TALOUSARVIOALOITE 634/2009 vp

TAA 634/2009 vp - Mats Nylund /r ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Pietarsaaren kaupungin, Pedersören sekä Kruunupyyn kuntien yhdysvesijohto- ja siirtoviemärihankkeen toteuttamiseen

Eduskunnalle

Pietarsaaren Vesi, Esse Vatten Ab, Pedersöre Vatten Ab, Pedersören kunta sekä Kronoby Vatten och Avlopp Ab ovat laatineet yhteistyössä Länsi-Suomen ympäristökeskuksen kanssa suunnitelman Pietarsaaren kaupungin sekä Kruunupyyn ja Pedersören kuntien vesi- ja viemäröintijärjestelmien yhdys- ja siirtojohtojen rakentamiseksi.

Pääosa Pedersören kunnan jätevedestä johdetaan jo nyt Pietarsaaren kaupungin jätevedenpuhdistamoon. Suunnitelman puitteissa on tarkoitus johtaa kaikkien taajamien ja taloryhmien jätevedet Ähtävänjokea ja Purmonjokea pitkin Pietarsaaren kaupungin jätevedenpuhdistamoon. Pietarsaaren kaupungissa on myös tarvetta parantaa viemärijärjestelmää vedenpuhdistamolta keskustaan.

Tavoitteena on parantaa vesi- ja viemärijärjestelmiä ja toteuttaa hanke kokonaisuudessa siten, että haja-asutusalueiden viemäröintiasiat voidaan ratkaista laajalla alueella jätevedenpuhdistamolle vedettävien johtojen kautta. Vedenhankinta turvataan siten, että yksittäisen vedenottamon tai jakelujohdon menetys kriisitilanteessa ei keskeytä alueen toimintaa. Panostus viemärijohtoihin palvelee kaikkiaan yli 500 taloutta ja noin 1 600 asukasta Pedersören kunnassa sekä Pietarsaaren vedenpuhdistamoa ja Lövön teollisuusaluetta Pedersöressä. Veden jakelujohdon rakentaminen Kovjoelta ja Esse Vatten Ab:n ja Pedersöre Vatten Ab:n nykyisen johtoverkon välille sekä johto Lepplax-Norrbyhyn mahdollistavat kriisivedenhankinnan koko suunnitelma-alueelle.

Hankkeen toteutuminen on tärkeää koko alueelle ja sitä voidaan perustella muun muassa seuraavasti: Pietarsaaren kaupungin pintavedenoton suojaaminen Ähtävänjoessa sekä veden laadun parantaminen Luodonjärvessä ja siihen laskevissa vesistöissä, talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annetun valtioneuvoston asetuksen vaatimusten täyttäminen vuoden 2013 loppuun mennessä, hankkeen avulla toteutettava alueen kriisivesisuunnitelma, joka laadittiin jo vuonna 1995 ja jota on täydennetty myöhemmin, sekä hankkeen myönteinen vaikutus työllisyyteen ottaen huomioon laajat irtisanomiset ja lomautukset seudulla.

Yhdysvesijohto- ja siirtoviemärihankkeen tavoitteet täyttävät hyvin maa- ja metsätalousministeriön vesihuoltohankkeille asettamat yleiset tavoitteet, joita ovat vedenhankinnan turvaaminen, alueellisen yhteistoiminnan lisääminen sekä runkoviemärin rakentaminen, mikä mahdollistaisi viemäriverkostojen laajentamisen haja-asutusalueilla. Hanke elvyttäisi myös työllisyyttä. Hankkeen kokonaiskustannukset olisivat 12,58 miljoonaa euroa ja mainittujen osapuolten 29.1.2009 allekirjoittama yhteistyösopimus edellyttää, että hanke toteutetaan kokonaisuudessaan ja että kokonaiskustannuksiin saadaan vähintään 50 prosenttia valtionavustusta tai vastaava EU-tuki. Sopimuksen mukaan hanke-aika on vuosina 2010—2012. Osapuolilla on valmius aloittaa hanke jo vuonna 2009. Tarkoituksena on, että työt suoritettaisiin vesihuollon tukemisesta annetun lain 2 §:n mukaisena valtion työnä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  30.50.31 lisäyksenä 6 290 000 euroa Pietarsaaren, Pedersören sekä Kruunupyyn kuntien yhdysvesijohto- ja siirtoviemärihankkeen toteuttamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Mats Nylund /r
  • Esko Ahonen /kesk
  • Anna-Maja Henriksson /r

​​​​