TALOUSARVIOALOITE  657/2009 vp

TAA 657/2009 vp - Lauri Oinonen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen talous- ja velkaneuvonnan järjestämiseen erityisesti Keski-Suomessa

Eduskunnalle

Laki talous- ja velkaneuvonnasta vahvistettiin 1.9.2000. Sen 1 §:ssä todetaan neuvonnan sisältävän paitsi avustamista velkajärjestelyasioissa myös tietojen ja neuvonnan antamista talouden hoidossa sekä avustamista taloudenpidon suunnittelussa. Eduskuntaan on myös tulossa hallituksen esitys laiksi sosiaalisesta luototuksesta. Tämän lain 6 § velvoittaa työntekijän (sosiaalisen luoton yksikön tai talous- ja velkaneuvojan) antamaan tarvittaessa taloudellista neuvontaa ja ohjausta sosiaalisen luoton myöntämisen yhteydessä ja takaisinmaksuajan kuluessa. Talousneuvonta on kuitenkin jäänyt haaveeksi, koska tähän asti myönnetyillä talous- ja velkaneuvonnan määrärahoilla ei pystytä riittävää ja ammattitaitoista neuvontatyövoimaa palkkaamaan. Kunnat eivät ole halukkaita kustantamaan toimintakuluja, koska lakiehdotus talous- ja velkaneuvonnasta lähti siitä, että valtio vastaa talous- ja velkaneuvonnasta aiheutuvista kuluista. Esimerkiksi Jyväskylän toimialueet ovat kiitettävästi kuitenkin osallistuneet kuluihin maksaen niistä. Kuntien tiukentuva taloudellinen tilanne ei salli kuntaosuuden lisäystä.

Talous- ja velkaneuvonta lakisääteistettiin vuoden 2001 alusta. Kuluttajaviraston tehtäväksi annettiin seurata resurssien riittävyyttä. Seuranta järjestettiin sitä varten, että mahdollisesti riittämättömiksi osoittautuviin resursseihin voidaan tehdä lisäystä vuoden 2009 valtion talousarviossa. Kuluttajavirasto on todennut neuvonnan resurssit riittämättömiksi ja ehdottanut lisäystä.

Uusi ulottuvuus talous- ja velkaneuvontaa kohtaan on nykyinen taloudellinen taantuma. Juuri nyt on uhkana se, että 1990-luvun tapaan yksityishenkilöiden ja pienyrittäjien taloudellinen tilanne on monien kohdalla johtamassa ongelmiin.

Keski-Suomessa 1990-luvun velkaongelmiin joutuneet ovat perustaneet mm. yhdistyksen "Yrittäjien kipinä". Velkaneuvonnan voimavaroja voisi käyttää hyödyllisesti yhteistyössä järjestöjen ja ns. kolmannen sektorin toimijoiden kanssa myös ongelmien ennalta ehkäisemiseksi.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on korottaessaan talous- ja velkaneuvonnan määrärahaa vuodelle 2002 todennut mm. seuraavaa: "Tehokas velkaneuvonta edellyttää riittäviä henkilöstöresursseja. Tarvittava vahvuus on kaksi henkilöä noin 40 000 asukasta kohden." Talousarviossa tulee varata ehdotettu määräraha kattamaan tarvittavan vahvuuden mukaiset toimintakulut.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää valtion vuoden 2010 talousarvioon momentin  32.40.31 perusteluihin maininnan, että määrärahaa saa käyttää korvauksiin talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä erityisesti Keski-Suomessa yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Lauri Oinonen /kesk

​​​​