TALOUSARVIOALOITE 618/2009 vp

TAA 618/2009 vp - Tuija Nurmi /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Löytäneen maantien 15059 säilyttämiseen Hämeen tiepiirissä

Eduskunnalle

Löytäneen maantie 15059 on tiehallinnolle päättyvä tie. Todellisuudessa Löytäneen maantie kokoaa huomattavan alemmanasteisen tieverkoston liikenteen johtaakseen sen suuremmille pääväylille, kuten valtatielle 5. Se on kokoava maantie. Tien asiointiliikenne ei ole vähentynyt, sillä vaikutuspiiri on suosittua kesämökkialuetta ja sieltä on helppo käydä töissä Heinolan keskustassa. Löytäneen maantietä ei pidä lakkauttaa.

Löytäneentien liikennevirroista kansantaloudelle ja paikallistaloudelle merkittävintä on metsätalouden ajo. Tässä metsätaloudella tarkoitetaan kaikkea metsässä tapahtuvaa taloudellista tai virkistyksellistä liikennöintiä, ei yksin puutavaran kuljetusta, joka tonnimääräiseltä suoritteelta on vaikuttavinta. Tien elinkaaren aikana on erilaisia nousu- ja laskusuhdanteita, eikä tietä perusteta yhtä kvartaalia varten.

Valtiovalta haluaa asutun maaseudun

Yksityisteiden merkitystä kansantaloudelle korostaa Kansallinen metsäohjelma 2015, jonka mukaan puunkorjuumäärät kasvavat 20 prosenttia. Tämä tulee näkymään Löytäneentielläkin ja sinne johtavilla sivuteillä.

Hallituksen Työn, yrittämisen ja työelämän -politiikkaohjelman päätavoitteita on huolehtia kansalaisten työpanoksen mahdollisimman täysimääräisestä käytöstä, työn tuottavuuden ja työelämän laadun oleellisesta parantumisesta työpaikoilla sekä yrittäjyys- ja yritysten kasvuhalukkuuden kohenemisesta. Tämä vaatii, että yritystoiminnan harjoittamisen edellytykset ovat hyvässä kunnossa, myös maaseudulla.

Maaseudun asuttuna, elävänä ja yrittäjäinnovatiivisena pitäminen vaatii hyviä ja toimivia autoteitä. Kaikki toiminta ei voi eikä tule asettumaan suoraan asvalttitien varteen, tarvitaan alemmanasteista kunnossapidettyä tieverkostoa myös kohteissa, joista ei suoranaisesti voi ajaa "valtion sorasarkaa" läpi. Maaseudulla auton merkitys ihmisen elinmahdollisuuksiin on nykypäivänä suuri. Tässä yhteydessä autolla tarkoitetaan mm. henkilö-, paketti- ja kuorma-autoa.

Maaseudun yrittäjyys ei ole enää vain maanviljelyä, maaseudullakin kannustetaan palvelualan ja nuorten yrittäjyyteen. Sitä voisi olla aiempaa enemmän esimerkiksi energiapuunkorjuu, vanhusten kotihoivapalvelut, mökkitalkkarointi tai metsästysmatkailu, kaikki toimivaa ja turvallista tieverkostoa vaativia.

Ministeri Vehviläinen on todennut tietävänsä pohjoiskarjalaisena, mitä kunnollinen tie merkitsee maaseudun asujalle. Eikä vain suuret päätiet. Sujuva arki vaatii toimivat yhteydet ja kunnossa olevat tiet. Elinkeinoelämän toimivuus ja kilpailukyky riippuvat suurelta osaltaan liikenneyhteyksistä ja toimivasta logistiikasta. Tiestö ja hyvät liikenneyhteydet vaikuttavat merkittävästi toimintamahdollisuuksiin ja elinvoimaisuuteen myös Heinolan takamailla.

Yksityisteiden kunto heikkenee, kun ammattiosaaminen puutuu

Tiehallinnon perustienpito Löytäneen maantiellä on sitä arkista tienpitoa, joka turvaa ympärivuotisen liikkumisen. Perustienpidon avulla tie pysyy kunnossa myös pitkällä tähtäyksellä. Ministerin mielestä perustienpito on osa suomalaisen perusturvaa, oletettavasti löytäneläistenkin.

Nyt on jo nähty yksityistien kohtalo, kun tiekunnissa ei osata, tiedetä tai jakseta huolehtia perustienpidosta. Sateisina vuosina, esim. 2008, on vaarantunut teollisuuden puuhuolto kesäkautenakin. Löytäneentien kohdalla on ilmeinen vaara kokoojatien rapautumisesta lakkauttamisen mukana. Samalla aluetaloudessa metsätalouden ajot, virkistysajot ja ennen muuta ympärivuotinen vakituisten asukkaiden liikennöinti muuttuu liikenneturvattomaksi.

Paikallisen kokoojatien, kuten Löytäneen maantie, lakkauttaminen ei pitäisi olla edes vaihtoehto. Tien ajettavuus ja ajoturvallisuus nykyisillä liikennemäärillä, puhumattakaan kun tavoitellaan lisäystä, vaarantuu tarpeettomasti saavutettavaan säästöön verrattuna. Vakituisen asutuksen jokapäiväinen elämä hankaloituu tien ajokelpoisuuden huonontuessa. Miten entistä suuremmat hakkuumäärät saadaan järkevästi tehtaalle, kun tukkiautokelpoinen tie etääntyy metsästä edelleen?

Löytäneen maantien lakkauttaminen on peruttava

Löytäneen maantien 15059 lakkauttaminen on peruttava, sillä se on merkittävä paikallistalouden kokoojatie. Itä-Hämettä ei saa kurittaa eteläsuomalaisen sijaintinsa takia ikään kuin kaikki Löytänellä asuisivat asvalttitien varressa.

On ensin laajemmin selvitettävä vaihtoehtoja paikallistaloudelle merkittävien kokoojateiden perustienpidon turvaamiseksi, ennen kategorisia lakkauttamisia. Ei ole loogista viedä ensin toimintaedellytyksiä ja sitten kannustaa lisäämään maaseudun yrittäjyyttä, hakkuita ja virkistyskäyttöä. Voiko asiaa tarkastella Löytänellä maaseutukokonaisuutena, tiet, ihmiset, metsät yhdessä, vaikka TEM:n johdolla?

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.50 lisäyksenä 25 000 euroa Löytäneen maantien 15059 säilyttämiseen Hämeen tiepiirissä.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Tuija Nurmi /kok

​​​​