ei ole vuosiin havaintoja hakkuista. Neuvonnassa käytetään erityisesti hakkuu- ja hoitotiedotetta sekä henkilökohtaisia yhteydenottoja resurssien puitteissa. Hakkuu- ja hoitotiedote on uusi tapa lisätä merkittävästi metsäkeskuksen hallussa olevan metsävaratiedon käyttöä. Metsäkeskuksen ABC-neuvontatuotteet on tarkoitus ottaa nykyistä laajempaan käyttöön. Tuotteet ovat pääosin valmiita, mutta rajoitetussa käytössä.

Metsäkeskusten kokoamissa alueellisissa metsäohjelmissa on ainespuun hakkuukertymän tavoitteeksi 2006—2010 asetettu 64,1 milj. kuutiota vuodessa. Vuosina 2002—2006 on hakattu vuosittain noin 56 milj. kuutiota ainespuuta. Suurin kestävä hakkuukertymä 2006—2015 on Metlan laskelmien mukaan 72 milj. kuutiota vuodessa. Hakkuumääriä voidaan kestävästi nostaa noin 16 milj. kuutiota vuodessa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  30.60.42 lisäyksenä 2 000 000 euroa metsäkeskusten neuvontaresurssien lisäämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Kari Kärkkäinen /kd

​​​​