TALOUSARVIOALOITE 564/2009 vp

TAA 564/2009 vp - Hannes Manninen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen laajakaistan runkoverkon rakentamiseksi Utsjoelle kiinteällä valokuidulla

Eduskunnalle

Utsjoen kunta on Suomen mantereella ainoa kunta, jonka keskukseen ei ole rakennettu valokuituyhteyttä. Kuntakeskus ja kaikki merkittävät kylät ovat tällä hetkellä varmistamattoman linkkitekniikkaan perustuvan 30 Mbit/s:n laajakaistayhteyden varassa. Se ei riitä turvaamaan tarvittavassa määrin kuvayhteyksiä esimerkiksi terveyskeskuksen ja keskussairaalan välillä. Valtioneuvoston 4.12.2008 tekemän periaatepäätöksen mukaisesti 99 prosentilla vakinaisista talouksista pitäisi olla 100 megabitin yhteydet kahden kilometrin etäisyydelle. Näin ollen Utsjoen laajakaistapalvelut eivät vastaa millään mittarilla mitattuna nykyaikaa.

Utsjoen kunta on maamme ainoa saamelaisenemmistöinen kunta. Myös siksi on erittäin tärkeää, että sen asukkaita kohdellaan tasavertaisesti muun maan kanssa. Perustuslaissa taattu oikeus kehittää ja velvollisuus edistää saamen kieltä ja kulttuuria velvoittaa erityisesti siihen.

Utsjoen kunta on taloudellisilta voimavaroiltaan heikko. Siksi on mahdotonta velvoittaa kuntaa osallistumaan runkoverkon rakentamiseen, koska se on tiettävästi toteutunut kaikkialla muualla markkinaehtoisesti. Sen sijaan muuhun rakentamiseen kunta osallistuu lain puitteissa ja voimavarojensa mukaan. Tämän vuoksi ja turvallisuussyistä on välttämätöntä, että vuoden 2010 talousarvioon otetaan erillinen avustusmääräraha liikenne- ja viestintäministeriön käytettäväksi valokaapelin runkoyhteyden rakentamiseksi siten, ettei Utsjoen kunnan tarvitse osallistua kustannuksiin.

Nykyisellään laajakaista tulee Kaamaseen, josta on 95 kilometriä kuntakeskukseen. Huoltovarmuuden kannalta on tarkoituksenmukaista ja järkevää rakentaa yhteys Kaamanen—Karigasniemi—Utsjoki kk kiertotien kautta. Kokonaiskustannukset ovat 1—2 miljoonaa euroa vaihtoehdosta ja maastosta riippuen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.40.50 lisäyksenä 200 000 euroa ja lisää momentin perusteluihin, että määrärahaa saa käyttää Utsjoen kuntakeskukseen tulevan kiinteän valokuiturunkoyhteyden rakentamisen turvaamiseksi ilman Utsjoen kunnan maksuosuutta.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Hannes Manninen /kesk
  • Janne Seurujärvi /kesk
  • Ulla Karvo /kok

​​​​